Registracijos numeris KM1015

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Pardavėjo marža yra apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM. Marža apskaičiuojama kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, atimant sumą (įskaitant PVM), kurią pardavėjas sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekę įsigydamas.

Maržos schemą gali taikyti:

 1. PVM mokėtojai, nuolat tiekiantys naudotas prekes, meno kūrinius, taip pat kolekcinius ir / ar antikvarinius daiktus, jei jie įsigyti be PVM;

 2. PVM mokėtojo, tiekiantys naudotą ilgalaikį turtą, jei ilgalaikis turtas buvo įsigytas be PVM arba pardavėjas taikė maržos schemą;

 3. aukciono organizatorius, per aukcioną tiekiantis naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir / ar antikvarinius daiktus, jeigu aukciono organizatorius prekes per aukcioną parduoda savo vardu, tačiau prekės pardavėjo sąskaita. Aukciono organizatoriumi laikomas apmokestinamasis asmuo, kuris, vykdydamas savo ekonominę veiklą, siūlo prekes aukcionuose savo vardu, bet prekės pardavėjo sąskaita ir perduoda prekes pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą, taip pat savo vardu, bet prekės pardavėjo sąskaita.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1008

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, šį pasirinkimą privalo deklaruoti AVMI, jei tiekia:

 • meno kūrinius, kolekcinius ir / ar antikvarinius daiktus, kuriuos jis pats importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM;

 • iš autorių arba jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos tiekiant šie asmenys buvo apskaičiavę PVM;

 • iš apmokestinamųjų asmenų (asmenų, kuriems netaikoma ši speciali apmokestinimo schema) įsigytus meno kūrinius, kuriuos šie asmenys tiekdami buvo apskaičiavę PVM, taikydami bet kurioje valstybėje narėje meno kūriniams nustatytą sumažintą PVM tarifą.

PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, šio pasirinkimo neprivalo deklaruoti, jei tiekia naudotas prekes (pvz., naudotus automobilius, telefonus ir kt.).

Pasirinkimas taikyti maržos schemą gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo:

 1. pasirinkimo deklaravimo dienos, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM buvo deklaravęs (kai apmokestinamasis asmuo, pateikęs AVMI pranešimą, faktiškai nesudarė jokių sandorių, tai jis gali atsisakyti savo pasirinkimo ir nepraėjus 24 mėnesiams nuo pranešimo pateikimo datos);

 2. pirmojo pasirinkimo, t. y. nuo pirmojo sandorio, kurio PVM buvo apskaičiuotas, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM nedeklaravo ar deklaravo pavėluotai, nesilaikydamas VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26 4.2 papunktyje nustatytos tvarkos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1007

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Naudotų automobilių pardavėjas, PVM mokėtojas, parduodamas naudotus automobilius vidaus rinkoje, juos išveždamas į kitas ES valstybes nares ar už ES teritorijos ribų, gali pasirinkti, nuo kokios naudoto automobilio apmokestinamosios vertės skaičiuoti PVM, t. y. gali pasirinkti:

 • ar PVM skaičiuoti nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės;

 • ar PVM skaičiuoti nuo maržos, jei tenkinamos šios sąlygos:

 1. pardavėjas, PVM mokėtojas, nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu (kai PVM mokėtojas tiekia automobilį, kuris į jo apskaitą yra įtrauktas kaip ilgalaikis materialusis turtas, šio sandorio atžvilgiu laikoma, kad reikalavimas dėl nuolatinumo yra įvykdytas); ir

 2. pardavėjas, PVM mokėtojas, tiekia be PVM Lietuvoje ar ES teritorijoje įsigytus naudotus automobilius arba tiekia iš ES valstybės narės įsigytus automobilius, kurie toje ES valstybėje narėje buvo apmokestinti taikant naudotų automobilių specialią apmokestinimo PVM schemą (tiekiant naujus automobilius į kitą ES valstybę narę maržos schema netaikoma).

Kai PVM mokėtojas pasirenka PVM skaičiuoti nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos, naudotų automobilių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža. Pardavėjo marža apskaičiuojama kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą naudotą automobilį, ir sumos (įskaitant PVM), kurią jis sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šį automobilį įsigydamas, skirtumas (pardavėjo maržai apskaičiuoti naudojami automobilio pardavimo dokumentuose.

