Parama (28 str.)

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jų teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus bei apskaitą, kai labdaros ir / ar paramos tiekėjai ir / ar gavėjai naudojasi nustatytomis mokesčių lengvatomis.

Registracijos numeris KM0932

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

 1. labdaros ir paramos fondai;

 2. biudžetinės įstaigos;

 3. asociacijos;

 4. viešosios įstaigos;

 5. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

 6. tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

 7. kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines organizacijas ir analitinius centrus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Nuo 2017-01-01 paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Aukščiau nurodyti asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą.

Nuo 2020-12-31 fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos.

Parama pripažįstama ir tais atvejais, kai ji teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse ir į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo“, ir jo pakeitimus, ratifikuotus Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto pakeitimų dėl agresijos nusikaltimo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ratifikavimo“, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, taip pat kai parama teikiama šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams tenkinti. Paramos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad jo parama teikiama šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems šio įstatymo 3 str. 3 d.

Nuo 2025-01-01  lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0934

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Labdara pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) pripažįstama, kai labdarą teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal LPĮ nuostatas turi teisę gauti paramą.

Asociacijų ar kitų narystės pagrindais veikiančių organizacijų savo nariams perduotos piniginės lėšos, turtas (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes) ir suteiktos paslaugos pagal LPĮ nepripažįstamos labdara.

Parama pagal LPĮ pripažįstama, jeigu paramą teikia: 

          1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines organizacijas ir analitinius centrus, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką. Įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, nuo 2019-01-30 taip pat ir jų patronuojamųjų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, o nuo 2020-05-01 ir jų patronuojamųjų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, bei visų kitų su valstybės ir (ar) savivaldybės valdomomis bendrovėmis per patronuojamąsias bendroves susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės), parama pagal LPĮ yra pripažįstama, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Finansų ministerija, arba pagal sutartis su valstybės garantija;
           2) užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.   


Parama pagal šį įstatymą nepripažįstama, jeigu ji teikiama valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose šios valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyvis turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams asmenims, kurie yra susiję su šios valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviu, išskyrus visus atvejus, kai parama teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas, socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0944

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos ar labdaros perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais, turinčiais privalomus Finansinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus.

Notaras tvirtina sandorius, kurie pagal Civilinį kodeksą ar Civilinio kodekso numatytais atvejais pagal kitus įstatymus turi būti patvirtinti Notariato įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.469 str. 2 dalies nuostatomis, suteikus didesnę kaip 14 500 Eur paramą, sutarties forma turi būti notarinė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2912

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Paramos teikimą fiziniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius reglamentuoja Aprašas patvirtintas 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-53. 

Aprašo 4 punkte numatyta, kad fiziniams asmenims funkcijoms, susijusioms su ekstremaliosios situacijos likvidavimu ir jos padarinių šalinimo darbais, atlikti paramos teikėjai gali teikti šiuos paramos dalykus: maisto produktus, gėrimus, darbo priemones, drabužius, apsaugos priemones ir kitą turtą (prekes) bei paslaugas: maitinimo paslaugas, atvykimo į funkcijų atlikimo vietą ir grįžimo iš jos į gyvenamąją vietą paslaugas, paslaugas poilsio kokybei palaikyti, fizinei ir (ar) psichologinei būklei palaikyti ir kitas paslaugas.

Fiziniam asmeniui, dalyvaujančiam likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, perduotas nuosavybėn automobilis nelaikomas suteikta parama pagal LPĮ nuostatas, išskyrus atvejį, kai asmeniui galėtų būti suteikiama paslauga pasinaudoti automobiliu funkcijoms vykdyti. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma būtų lygi šių paslaugų savikainai.

Šiuo klausime pateiktu atveju, UAB negali pasinaudoti PMĮ 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta lengvata, atitinkamai, ir šis transporto priemonės atidavimo fizinio asmens nuosavybėn sandoris nedeklaruojamas metinėse paramos teikimo / gavimo ataskaitose, t. y.  FR0477 ir FR0478 formose.

 


 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2911

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

LPĮ 13 straipsnio 5 dalyje yra nustatyti atvejai bei pažeidimai, kuriuos nustačius, Juridinių asmenų registro tvarkytojas ar Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu, paties paramos gavėjo prašymu ar savo iniciatyva. Vienas iš pažeidimų yra, kad asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos paskirties ar kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos naudojimu, ribojimus. 

