Pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Individualios veiklos pajamos – tai pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto, išskyrus nekilnojamąjį turtą.

Nekilnojamojo turto nuomos, pardavimo ir finansinių priemonių pardavimo veikla nelaikoma individualia veikla.

Individualią veiklą vykdantis asmuo pajamų mokestį nuo šios veiklos pajamų (B klasė) privalo sumokėti ir šias pajamas deklaruoti pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. 

Registracijos numeris KM0516

Individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar ši veikla pelninga ar nepelninga.

Nustatant, ar gyventojo veikla atitinka individualios veiklos požymius, rekomenduotina nesivadovauti vienu iš kriterijų (pvz., vien sandorių skaičiumi), o būtina įvertinti visas veiklos vykdymo aplinkybes:

 • tęstinumą;

 • ekonominės naudos siekimą;

 • savarankiškumą.

Kad gyventojas būtų laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas taip pat siekimas gauti ekonominės naudos. Atsitiktiniai sandoriai, kuriuose nėra „verslumo“ elementų, negali būti laikomi individualios veiklos požymiais. Atitinkamais atvejais ir ne vieną analogišką sandorį per trumpą laiką sudaręs gyventojas dažniausiai nelaikomas vykdančiu individualią veiklą (pvz., į užsienį išvykstantis gyventojas parduoda kelis vienodus daiktus). Tačiau atkreiptinas dėmesys, į tai, kad kartais ir be sandorių tęstinumo, iš tam tikrų aplinkybių galima daryti išvadą, kad gyventojas vertėsi individualia veikla. Tokiomis aplinkybėmis gali būti: naudos dydis ir tai, kokią visų gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda, taip pat su naudos gavimu susijusios sąnaudos.

Veiklos savarankiškumas pasireiškia per individualią veiklą vykdančio gyventojo santykį su kita sandorio šalimi, kuri turi iš esmės skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, t. y. jo santykiuose su kita sandorio šalimi neturi būti darbo santykiams būdingų požymių – susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan. Gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0504

Individualios veiklos pajamų apmokestinimas nuo 2018-01-01

Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis nustatomas iš metinėms apmokestinamosioms pajamoms pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą gautos sumos atėmus pajamų mokesčio kredito sumą. Taikomas pajamų mokesčio tarifas nepriklauso nuo vykdomos individualios veiklos rūšies.

Metinių apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų riba

Pajamų mokesčio kredito (PMK) apskaičiavimo formulė

Neviršija 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1

Didesnės negu 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000))

 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nustatytas formules individualios veiklos pelnas neviršijantis 20 000 Eur per metus, faktiškai apmokestinamas 5 proc. tarifu, o kai metinis pelnas viršija 20 000 Eur eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didėja, kol pasiekia nekintantį 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai pelnas siekia 35 000 Eur per metus).

Svarbu: apskaičiuojant pajamų mokestį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojo pagal individualios veiklos pažymą vykdomos individualios veiklos (ar veiklų, jei pagal pažymą vykdoma ne viena veikla) pajamos ir pajamos iš žemės ūkio veiklos (jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas) yra sumuojamos, o leidžiami atskaitymai priskiriami visoms gyventojo gautoms (uždirbtoms) individualios pajamoms.  

Išsamesnę informaciją apie individualios veiklos apmokestinimo tvarką nuo 2018-01-01 rasite čia.

Individualios veiklos skaičiuoklė yra pateikiama čia.

Individualios veiklos pajamų apmokestinimas iki 2017-12-31

Pajamų mokesčio tarifas

Pajamų mokesčio objektas

5 proc.

Individualios veiklos, įskaitant savarankišką sporto ir atlikėjų veiklą,pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos.

15 proc.

Pajamos iš laisvųjų profesijų (tokių, kaip advokato, antstolio, notaro, konsultanto, apskaitininko, auditoriaus, architekto, inžinieriaus ir pan.) veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0517

Pajamų pripažinimo principai

Paaiškinimai

Pinigų apskaitos principas

  Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir:

 • nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba

 • savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto,

pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, t. y. jų gavimo momentu.

Nuo 2023-01-01 individualią veiklą vykdantys gyventojai, neturintys prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, gali pasirinkti kurį (pinigų ar kaupimo) apskaitos principą taikyti.

Kaupimo apskaitos principas

Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir:

 • yra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba

 • savo individualiai veiklai yra priskyręs ilgalaikį turtą,

pajamos pripažįstamos kaupimo apskaitos principu.

 

Kaupimo principo esmė ta, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo momentą. Pavyzdžiui, prekių pardavimo pajamos pripažįstamos uždirbtomis tada, kai prekės yra parduotos, o pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti.

 

Iki 2022-12-31 gyventojas negalėjo savarankiškai pasirinkti taikyti kaupimo principą, jeigu nebuvo įregistruotas PVM mokėtoju arba nebuvo priskyręs savo individualiai veiklai ilgalaikio turto.

Nuo 2023-01-01 individualią veiklą vykdantys gyventojai, neturintys prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, gali pasirinkti kurį (pinigų ar kaupimo) apskaitos principą taikyti.

Gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą privalo pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, tą mokestinį laikotarpį, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas įregistruojamas PVM mokėtoju arba priskiria turtą individualiai veiklai.

Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos. Jeigu gyventojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba nustoja savo veikloje naudoti ilgalaikį turtą, t. y. nelieka pagrindo, pagal kurį gyventojas perėjo prie kaupimo principo, jis vis tiek turi pajamas pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą iki veiklos pabaigos.

