Registracijos numeris KM1255

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomi tarifai:

Alui taikomas 9,46 Eur už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:

 1. vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio taikomas 109 Eur už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 2. vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, nenurodytiems 1 punkte, taikomas 219 Eur už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Tarpiniams produktams:

 1. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 234 Eur už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 2. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 333 Eur už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Etilo alkoholiui taikomas 2 467 Eur už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Teises aktai

Registracijos numeris KM1264

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai yra atleidžiami nuo akcizų, jeigu jie:

 1. eksportuoti; patiekti pagal Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 1 punktą;

 2. skirti užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai (lengvatos taikymo tvarką nustato LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 3. skirti kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams, jei pagal tose kitose valstybėse narėse nustatytas sąlygas taikomas atleidimas nuo akcizų (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 4. atgabenami keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija LRV 2004-04-16 nutarimu Nr. 439 patvirtintose taisyklėse nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

 5. tiekiami kaip atsargos laivams ir / ar orlaiviams, gabenantiems keleivius ir / ar krovinius tarptautiniais maršrutais (LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792);

 6. skirti Lietuvoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms bei jų nariams, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 7. skirti tarptautinėms organizacijoms, kurias tokiomis pripažino kuri nors kita ES valstybė narė, ar jų atstovybėms, taip pat šių organizacijų ar atstovybių nariams, jeigu tai numatyta tarptautinėje sutartyje, pagal kurią steigiamos tarptautinės organizacijos, arba kurios nors ES valstybės narės su tarptautine organizacija sudarytoje tarptautinėje sutartyje (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 8. įsigyjami arba importuojami pagal tarptautines sutartis, sudarytas tarp Lietuvos Respublikos ir valstybės, kuri nėra ES valstybė narė, ar tarptautinės organizacijos, jeigu šiose sutartyse numatyta šias prekes atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio;

 9. etilo alkoholis, pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai (LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 902; 1993-11-22 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3199/93);

 10. alus, vynas, kiti fermentuoti gėrimai, kuriuos pasigamina fizinis asmuo, tik tuo atveju, kai šie gėrimai skirti tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo ar šeimos poreikiams);

 11. etilo alkoholis, kuris yra farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudedamoji dalis, taip pat etilo alkoholis, naudojamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti (LRV 2002-06-21 nutarimas Nr. 960);

 12. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti acto gamybai (LRV 2002-08-02 nutarimas Nr. 251);

 13. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio;

 14. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti maisto ir / ar nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 procento, gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai;

 15. dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir / ar jų komponentų, ir / ar biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka (VMI prie FM viršininko 2006-02-21 įsakymas Nr. VA-18).

Jeigu už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, kurie atleidžiami nuo akcizų, akcizai buvo sumokėti, jie grąžinami.

Akcizai taip pat grąžinami už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus:

 • jeigu už šias prekes akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, ir jos išgabenamos į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams. Už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus VMI Akcizų įstatymo 15 str. 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų;

 • už kuriuos akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir kurie iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabenti į kitą ES valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šiuo atveju VMI turi būti pateiktas kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų.

Teises aktai