Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Bendroji dalis:

Pagrindiniai atvejai, kada gyventojai privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma):

 • dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo;
 • dėl vykdytos individualios veiklos ar turėto verslo liudijimo;
 • gavus tam tikros rūšies pajamų;
 • norima susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką;
 • buvo eitos tam tikros pareigos ar kandidatuota į tam tikras pareigas, dėl kurių buvo prievolė deklaruoti turimą turtą;
 • privaloma perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus;
 • galutinai išvykstama iš Lietuvos.

Metinės pajamų deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės yra patvirtintos VMI PRIE FM VIRŠININKO 2019-12-12 ĮSAKYMU NR. VA-93 „DĖL PAVYZDINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM311 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Pajamų rūšių kodų sąrašas yra pateiktas žemiau:

Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas.

Nedeklaruojamų neapmokestinamų pajamų sąrašas yra pateiktas žemiau:

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos.

Registracijos numeris KM2843

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM311) privalo pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje. Detalesnė informacija, kurie gyventojai privalo deklaruoti konkrečių kalendorinių metų pajamas pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.    2022 m. 2023 m.

Privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Teises aktai

Registracijos numeris KM2476

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Jeigu metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuojamas skirtumas tarp privalomos sumokėti mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos (išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos, gyventojas šį skirtumą į biudžetą turi sumokėti iki gegužės 1 dienos (už 2019 m. iki 2020 m. liepos 1 d.) , išskyrus:

 1. fizinį asmenį, tapusį nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus (bent 280 dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių laikotarpių – bent 90 dienų), pajamų mokestį sumokėti privalo iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos (GPMĮ 28 str.);

 2. fizinį asmenį, galutinai išvykstantį iš Lietuvos, kuris pajamų mokestį sumokėti privalo iki išvykimo dienos (GPMĮ 29 str.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2478

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Prie deklaracijos turi būti pridedama:

 1. įgaliojimas – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo (išskyrus atvejus, kai už nepilnametį (iki 18 metų) vaiką (įvaikį) pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas);

 2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kai deklaraciją už nepilnametį asmenį užpildo ir pasirašo jo globėjas (rūpintojas), taip pat kai globėjas (rūpintojas) užpildo ir pasirašo neveiksnaus ar ribotai veiksnaus pilnamečio asmens deklaraciją;

 3. savivaldybės valdybos (mero) administracinis aktas (sprendimas, potvarkis), kuriuo nepilnamečiui asmeniui paskirta laikinoji globa (rūpyba), kai deklaraciją už nepilnametį asmenį užpildo ir pasirašo jo globėjas (rūpintojas);

 4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria nesudaryta ir netaikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, taikant GPMĮ 37 straipsnio 2 dalies nuostatas, toje valstybėje sumokėtas mokestis yra atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos;

 5. dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautas palūkanas, dividendus ir honorarus ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, taikant GPMĮ 37 straipsnio 2 dalies nuostatas, toje valstybėje sumokėtas (išskaičiuotas) mokestis yra atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos;

 6. dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą (taikant atleidimo nuo pajamų metodą), pajamos (išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus) pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos;

 7. FR0781 formos prašymas, kai permokėtą pajamų mokestį pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į kito asmens sąskaitą;

 8. dokumentai, patvirtinantys deklaruotas išlaidų sumas, sumokėtas užsienio valstybėje įregistruotiems juridiniams asmenims;

 9. kiti dokumentai (pavyzdžiui, pagrindžiantys pajamų gavimą ir nuo jų sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokestį, kai išmokas išmokėję asmenys duomenų nėra pateikę, ir pan.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2479

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį gautos pajamos ir patirtos GPMĮ 21 straipsnyje išvardytos išlaidos turi būti nurodomos eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną arba įmokų sumokėjimo dieną (kai deklaruojamos patirtos išlaidos).

Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs to mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną.