Jeigu gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą, pajamas iš skirtingų veiklos rūšių turi pripažinti pagal tą patį apskaitos principą. Vadinasi, gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, kuriam atsirado prievolė pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, turi taikyti šį principą apskaičiuodamas pajamas iš kiekvienos vykdomos veiklos rūšies.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0511

Paprastai įmonė, pirkdama prekes ar paslaugas iš gyventojo įregistravusio individualią veiklą, gyventojų pajamų mokesčio išskaičiuoti neturi (B klasės pajamos).

Įmonė, išmokėdama išmokas asmeniui, kuris yra įregistravęs individualią veiklą, privalo išskaičiuoti pajamų mokestį (A klasės pajamos) šiais atvejais:

 1. kai perka nenukirstą mišką, apvaliąją medieną;

 2. moka už (sportininko ir (arba) atlikėjo) paslaugas;

 3. perka atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą);

 4. kai individualios veiklos išmokas išmoka su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiam asmeniui (ši nuostata galioja iki 2017-12-31).

Tačiau atlygis atlikėjui už pasirodymą asmeniniuose vakarėliuose, vestuvėse, gimtadieniuose ir pan. renginiuose, kurie nėra vieši, yra priskiriamas B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį turi sumokėti pats atlikėjas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0513

Laisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisiniais klausimais ir kita teisinė veikla), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą.

Intelektinės paslaugos – gyventojo (paslaugų teikėjo) protinė veikla, susijusi su tam tikru nematerialiu produktu, kuria, panaudojant žinias, siekiama tam tikro nematerialaus rezultato. Šių profesijų atstovams veiklai vykdyti paprastai reikalingos specialios (dalykinės) žinios, gebėjimai, įgūdžiai, išsilavinimas, profesinės veiklos pagrindai ir pan.

1 pavyzdys

 

Gyventojas yra bankroto administratorius, kuris vadovauja bankrutuojančių įmonių ūkinei komercinei veiklai, bei Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančių įmonių turtą, taip pat disponuoja bankuose esančiomis šių įmonių lėšomis. Bankroto administratorius kaip asmuo, savarankiškai teikiantis teisines paslaugas, laikomas vykdančiu laisvosios profesijos veiklą.

 

2 pavyzdys

 

Mokytoja pagal darbo sutartį dirba vidurinėje mokykloje. Po darbo ji teikia individualias konsultacijas mokiniams. Individualia konsultavimo veikla užsiimanti mokytoja laikoma vykdančia laisvosios profesijos veiklą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0515

Jei indidivualią veiklą pagal pažymą (pavyzdžiui, dailininkų – apipavidalinimo specialistų (grafikos dizainerių) veikla) vykdantis gyventojas sudaro autorinę sutartį (pavyzdžiui, kuriamas dizainerio produktas), atlygis už šias paslaugas yra priskiriamas individualios veiklos pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0518

Savarankiška sporto veikla

Tai sportininkų – šachmatininkų, atletų, golfo žaidėjų veikla ir pan., komandinių sporto šakų atstovų – krepšininkų, rankininkų, ledo ritulininkų ir pan. veikla.

 

Sportininkais nelaikomi:

 • nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai;

 • treneriai ir visas kitas sportininkus „aptarnaujantis“ personalas (pvz., masažuotojai).

Savarankiška atlikėjo veikla

Aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio ar kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo, taip pat orkestro, ansamblio ar choro vadovo ir dirigento) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme veikla.

 

Atlikėjais nelaikomi:

 • gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, tačiau nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant;

 • kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime;

 • konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose spec. laidose, ir pan.

Kūrinio sukūrimas, atlikėjų veiklos kontekste, neapima dailininko, skulptoriaus, kompozitoriaus ar rašytojo veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0523

Individuliai sporto / atlikėjo veiklai nepriskiriama veikla, kuri nėra susieta su konkrečiu sporto renginiu / pasirodymu, tarkim, reklama, susijusi tik su sportininko / atlikėjo vardu ar jo, kaip sportininko / atlikėjo, pasiekimais.

Tokia veikla gali būti priskirta individualiai reklamos veiklai. Atitinkamai, tokios veiklos pajamos apmokestinamos kaip individualios (ne sportininko / atlikėjo) veiklos pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0527

Nuo 2019-01-01 nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu vykdęs individualią veiklą, turi užpildyti GPM311 formos deklaraciją ir deklaracijos GPM311C priedą, net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Iki 2018-12-31 individualią veiklą vykdęs nuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo užpildyti GPM308 formos deklaraciją ir deklaracijos GPM308V priedą, taip pat ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų daugiau nei vienoje užsienio valstybėje, su kuriomis Lietuva neturi pasirašiusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių ir kurios nepatenka į tikslinių teritorijų sąrašą, ir šiose valstybėse gautos pajamos buvo apmokestintos pajamų ar jam tapačiu mokesčiu. Turint pajamų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, išduotus tos valstybės mokesčių administratoriaus, užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos 15 proc. (iki 2017-01-01 - 5 ar 15 proc.) pajamų mokesčio sumos. Šiuo atveju užsienio valstybėje sumokėtam pajamų mokesčiui atskaityti taip pat turi būti pildomas GPM308U priedas.

GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos (uždirbtos).

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų, turi užpildyti ir deklaracijos GPM308M priedą, jei pageidauja, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė būtų nustatoma, atsižvelgiant į kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, neatsižvelgiant į tai, ar šios pajamos yra apmokestinamos ar neapmokestinamos, ar pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje. GPM308M priedą užpildantis gyventojas turi išskaidyti pagal mėnesius visas GPM308V priedo I skyriuje deklaruotas individualios veiklos pajamas. Kai GPM308M priedas neužpildytas, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslais laikoma, kad gyventojo kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0525

Taip, advokatai (advokatų padėjėjai), notarai (notarų padėjėjai), antstoliai (antstolių padėjėjai) privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu mokestiniu laikotarpiu veikla buvo sustabdyta ir individualios veiklos pajamų negavo.

Teises aktai