Mokestinių nepriemokų išieškojimas, prievolių įvykdymo būdai (101-113 str.)

Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjusiam mokesčio bei su juo susijusių sumų, atsiranda mokestinė nepriemoka. Sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir / ar su juo susijusios sumos, nurodytas papildomai apskaičiuotų mokesčių, paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sumas mokesčių mokėtojas privalo sumokėti per 20 dienų nuo minėto sprendimo įteikimo jam dienos, jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas arba MAĮ 81 str. nenustato kito termino.                                    

Tais atvejais, kai pasibaigus mokesčio sumokėjimo terminui mokesčių mokėtojas mokesčio deklaraciją pateikia pavėluotai arba pateikia patikslintą mokesčių deklaraciją, VMI įgyja teisę išieškoti patikslintoje mokesčių deklaracijoje nurodytą mokestį ir su juo susijusius delspinigius kitą dieną po minėtos deklaracijos pateikimo dienos.

VMI įgyja teisę priverstinai išieškoti raginime nurodytą mokestinę nepriemoką kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime mokestinę nepriemoką sumokėti geruoju nurodytas terminas. Jeigu raginimas nesiunčiamas, VMI įgyja teisę priverstinai išieškoti deklaruoto mokesčio ir su juo susijusių sumų nepriemoką kitą dieną po mokesčio sumokėjimo termino, nustatyto atitinkamo mokesčio įstatyme, pabaigos.

Mokesčių mokėtojas apie numatomą taikyti priverstinį nepriemokos išieškojimo būdą neinformuojamas.

Registracijos numeris KM0721

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

Priemonė

Komentarai

Turto areštas

Turtas gali būti areštuojamas, jeigu:

 

1. mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nesumokėjo mokesčio ir su juo susijusių sumų daugiau kaip 2 mėnesius arba gaunama informacijos, kad turto areštas būtinas, siekiant užtikrinti efektyvų mokestinės nepriemokos išieškojimą;

2. mokesčių administratoriui priėmus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, yra pavojus, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, todėl gali būti sunku arba neįmanoma išieškoti mokesčio ir su juo susijusių sumų. Mokestinio ginčo metu priėmus sprendimą panaikinti mokesčių administratoriaus sprendimą ir pavesti mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą bei priimti naują sprendimą, turto areštas lieka galioti;

3. patikrinimo, ar teisingai apskaičiuotas ir sumokėtas mokestis, metu nustatoma atitinkamo mokesčio įstatymų pažeidimų ir yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, todėl gali būti sunku arba neįmanoma išieškoti mokesčio ir su juo susijusių sumų. Šiuo atveju gali būti areštuojamas tik toks mokesčių mokėtojo turtas, kuris registruojamas atitinkamo turto registre, taip pat mokesčių mokėtojui grąžintina mokesčio permoka (skirtumas).

Bendrieji turto arešto kriterijai ir turto arešto tvarka nustatyta Mokesčių mokėtojo turto arešto taikymo taisyklėse, kurios patvirtintos VMI prie FM viršininko įsakymu VA-93.

Nurodymas kredito įstaigoms, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų)

Ši priemonė taikoma, jeigu mokesčių mokėtojas neleidžia patikrinti, ar teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai, arba jeigu dėl mokesčių mokėtojo yra priimtas sprendimas nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje.

Hipoteka ir / ar įkeitimas

Hipoteka — tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises.

Įkeitimas — tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui. Įkaito davėjui paliktas įkeitimo objektas gali būti užrakinamas, užantspauduojamas ar pažymimas ženklais, rodančiais jo įkeitimą.

Pagrindas priverstinei hipotekai ar įkeitimui atsiranda tada, kai yra būtinybė užtikrinti mokestinės nepriemokos išieškojimą, t. y., mokestinės prievolės įvykdymą. Priverstinė hipoteka ar įkeitimas atsiranda vienašališku VMI sprendimu, neatsižvelgiant į mokesčio mokėtojo valią.

Laidavimas arba garantija

Laidavimo arba garantijos gali būti reikalaujama, kai VMI, nagrinėdama mokesčių mokėtojo prašymą dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo, bei mokestinės nepriemokos perėmimo, nustato, kad tikslinga mokestinės nepriemokos išieškojimą užtikrinti laidavimu arba garantija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0725

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

Aspektas

Komentarai

Mokestinių nepriemokų priverstinio išieškojimo būdai

 1. Duodant kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos. Šis nurodymas vykdomas MAĮ 63 str. nustatyta tvarka;

 2. Pateikiant laiduotojui arba garantui reikalavimą įvykdyti mokesčių mokėtojo prievolę ir už mokesčių mokėtoją sumokėti mokestinę nepriemoką (jeigu mokestinės prievolės įvykdymas užtikrintas laidavimu arba garantija);

 3. Duodant kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš laiduotojo arba garanto sąskaitos, jeigu laiduotojas arba garantas nevykdo 2 punkte aukščiau nurodyto reikalavimo. Šis nurodymas vykdomas MAĮ 63 str. nustatyta tvarka;

 4. Priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo arba garanto turto. Šį sprendimą vykdo antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

 5. Priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos, užtikrintos priverstine hipoteka (įkeitimu), išieškojimo iš įkeisto turto. Šis sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Aukščiau nurodytos nuostatos taip pat taikomos, kai VMI įstatymų arba tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais atlieka išieškojimą kitos valstybės naudai.

Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas

 1. Jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti (išskyrus atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas MAĮ 95 str., arba pagrindas jas naikinti;

 2. Mokestinės paskolos sutarties sudarymas stabdo mokesčio ir su juo susijusių sumų, kurių mokėjimo terminas yra atidedamas, priverstinį išieškojimą;

 3. VMI, vadovaudamasi protingumo ar ekonominio tikslingumo kriterijais, turi teisę savo iniciatyva nepradėti arba stabdyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras.

Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senatis

Mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai.

 

Mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos.

 

Suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas.

 

VMI, pasibaigus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui, neturi teisės imtis jokių išieškojimo veiksmų, taip pat be mokesčių mokėtojo prašymo ar sutikimo įskaityti mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) mokestinei nepriemokai, kurios pasibaigęs priverstinio išieškojimo senaties terminas, padengti.

 

MAĮ 106 str. nurodytais būdais pradėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras, jos užbaigiamos nepaisant to, jog jų vykdymo metu pasibaigia mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. Tuo atveju, kai nurodytais atvejais išieškoti mokestinės nepriemokos visiškai ar iš dalies nepavyksta, pakartotinai inicijuoti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūrą galima tik tuo atveju, jei nepasibaigęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas.

 

Baudų už administracinius nusižengimus priverstinio išieškojimo vykdymo senaties terminas — 5 metai nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos, t. y., po 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0701

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

Aspektas

Komentarai

Kada VMI įgyja teisę inicijuoti priverstinį nesumokėtos baudos už administracinį nusižengimą išieškojimą?

Baudą asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo įteikimo asmeniui apie skundo nepatenkinimą dienos.

Kitą dieną po to, kai pasibaigia šis terminas arba nutraukiama mokestinės paskolos sutartis, arba pasibaigia baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo, atidėjimo ar išdėstymo terminas, VMI įgyja teisę įskaityti baudą iš susidariusios mokesčio permokos (skirtumo) arba inicijuoti priverstinį laiku nesumokėtos baudos išieškojimą.

Ar išieškomos administraciniu nurodymu paskirtos baudos?

Neišieškomos, nes administracinis nurodymas laikomas negaliojančiu, jeigu asmuo baudos už administracinį nusižengimą nesumoka per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos.

Kas vykdo priverstinį baudos už administracinį nusižengimą išieškojimą?

Pagal VMI sprendimą (forma FR0497) dėl priverstinio baudos išieškojimo, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, ieškojimo veiksmus atlieka antstolis.

Jeigu antstolis per vienerius metus nuo VMI sprendimo dėl priverstinio baudos išieškojimo pateikimo jam neranda asmens turto ir / ar lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda, antstolis VMI sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas, grąžina VMI.

Kuriais atvejais nutarimas išieškoti baudą negali būti priverstinai vykdomas?

Nutarimas negali būti priverstinai vykdomas, jeigu VMI neperdavė sprendimo vykdyti antstoliui per 6 mėnesius nuo:

 1. sumokėjimo termino pabaigos;

 2. nutarimo skirti baudą vykdymo atidėjimo ar paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo termino pabaigos;

 3. baudos sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo nutraukimo.

Nesumokėta bauda ar jos dalis pakartotinai gali būti perduota antstoliui priverstinai išieškoti netaikant 6 mėnesių baudos perdavimo priverstinai išieškoti termino, kai pasikeičia baudos pripažinimo beviltiška sąlygos — atsiranda turto ar pajamų, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas.

Priverstinio išieškojimo vykdymo senaties terminas

Priverstinio išieškojimo vykdymo senaties terminas — 5 metai nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos, t. y. po 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0706

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

Mokesčių mokėtojui, laiku nevykdančiam savo mokestinės prievolės, VMI įteikia raginimą geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas vienu iš šių atvejų:

 1. įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo skundo mokestiniuose ginčuose, tai yra apskundus VMI sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir / ar su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia; arba mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepatenkinantis mokesčių mokėtojo skundo, yra galutinis;

 2. priimamas neigiamas sprendimas dėl mokesčių mokėtojo prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą;

 3. nutraukiama mokestinės paskolos sutartis;

 4. mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatytu laiku nesumoka nedeklaruojamo mokesčio (ši nuostata taikoma nuo 2016-01-01).

VMI leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kito termino.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0702

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

VMI, siekdama užtikrinti galimos paslėpti atsiskaitant grynaisiais pinigais mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais.

