Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Nuo 2019 m.  sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus  (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį, vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.).

Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:

1. juridiniam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui per paskutinius 3 metus iki jo vertinimo dienos įsigaliojusiu sprendimu pagal šį Įstatymą ar specialiuosius mokesčių įstatymus nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už į apskaitą neįtraukto darbo užmokesčio mokėjimą, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už nepagrįstą pridėtinės vertės mokesčio atskaitą ir (arba) leidžiamų atskaitymų didinimą dėl į apskaitą įtrauktų apskaitos dokumentų, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, negu nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už juridinio asmens vadovo ar kitų atsakingų asmenų arba individualia veikla užsiimančio asmens privačių poreikių tenkinimą juridinio asmens lėšomis arba su individualia veikla susijusiomis lėšomis, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių ir

2. darbdavys ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius 3 metus iki jo vertinimo dienos įsigaliojusiu sprendimu nebuvo baustas už nelegalų darbą, ir

3. juridinis asmuo ir (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis asmuo per paskutinius 3 metus iki jo vertinimo dienos įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamą veiką finansų sistemai, ir

4. juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimo kodekso 96-1, 99, 127, 132, 134, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 172. 173, 174, 176, 187, 188, 188-1, 188-3, 190, 192, 193, 198, 205, 207, 207-1, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 362-1, 505 straipsniuose.

Kriterijai nėra taikomi asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje (biudžetinės įstaigos; Lietuvos bankas; valstybė ir savivaldybės; valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos; valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“; Europos ekonominių interesų grupės).

Registracijos numeris KM2906

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Juridinis asmuo (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutinius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2591

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

 

Valstybinė mokesčių inspekcija vertina kiekvieno juridinio asmens ar individualia veikla užsiimančio fizinio asmens patikimumą. Mokesčių mokėtojas, neatitikęs bent vieno iš minimų kriterijų, laikomas kaip neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2592

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Jeigu mokesčių mokėtojas neatitinka bent vieno iš minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje, jam kyla tokios neigiamos pasekmės:

  1. informacija apie tai, kad mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nebus laikoma paslaptyje ir ši informacija bus skelbiama mokesčių administratoriaus interneto svetainėje;
  2. atliekant juridinių asmenų arba individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų kontrolės veiksmus,  taikomi ilgesni senaties terminai;
  3. negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas);
  4. juridiniai asmenys ir individualia veikla užsiimantys fiziniai asmenys negalės įgyti paramos gavėjo statuso, o tokį statusą jau turintys – šio statuso neteks (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimas);
  5. įstatymų nustatytais atvejais gali būti apribotas licencijų išdavimas (pvz., didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais leidimai stabdomi, kai asmuo, turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų MAĮ 401 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 10 punktas);
  6. pagal PVMĮ 91 straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, mokesčių mokėtojui pateikus prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, PVM skirtumo suma gali būti grąžinta ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo skirtumo susidarymo.

               Anksčiau nurodytos pasekmės taikomos visą laikotarpį, kol mokesčių mokėtojas bus įtrauktas į neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo sąrašą, t.  y. iki tol, kol sueis naikinamasis terminas.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2593

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo veiklą gali vykdyti tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą. Atsižvelgiant į tai, šie kriterijai vertinami tiek individualia veikla pagal pažymą, tiek individualia veikla pagal verslo liudijimą užsiimančio fizinio asmens atžvilgiu.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2594

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių mokėtojas laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojų kriterijų, jeigu mokesčių mokėtojas padaro mokestinį pažeidimą ar kelis iš išvardintų šiame punkte bei  apskaičiuojama dėl bent vieno iš padarytų mokestinių pažeidimų daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad pagal atskirus padarytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos nesumuojamos.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2595

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Pažymėtina, kad įstatymo papildymas šiuo punktu įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių administratorius vertina padarytus pažeidimus tik nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau atkreipiame dėmesį, jog mokesčių administratorius vertina mokesčių mokėtojo atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nuo per paskutinius trejus metus iki juridinio asmens ir (ar) jo vadovo arba individualia veikla užsiimančio asmens vertinimo dienos galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo priėmimo. Todėl nepaisant to, kad mokesčių mokėtojas padarė pažeidimą 2019 m. sausio 2 d., o sprendimas dėl šio pažeidimo buvo priimtas 2019 m. balandžio 2 d., mokesčių mokėtojas  laikytinas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2019 m. balandžio 2 d. iki 2022 m. balandžio 2 d.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2596

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratorius valdybos, akcininkų ir kitų asmenų atitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, kurie nėra paskirti į juridinio asmens vadovo pareigas, nevertina. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad jeigu juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas bus baustas už nuostatose įtvirtintus pažeidimus, juridinis asmuo atitiks minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2597

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau - UĮ) 56 straipsnyje yra numatyta atsakomybė už nelegalų darbą, o pagal UĮ 60 straipsnį už Įstatyme numatytus pažeidimus bylas nagrinėja ir baudas skiria institucijos nurodytos UĮ 55 straipsnyje. Taigi pagal UĮ 55 straipsnį pažeidimus turi teisę nagrinėti ir baudas skirti Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei Policija. Atsižvelgiant į tai, jeigu pagal UĮ nuostatas juridiniam asmeniui pažeidimą nagrinės ir baudą paskirs už nelegalų darbą viena iš UĮ 55 straipsnyje minėtų institucijų, bus laikoma, kad toks mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2598

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Juridinis asmuo ar jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutiniuosius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2599

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad asmuo laikomas atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu per paskutiniuosius vienerius metus iki jo vertinimo dienos jam nebuvo paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už vieną iš punkte minimų straipsnių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, jog nepaisant to, kad sankcija numato didesnę baudą negu yra faktiškai paskirta, asmenys tokiu atveju laikomi atitinkantys minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2600

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Jeigu mokesčių mokėtojui yra paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 4 punkte minėtų straipsnių pažeidimą, kurios dydis yra 1 500 eurų arba didesnė, tokiu atveju mokesčių mokėtojas laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metus nuo tokio sprendimo įsiteisėjimo. 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2602

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose yra numatyta, kad mokesčių administratorius vertina juridinio asmens atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams vertindamas ir juridinio asmens vadovo baustumą / teistumą už atitinkamai 3 ir 1 praėjusius metus. Todėl nepaisant to, kad juridinio asmens vadovas, kuris buvo baustas arba teistas už įstatyme nustatytus pažeidimus, jau nėra juridinio asmens vadovas, tačiau mokesčių administratorius atitinkamai 3 arba 1 metus laikys tokį juridinį asmenį neatitinkantį minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
Taip pat svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai juridinio asmens vadovas, kuris yra teistas ar baustas pagal nurodytus pažeidimus, įsidarbina vadovu kitame juridiniame asmenyje nepraėjus naikinamajam terminui, tas juridinis asmuo netampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2603

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 401 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus nustatytus pažeidimus, nusikaltimus mokesčių mokėtojai įtraukiami į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančiųjų sąrašą 3 metams nuo šių sprendimų / nuosprendžių įsigaliojimo, o už MAĮ 401 straipsnio 1 dalies 4 punkto kriterijaus pažeidimą – 1 metams. MAĮ nėra numatyta galimybė būti išbrauktiems iš šio sąrašo anksčiau nustatyto termino.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2604

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių mokėtojas tampa neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų tik tuomet, kai įsigalioja VMI, Policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ar teismo priimtas sprendimas.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2607

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnį mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo paskirtos baudos, jeigu atitinka minėto straipsnio nustatytus kriterijus. Todėl, tais atvejais, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją atleido nuo paskirtos baudos sumokėjimo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Teises aktai
LRS MAĮ