Registracijos numeris KM1315

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos apdorotam tabakui taikomi tarifai:

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotąjį akcizų tarifą. Jį sudaro specifinis elementas – 85,3 Eur už 1 000 cigarečių ir vertybinis elementas – 25 procentai nuo maksimalios mažmeninės kainos. Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 138 Eur už 1 000 cigarečių.

Cigarams ir cigarilėms taikomas 95 Eur už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Rūkomajam tabakui taikomas 112,8 Eur už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Pavyzdys

 

Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabenta 20 000 vnt. cigarečių, kurioms Lietuvoje panaikintas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Didžiausia mažmeninė vieno pakelio kaina 4,17 Eur. Cigaretės neilgesnės kaip 8 cm, supakuotos po 20 vienetų viename pakelyje. Reikia apskaičiuoti už 20 000 vnt. cigarečių mokėtiną akcizų sumą.

Akcizų suma skaičiuojama taip:

apskaičiuojamas kombinuotasis akcizų tarifas už 1 000 cigarečių:

85,3 (Eur) + 1 000 x 25 (proc.) / 100 x 4,17 (Eur) / 20 (vnt.) = 137,425 = 137,43 (Eur už 1 tūkst. cigarečių)

 

Apskaičiuojama mokėtina akcizų suma:

20 (tūkst. cigarečių) x 137,43 (Eur už tūkst. cigarečių) = 2748,6 Eur = 2749 Eur

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1319

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Apdorotas tabakas yra atleidžiamas nuo akcizų, jeigu jis:

  1. eksportuotas; patiektas pagal Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 1 punktą;

  2. skirtas kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams, jei pagal tose kitose valstybėse narėse nustatytas sąlygas taikomas atleidimas nuo akcizų (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

  3. atgabenamas keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija LRV 2004-04-16 nutarimu Nr. 439 patvirtintose taisyklėse nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

  4. tiekiamas kaip atsargos laivams ir / ar orlaiviams, gabenantiems keleivius ir / ar krovinius tarptautiniais maršrutais (LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792);

  5. skirtas tarptautinėms organizacijoms, kurias tokiomis pripažino kuri nors kita ES valstybė narė, ar jų atstovybėms, taip pat šių organizacijų ar atstovybių nariams, jeigu tai numatyta tarptautinėje sutartyje, pagal kurią steigiamos tarptautinės organizacijos, arba kurios nors ES valstybės narės su tarptautine organizacija sudarytoje tarptautinėje sutartyje (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

  6. įsigyjamas arba importuojamas pagal tarptautines sutartis, sudarytas tarp Lietuvos Respublikos ir valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, ar tarptautinės organizacijos, jeigu šiose sutartyse numatyta šias prekes atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio;

  7. sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai (ši nuostata netaikoma sunaikintam apdorotam tabakui, kuris pagamintas ar laikomas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus arba yra neteisėtai atgabentas ar importuotas);

  8. panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai apdoroto tabako pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat apdorotas tabakas, skirtas moksliniams tyrimams.

Jeigu už apdorotą tabaką, kuris atleidžiamas nuo akcizų, akcizai buvo sumokėti, jie grąžinami.

Be to, kai apdorotas tabakas, už kurį akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenamas į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams, už jį Lietuvos Respublikoje sumokėti akcizai taip pat grąžinami. Už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus VMI Akcizų įstatymo 15 str. 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos ES valstybės narės institucijos patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje ES valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje ES valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų.

Teises aktai