Taip pat nurodymas atsiskaityti negrynais pinigais gali būti duodamas:

 1. nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais gali būti duodamas, jeigu mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokėtojo – juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, veikdami to juridinio asmens naudai arba interesais, buvo pripažinti kaltais arba jiems buvo paskirta administracinė nuobauda dėl apgaulingo ar aplaidaus apskaitos tvarkymo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir (ar) jo realizavimo, nelegalaus darbo, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo, lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą pateikimo ir teistumas neišnykęs ir nepanaikintas arba nuo tos dienos, kurią pasibaigia administracinės nuobaudos vykdymas, nėra praėję daugiau kaip vieni metai, taip pat kai mokesčių administratorius vykdo mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinį išieškojimą;

 2. jeigu patikrinimo, ar teisingai apskaičiuotas ir sumokėtas mokestis, taip pat pavedimo dėl specialisto išvados teikimo vykdymo metu, mokestinio tyrimo metu, nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius.

Kai mokesčių mokėtojas dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti duoto nurodymo atsiskaityti negrynaisiais pinigais, jis apie tai nedelsdamas privalo raštu informuoti VMI, nurodydamas konkrečius atsiskaitymo grynaisiais pinigais atvejus ir pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus. Tokiomis objektyviomis priežastimis gali būti atvejai, kai mokesčių mokėtojas negali vykdyti banko pavedimų, sutrikus kredito įstaigų darbui. Dokumentais, patvirtinančiais šias priežastis, gali būti oficialūs raštiški kredito įstaigų ir / ar kitų asmenų pranešimai. Objektyviomis priežastimis nevykdyti nurodymo nelaikytinos tokios aplinkybės, kai, pavyzdžiui, jo verslo partneris dėl tam tikrų priežasčių pageidauja atsiskaityti grynaisiais pinigais, kuri nors iš sandorio šalių neturi atsidariusi atsiskaitomosios sąskaitos kredito įstaigoje, nurodymo apskundimas ar pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0703

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

VMI, siekdama užtikrinti, kad būtų įvykdyta nedeklaruota mokestinė prievolė, turi teisę savo sprendimu (forma FR1119) nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia atitinkamo mokesčio deklaracijos. Mokestinės prievolės dydis nustatomas pagal ankstesnių mokesčių mokėtojo pateiktų to mokesčio deklaracijų duomenis ir / ar kitą VMI šio ir kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka šio mokesčių mokėtojo ir trečiųjų asmenų pateiktą informaciją.

VMI nustatytai mokestinei prievolei taikomos mokesčių mokėtojo deklaruotos mokestinės prievolės vykdymo taisyklės ir laikoma, kad ši mokestinė prievolė deklaruota paskutinę mokesčio įstatyme nustatyto mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

Pavyzdys

 

UAB „X“ VMI pateikė šias PVM deklaracijas:

 • už 2018 m. vasario mėn., kurioje deklaravo 4 000 Eur mokėtiną PVM;

 • už 2018 m. kovo mėn., kurioje deklaravo 5 000 Eur mokėtiną PVM;

 • už 2018 m. balandžio mėn., kurioje deklaravo 3 000 Eur grąžintiną PVM.

UAB „X“ nepateikė PVM deklaracijos už 2018 m. gegužės mėn., nors jos pateikimo terminas jau pasibaigęs. VMI savo iniciatyva gali nustatyti 5 000 Eur PVM prievolę už 2018 m. gegužės mėn., vadovaudamasi paskutine mokesčių mokėtojo pateikta PVM deklaracija už 2018 m. kovo mėn., kurioje deklaruotas mokėtinas PVM.

Laikoma, kad VMI sprendimu UAB „X“ nustatyta 5 000 Eur PVM prievolė už 2018 m. gegužės mėn. yra deklaruota paskutinę PVM deklaracijos pateikimo termino dieną, t. y., birželio 25 d.

 

Aukščiau minėtos nuostatos nepanaikina mokesčių mokėtojo pareigos mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčio deklaraciją. Jeigu, pasibaigus mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, mokesčių mokėtojas pateikia mokesčio deklaraciją, VMI nustatyta mokestinė prievolė patikslinama pagal tos pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis.

Mokesčių administratoriaus turi teisę atlikti mokestinį patikrinimą to mokestinio laikotarpio, dėl kurio mokesčių administratorius nustatė mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę ir (perskaičiuoti) mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0714

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

Jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, beviltiška gali būti pripažįstama ta mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir / ar ekonominiu požiūriu, kai:

 1. nerasta mokesčių mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus);

 2. priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką;

 3. netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama. Šis nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindas taikomas tik mokesčių mokėtojams, kurie yra fiziniai asmenys, arba kai individualių (personalinių) įmonių savininkų ar ūkinių bendrijų narių sunki ekonominė (socialinė) padėtis.

Jeigu vykdant priverstinį išieškojimą nerandama asmens turto ir / ar lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda už administracinį nusižengimą, neišieškota bauda ar jos dalis pripažįstama beviltiška, kai antstolis mokesčių administratoriui grąžina mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas.

Mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka / laiku nesumokėta bauda už administracinius teisės pažeidimus pripažįstama beviltiška VMI sprendimu (forma FR0715).

Teises aktai