Pažymėtina, kad jeigu paramos gavėjo statusas panaikinamas, tai nepanaudotas gautos paramos likutis priskiriamas pelno nesiekiančio vieneto pelno mokesčio bazei tą mokestinį laikotarpį, kurį paramos gavėjo statusas panaikinamas, t. y. gautos ir nepanaudotos paramos vertė yra pripažįstama parama, panaudota ne pagal paskirtį, ir apmokestinama be atskaitymų taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0946

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:
1) viešinti informaciją apie paramos teikėją;
2) teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą;
3) panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas reklamuodamas paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu reklamuodamas paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šią nurodytą ribą, tokiu atveju reklamuojamo asmens suteiktų piniginių lėšų, kito turto arba suteiktų paslaugų vertė laikoma paramos gavėjo pajamomis, kurios apmokestinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paramos gavėjas negali prisiimti įsipareigojimų reklamuoti paramos teikėją, jeigu tokia reklama prieštarauja teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatoms.

Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms dėl paramos panaudojimo.

Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas.

Šio straipsnio nuostatos netaikomos fiziniams asmenims:

 • kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas
 • kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius

Teises aktai

Registracijos numeris KM0933

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Labdaros dalykai yra:

 1. piniginės lėšos;

 2. bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

 3. suteiktos paslaugos.

Paramos dalykai (kai gavėjai yra juridiniai asmenys):

 1. piniginės lėšos;

 2. piniginės lėšos, sudarančios iki 1,2 procentų (iki 2020 metų – iki 2 procentų), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų lėšos, sudarančios iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 1,2 procento (iki 2020 metų – iki 2 procentų) bei profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento (iki 2020 metų – iki 1 procento), mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia;

 3. bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

 4. suteiktos paslaugos.

Paramos dalykai (kai gavėjai yra fiziniai asmenys):

Paramos gavėjams – fiziniams asmenims, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procento (iki 2020 metų - iki 2 procentų) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento (iki 2020 metų - iki 2 procentų) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

Paramos gavėjams – fiziniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes.

Labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos, tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai, taip pat nuolatinio Lietuvos gyventojo pačiam sau skiriamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procento gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0949

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Suteiktos paramos vertė nustatoma:

 1. pinigų – pagal mokėjimo pavedime ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše arba kasos išlaidų orderyje nurodytą sumą;

 1. ilgalaikio materialaus turto – pagal to turto likutinę vertę (to turto įsigijimo kainos ir leidžiamiems atskaitymams priskirto nusidėvėjimo sumos skirtumą);

 1. panaudos teise perduodamo naudoti ilgalaikio materialaus turto – pagal per paramos gavėjo naudojimo laikotarpį apskaičiuotą to turto nusidėvėjimo sumą, kuri būtų priskiriama leidžiamiems atskaitymams, jei tas turtas būtų naudojamas paramą teikiančio vieneto pajamoms uždirbti. Be to, tokiu atveju suteiktos paramos vertei gali būti priskiriamos paramos davėjo apmokamos paramos gavėjo patirtos to turto eksploatavimo išlaidos;

 1. kitų materialinių vertybių – pagal paramos davėjo materialinių vertybių perdavimo dokumentuose nurodytą šio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

 1. nemokamų paslaugų arba atliktų darbų – pagal darbų atlikimą ar paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose nurodytą jų savikainą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0935

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Pelno nesiekiantiems vienetams, turintiems teisę teikti labdarą ir paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka labdarai ir paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę.

Tačiau išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų negali būti atskaitomos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0941

Ši informacija skelbiama:
Parama (28 str.)

Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus:

 1. neapmokestinamąsias pajamas;
 1. leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinius nuostolius.

Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno, ir išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų neatskaitomos.

Be to, pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas, todėl vienetų privalomo dydžio paramai skirtinoms sumoms netaikomos PMĮ 28 str. 2 dalyje nustatytos lengvatos.

Lėšų perdavimas labdaros ir paramos fondui neliečiamajam kapitalui formuoti priskiriamas suteiktai paramai, todėl gali būti taikomos PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatos.

Teises aktai