PVM taikymas

Atvejai

Naudotas automobilis parduodamas su PVM

 • automobilis buvo įsigytas nuo 1997-11-01 iki 2002-06-30 su PVM, kai pagal PVMĮ buvo galima atskaita;

 • automobilis buvo įsigytas po 2002-07-01 su PVM ir PVM atskaitai nebuvo taikomos PVMĮ 62 str. 2 d. nuostatos, t. y. PVM atskaita buvo galima;

 • automobilis buvo įsigytas po 2002-07-01 be PVM ir PVM atskaitai nebuvo taikomos PVMĮ 62 str. 2 d. nuostatos (pvz., jis buvo skirtas perparduoti), tačiau pardavėjas nuolat nesiverčia naudotų automobilių tiekimu (vienkartinis sandoris).

Naudotas automobilis parduodamas be PVM (PVMĮ 33 str. 1 d. 1 p., 2 p.). (Netaikoma, kai naudotas automobilis parduodamas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui)

 • automobilis buvo įsigytas nuo 1996-04-01 iki 1997-10-30 su PVM, kai pagal PVMĮ atskaita buvo negalima;

 • automobilis buvo įsigytas po 2002-07-01 su PVM arba be PVM ir PVM atskaitai buvo taikomos PVMĮ 62 str. 2 d. nuostatos, t. y. PVM atskaita nebuvo galima;

 • automobilis buvo įsigytas PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti ir buvo naudotas šiai veiklai 99 proc.

Naudotas automobilis parduodamas, taikant maržos schemą (PVMĮ 106-110 str.)

 • automobilis buvo įsigytas be PVM ar taikant maržos schemą ir pardavėjas nuolat verčiasi naudotų prekių tiekimu;

 • automobilis buvo įsigytas be PVM ar taikant maržos schemą ir buvo naudojamas pardavėjo veikloje kaip ilgalaikis materialusis turtas.

Susiję dokumentai

Leidinys „Naudotų automobilių apmokestinimas PVM“

Teises aktai

Registracijos numeris KM1011

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Lietuvos įmonė, parduodama pagal maržos schemą įsigytą naudotą automobilį, maržą apskaičiuotų kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį Lietuvos įmonė gautų už parduotą automobilį, ir sumos be PVM (įskaitant aukciono organizatoriaus PVM sąskaitoje nurodytą aukciono mokestį, transporto paslaugas, specifinį šalies mokestį), kurią ji sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekę įsigydama, skirtumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1012

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Jeigu aukciono organizatoriaus išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta ne tik automobilio kaina be PVM, bet ir papildomos paslaugos (aukciono mokestis, transporto paslaugos, specifinis šalies mokestis (angl. country specific cost), nuo kurių apmokestinamosios vertės apskaičiuotas užsienio 21 proc. PVM, taip pat nurodyta, kad automobilio tiekimui taikoma maržos schema, darytina išvada, kad aukciono organizatorius PVM sąskaitą faktūrą bendrovei išrašė atsižvelgdamas į PVM direktyvos 339 str. reikalavimus, o šie PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti elementai (išskyrus PVM), remiantis PVM direktyvos nuostatomis, turėjo būti įtraukti į aukcione parduodamo automobilio kainą.

Tokiu atveju Lietuvos įmonei, įsigijusiai automobilį iš ES aukciono organizatoriaus, nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų papildomų paslaugų prievolės apskaičiuoti pardavimo PVM neatsiranda.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1013

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Prekėms, kurias parduodant taikoma maržos schema, pirkimo PVM atskaita negalima. Tačiau PVM mokėtojai, taikantys maržos schemą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą kitų įsigytų PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumas, pvz., elektros energijos, šildymo, komunalinių paslaugų ir kt.

Jeigu PVM mokėtojas meno kūrinių, kolekcinių ir / ar antikvarinių daiktų pardavimo PVM apskaičiuoja nuo visos šių prekių apmokestinamosios vertės, tai atskaityti šių prekių pirkimo (importo) PVM jis gali tik pardavęs minėtas prekes.

1 pavyzdys

 

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, užsiima prekyba meno kūriniais. 2018 m. liepos mėn. iš dailininko, PVM mokėtojo, už 24 200 Eur (20 000 Eur + 4 200 Eur PVM) įsigijo perparduoti skirtą paveikslą, kurio 4 200 Eur pardavimo PVM buvo apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą. Minėtą paveikslą bendrovė pardavė už 40 000 Eur, o pardavimo PVM (2 742,15 Eur) apskaičiavo nuo pardavėjo maržos 13 057,85 Eur (15 800 – 2 742,15). Kadangi šio paveikslo pirkimo PVM įskaičiuotas į maržą (skirtumą), atskaityti šio pirkimo PVM negalima.

