Registracijos numeris KM1335

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, registruoto gavėjo ir registruoto siuntėjo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos šie asmenys privalo pateikti Akcizų deklaraciją (forma FR0630 ir jos priedus).

 

Asmenys, kurie nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai ar registruoti siuntėjai, deklaraciją privalo pateikti Asmens akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos.

 

Asmenys, kuriems atsiranda prievolė sumokėti akcizus, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 str. 1 d. 4, 8 punktais, Asmens akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus) turi pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prievolės atsiradimo dienos.

 

Kiti Akcizų įstatymo 10 straipsnyje nustatyti atvejai.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną. Tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės prarandamos ir jų praradimo dienos nustatyti neįmanoma, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių praradimo nustatymo dieną.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau). Jeigu buvo sumokėta mokestinio laikotarpio avansinė akcizų suma, mokėtina to mokestinio laikotarpio akcizų suma mažinama sumokėtos avansinės akcizų sumos dydžiu.

 

Avansinė akcizų suma iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos mokama, jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko ar registruoto gavėjo vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius viršijo 15 000 Eur, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

Teises aktai