Europos centrinio banko nustatyti valiutų kursai (santykiai) yra pateikiami Lietuvos banko svetainėje: https://www.lb.lt/lt/kasdien-skelbiami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai-skelbia-europos-centrinis-bankas

Teises aktai

Registracijos numeris KM2481

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir IFP realizavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas deklaracijos GPM311 formą.

Apmokestinamosios FP pardavimo pajamos ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis deklaracijos GPM311 priede GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos.

Jeigu gyventojas FP pardavimo pajamas ir / arba IFP realizavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą, tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią FP pardavimo pajamų ir / arba IFP realizavimo pajamų dalį bei sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį.

Turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos šios nuolatinio Lietuvos gyventojo FP pardavimo pajamos ir / arba IFP realizavimo apmokestinamosios pajamos:

 • pajamos yra gautos už akcijas, perleistas nuosavybėn jas išleidusiam vienetui (emitentui);

 • pajamos už vertybinius popierius yra gautos vieneto (bet kokios teisinės formos) likvidavimo atveju;

 • pajamos, gautos už nemokamai gautas akcijas, didinant bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų;

 • pajamos, proporcingai tenkančios akcijų, pajų (dalių) nominalios vertės padidinimo iš bendrovės lėšų sumai;

 • finansinių priemonių perleidimo (realizavimo) pajamos, gautos už užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas), įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones;

 • finansinių priemonių perleidimo (realizavimo) pajamos, gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą;

 • finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) pajamos, kai tokių pajamų suma viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa per mokestinį laikotarpį iš finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) gautų pajamų suma.

Gyventojas, pardavęs FP ir / arba gavęs IFP realizavimo pajamų, kurioms taikoma pajamų mokesčio lengvata, t. y. gavęs neapmokestinamųjų FP pardavimo pajamų ir / arba IFP realizavimo pajamų, gali šių pajamų nedeklaruoti, jeigu gauta suma yra mažesnė kaip 500 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2473

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Žemiau esančioje lentelėje pateikta deklaracijos priedų naudojimo paskirtis.

Deklaracijos (GPM311) priedo pavadinimas

Deklaracijos (GPM311) priedo paskirtis

GPM311B priedas „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos

Šiame priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį pinigais ir (ar) natūra gautos su darbo santykiais susijusios pajamos ir socialinės išmokos priskirtos apmokestinamosioms pajamoms (pvz., darbo pajamos (įskaitant gautas užsienio valstybėje, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo), ligos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikės darbo išmokos).

GPM311C priedas „Individualios veiklos pajamos

Šiame priede turi būti deklaruojamos tokių rūšių pajamos, iš vykdomos individualios veiklos (įskaitant iš veiklos, kurią privaloma registruoti, neatsižvelgiant į tai, kad ji buvo įregistruota):

 • žemės ūkio veiklos pajamos;

 • šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

 • žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos;

 • verslo liudijimo pajamos;

 • individualios veiklos pagal pažymą pajamos.

GPM311D priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos

Šiame priede turi būti deklaruojamos nekilnojamo daikto (pvz., žemės, gyvenamojo būsto, pastato, statinio, inžinerinių įrenginių) ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto (pvz., automobilių, kitų kelių eismo transporto priemonių, šaunamųjų ginklų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybės gautos pajamos, turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

GPM311E priedas „Palūkanos

Šiame priede deklaruojamos palūkanos (pvz., palūkanos už paskolas, palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, kai bendra tokių palūkanų suma yra didesnė nei 500 Eur).

GPM311F priedas „Kitos pajamos (GPM311F1) ir „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas(GPM311F2)

Šiame priede turi būti deklaruojamos gautos kitos apmokestinamosios pajamos (pvz., dividendai, autoriniai atlyginimai, honorarai, prizai, dovanos, azartinių lošimų laimėjimai, tantjemos, sporto, atlikėjų pajamos (ne individualios veiklos), kt. apmokestinamosios pajamos) ir į užsienio vienetą kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

GPM311G priedas „Išlaidos, mažinančios pajamas

Šiame priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos.

Teises aktai