Registracijos numeris KM0205

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojų registras ir jo tvarkymas (43-47 str.)

Mokesčių mokėtojų registro (toliau — registras) tvarkytojas gali pats inicijuoti gyventojo įregistravimą registre, taip pat registre esančių jo duomenų papildymą ir / ar pakeitimą.

Jei mokestinio patikrinimo ir / ar mokestinio tyrimo metu nustatoma, kad mokesčių mokėtojo veikla atitiko GPMĮ nustatytą individualios veiklos samprata ir / ar kad jis vykdė individualią veiklą, kad mokesčių mokėtojas samdė kitą mokesčių mokėtoją, t. y. buvo nustatyta, kad jis yra draudėjas, registro tvarkytojas savo iniciatyva turi tokį mokesčių mokėtoją įregistruoti į registrą nuo mokestinio patikrinimo metu nustatytos veiklos vykdymo pradžios datos (metai, mėnuo, diena) iki patikrinimo metu nustatytos šios veiklos vykdymo pabaigos datos (metai, mėnuo, diena).

Jeigu mokesčių mokėtojas jau yra įregistruotas į registrą, bet patikrinimo metu nustatoma, kad jis vykdė individualią ar kitą veiklą kitu laikotarpiu, tai jo duomenys registre turi būti papildomi nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, t. y. turi būti nurodyti metai, mėnuo, diena (nuo — iki) ir nauja veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją.

Į registrą taip pat turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojas, vykdantis individualią veiklą, jei jis savo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodo, kad gavo pajamų iš vykdytos individualios veiklos, bet registro tvarkytojas nustato, kad nėra jos įregistravęs. Nustatęs šį faktą, registro tvarkytojas informaciniame pranešime, nusiųstame mokesčių mokėtojui, turi priminti apie prievolę įregistruoti į registrą savo vykdytą individualią veiklą.

Į registrą, kaip vykdantis individualią veiklą, turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojas, kuris vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą, tačiau jo gaunamos pajamos iš juridinių asmenų viršija 4 500 Eur (iki 2014-12-31 — 15 500 Lt) sumą per mokestinį laikotarpį iš verslo liudijimo gaunamų pajamų.

Įregistravęs gyventoją į registrą ar papildęs jo duomenis nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, nauja veiklos rūšimi, registro tvarkytojas privalo informuoti mokesčių mokėtoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie jo veiklos įregistravimą / išregistravimą per Mano VMI ar išsiųsti pranešimą paštu.

VMI turi teisę savo iniciatyva pagal kitus šaltinius ir / ar pagal mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją Mano VMI atnaujinti registre įregistruotus mokesčių mokėtojo elektroninio ryšio duomenis (telefoną, elektroninio pašto adresą). Apie atnaujintus duomenis mokesčių mokėtojas informuojamas Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0209

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojų registras ir jo tvarkymas (43-47 str.)

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – registras) duomenys:

 1. elektroninių ryšių rekvizitai;

 2. adresas korespondencijai gauti;

 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai;

 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistruoti Juridinių asmenų registre, pavyzdžiui, vadovo, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus, likvidatoriaus, įgalioto asmens duomenys;

 5. struktūrinių padalinių duomenys;

 6. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenys.

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami nurodyti juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys pagal tokius šaltinius:

 1. pagal mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo ar operatyvaus patikrinimo metu nustatytus duomenis;

 2. pagal iš kitų valstybinių institucijų gautą informaciją;

 3. pagal VMI turimą ir / ar iš trečiųjų asmenų gautą informaciją.

Atsiradus 1 ir / ar 2 punkte nurodytam šaltiniui, VMI savo iniciatyva registro duomenų pakeitimus įrašo per 3 darbo dienas nuo 1 ir / ar 2 punkte nurodyto šaltinio atsiradimo.

Jei pagal 3 punkte nurodytą šaltinį nustatomi pasikeitę mokesčių mokėtojo ir / ar jo struktūrinio padalinio elektroninių ryšių rekvizitai, tai VMI savo iniciatyva registro duomenų pakeitimus įrašo per 3 darbo dienas nuo duomenų šaltinio atsiradimo.

VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius mokesčių mokėtojo registro duomenis (išskyrus elektroninių ryšių rekvizitus), mokesčių mokėtojui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos per Mano VMI išsiunčia Pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis (forma REG804).

Jei mokesčių mokėtojas nesutinka su VMI turima informacija apie pasikeitusius registro duomenis, tai jis per 5 darbo dienas nuo REG804 formos pateikimo dienos per Mano VMI turi pateikti Atsakymą į pranešimą (forma REG805). Remiantis REG805 forma, VMI nustatyti pasikeitę registro duomenys į registrą neįrašomi.

Jei mokesčių mokėtojas, kuriam buvo išsiųsta REG804 forma, per nustatytą terminą nepateikia VMI užpildytos FR0791 ir / ar FR0791A, ir / ar FR0791B formos apie savo registro duomenų pakeitimą arba nepraneša apie VMI nustatytų registro duomenų neįrašymą į registrą, užpildydamas REG805 formą, tai VMI turimos informacijos teisingumui nustatyti VMI gali atliki mokesčių mokėtojo operatyvų patikrinimą. Po operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo VMI priima sprendimą dėl registro duomenų įrašymo į registrą. VMI sprendimas dėl registro duomenų įrašymo į registrą priimamas ir tuo atveju, jei operatyvus patikrinimas nebus atliekamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0229

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojų registras ir jo tvarkymas (43-47 str.)

Į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau — Registras) įregistruojami šie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius sumokantys asmenys:

 1. Lietuvos juridiniai asmenys;

 2. užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos;

 3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ar atstovybės;

 4. diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinės organizacijos arba jų atstovybės;

 5. juridinio asmens statuso neturintys investiciniai fondai;

 6. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę prašymą įregistruoti duomenis į Registrą;

 7. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurių įregistravimo į Registrą duomenis pateikia mokestį išskaičiuojantis asmuo;

 8. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas yra nustatyta prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį ir / ar pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas – žemės mokestį;

 9. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, įsigiję verslo liudijimus;

 10. ūkininkai, ūkininkų partneriai, įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

 11. asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą;

 12. užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems pagal Lietuvos mokesčių įstatymus yra nustatyta prievolė mokėti mokesčius Lietuvoje;

 13. asmenys, kuriems, remiantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatomis, taikomi kitos ES, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos socialinį draudimą (įskaitant ir sveikatos draudimą) reglamentuojantys teisės aktai.

Teises aktai