 

2 pavyzdys

 

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, užsiima prekyba meno kūriniais. 2018 m. liepos mėn. iš dailininko, PVM mokėtojo, už 24 200 Eur (20 000 Eur + 4 200 Eur PVM) įsigijo perparduoti skirtą paveikslą, kurio 4 200 Eur pardavimo PVM buvo apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą. Lietuvos įmonė paveikslą pardavė 2018 m. spalio mėn. ir pardavimo PVM apskaičiavo nuo visos paveikslo apmokestinamosios vertės, kuri, įtraukus visas papildomas išlaidas, sudarė 26 000 Eur, o PVM – 5 460 Eur. Neatsižvelgiant į tai, kad Lietuvos įmonė paveikslo pirkimo PVM 4 200 Eur sumokėjo liepos mėn., teisę šį pirkimo PVM atskaityti Lietuvos įmonė turi tik spalio mėn.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1014

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Kai PVM mokėtojas tiekia savo naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris buvo įsigytas be PVM, šių sandorių atžvilgiu laikoma, kad jis atitinka PVMĮ 106 str. 1 dalies reikalavimus dėl nuolatinio vertimosi naudotų prekių tiekimu ir, tiekdamas minėtąjį ilgalaikį turtą, PVM gali skaičiuoti nuo maržos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1017

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Pardavėjas, PVM mokėtojas, nuolat tiekiantis naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir / ar antikvarinius daiktus, kurių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, tiekimo faktui įforminti privalo naudoti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., kasos aparato kvitą ar pan.), kuriuose neturi nurodyti PVM tarifo ir sumos. Privalomas tokių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitas „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“ arba „Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai“ arba „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai“.

Aukciono organizatoriaus išrašomuose apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas prekių pardavimas aukcione pirkėjui, būtina atskirai nurodyti prekės kainą, buvusią aukcione, visus mokesčius ir rinkliavas (išskyrus PVM), su aukciono prekių pardavimu susijusias ir pirkėjui apmokėti priklausančias išlaidas (transportavimo, pakavimo, draudimo ir kt.).

Aukciono būdu parduodamos prekės pradinę kainą nustato prekės savininkas (prekės pardavėjas). Prekių savininkas (pardavėjas) parduotinas prekes aukciono organizatoriui gali perduoti išrašydamas laisvos formos dokumentą (pvz., prekės perdavimo aktą) arba pirkimo – pardavimo sutartį, kuriuose turi būti nurodyta šalių pavadinimai ir adresai, siūlomų parduoti aukcione prekių pavadinimai ir jų pradinė pardavimo kaina, atsiskaitymo tarp šalių tvarka (komisinis atlyginimas (procentais arba nustatyta suma) ir kitos sąlygos. Aukciono organizatorius prekių pardavėjui (PVM mokėtojui arba ne PVM mokėtojui) turi išrašyti laisvos formos prekių pardavimo aukcione apskaitos dokumentą (kuris pripažįstamas PVM sąskaita faktūra). Rekvizitai, kurie turi būti nurodyti aukciono organizatoriaus išrašytame dokumente, nustatyti VMI prie FM viršininko 2004-02-17 įsakymu Nr. VA-17 patvirtintose Prekių pardavimo aukcione dokumento įforminimo taisyklėse.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1019

Ši informacija skelbiama:
Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

PVM mokėtojas, kurio tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, taip pat kolekcinių ir / ar antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė yra pardavėjo ar aukciono organizatoriaus marža, privalo tvarkyti atskirą tokių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža ir nuo jos apskaičiuotas PVM. Marža apskaičiuojama nuo kiekvienos konkrečios tiekiamos prekės.

Prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo duomenys turi būti registruojami specialiame laisvos formos pirkimo - pardavimo žurnale. Prekių pirkimo žurnale turi būti nurodomas prekės identifikacijos numeris ar ženklas, pavadinimas, pirkimo (priėmimo) data, kiekis ir pirkimo (priėmimo) kaina (įskaitant PVM).

Parduotos pirkimo - pardavimo žurnale įregistruotos konkrečios prekės pardavimo duomenys tą pačią dieną įregistruojami tame pačiame žurnale, nurodant prekės pardavimo datą, pardavimo kainą, prekės savininkui sumokėtą (sumokėtiną) sumą, įskaitant PVM, apskaičiuotą maržą.

Aukciono organizatorius savo apskaitoje privalo atskirai nurodyti sumas, gautas (gautinas) iš pirkėjų, taip pat pardavėjui sumokėtas (mokėtinas) sumas.

Parduodami antikvariniai daiktai apskaitomi antikvarinių daiktų apskaitos knygoje. Be to, kiekvienas parduodamas antikvarinis daiktas turi turėti antikvarinio daikto informacinę kortelę, kurią pildo antikvariniais daiktais prekiaujanti įmonė.

Teises aktai