Registracijos numeris KM1827

Ši informacija skelbiama:
Mokestis už aplinkos teršimą

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai;
 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių;
 1. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir / ar pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai;
 1. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

Mokesčio objektas

 1. Išmetami į aplinką teršalai;
 1. Gaminiai, kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvą gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį (nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje);
 1. Pripildyta pakuotė (nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje);
 1. Sąvartyne šalinamos atliekos (nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlyje).

Mokesčio tarifai ir apskaičiavimas

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai.

 1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai nustatomi vienai teršalų tonai (tarifai pateikiami Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priedėlyje).

Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai leistinas taršos normatyvas, tarifai didinami taikant koeficientą 1,2.

 1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai nustatomi vienai tonai sunaudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui (tarifai pateikiami Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje).

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus koeficientus (mokesčio tarifai ir indeksavimo koeficientai skelbiami Aplinkos ministerijos svetainėje).

 1. Apmokestinamųjų gaminių mokesčio tarifai pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje.

Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį teiktą Lietuvos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekį.

 1. Apmokestinamosios pakuotės mokesčio tarifai pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje.

Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį teiktą Lietuvos vidaus rinkai pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį.

 1. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai numatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlyje.

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintų atliekų kiekį.

Informacija apie mokesčio už aplinkos teršimą lengvatas rasite čia.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarka

Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija VMI pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Teikiamos tokios deklaracijų formos:

 1. FR0521 – dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių;
 1. FR0522 – dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių;
 1. FR0523 – dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis;
 1. FR0524 – dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis;
 1. KIT717 - mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis.

 

Išsamesnę informaciją dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

Teises aktai
LRS VMI PRIE FM VIRŠININKO IR LR APLINKOS MINISTRO 2008-12-08 ĮSAKYMAS NR. VA-61/D1-658 „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0521 FORMOS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0522 FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0523 FORMOS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0524 FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0521 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0521P FORMOS, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0522 FORMOS, JOS PAPILDOMO LAPO FR0522P FORMOS IR JOS PRIEDO FR0522S FORMOS, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0523 FORMOS, JOS PAPILDOMO LAPO FR0523P FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0523F IR FR0523Z FORMŲ BEI MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0524 FORMOS, JOS PAPILDOMO LAPO FR0524P FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0524F IR FR0524Z FORMŲ PATVIRTINIMO“

Registracijos numeris KM1828

Ši informacija skelbiama:
Mokestis už aplinkos teršimą

1. Lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 proc. skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 proc., išskyrus atvejus, kai priemonei įgyvendinti yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkosaugos priemonės yra skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo priemonės įgyvendinimo pradžios.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami.

2. Lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami:

 1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;
 1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų;
 1. fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPMĮ, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;
 1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.

3. Lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos apmokestinamus gaminius ir / ar į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo išvežtas iš Lietuvos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį.

Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir / ar pakuotės atliekomis už tą gaminių ir / ar pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir / ar pakuotės atliekų naudojimo ir / ar perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

4. Lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už pašalintas fosfogipso atliekas ir pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias pavojingąsias atliekas (dugno ir lakiuosius pelenus).

Teises aktai