Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Pelno nesiekiantys vienetai – tai vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurios gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams ar dalyviams.

Vyriausybės 2003-12-02 nutarimu Nr. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ patvirtintos Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklės. Šios taisyklės nustato, kam, kokių renginių metu, kokios ir kokio dydžio piniginės kompensacijos gali būti mokamos. Pažymėtina, kad nuo 2019-07-30  taisyklės nustato vienodas kompensacijas už dalyvavimą pelno nesiekiančių vienetų vykdomuose tiek sporto, tiek kituose renginiuose.

Renginiu, kurio dalyviams gali būti mokamos Taisyklėse numatytos kompensacijos, yra laikoma:

 • viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams, taip pat

 • aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.

Registracijos numeris KM2438

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Renginio dalyviu laikomas asmuo:

to renginio programos autorius,

 • atlikėjas,

 • šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar

 • už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar visuomenės informavimą atsakingas asmuo,

taip pat

 • aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas,

 • aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporto specialistas ir fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius, t. y. treneris.

Sporto varžybų, čempionatų dalyviu gali būti laikomas sportininkas, treneris, teisėjas, sekretoriato darbuotojas ir kiti asmenys, kurie atlieka renginio programą bei padeda ją atlikti, jeigu renginys atitinka Taisyklėse apibrėžtą renginio sąvoką.

Svarbu: nustatyti kompensacijų dydžiai taikomi, jeigu renginys atitinka Taisyklių  2.2 papunktyje apibrėžtą renginio sąvoką ir  renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir (arba) už savo veiklą renginyje negaunantys kito atlygio.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0858

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Pelno nesiekiančių vienetų vykdomų renginių, susijusių su visuomenei naudingų tikslų, kaip jie apibrėžti Labdaros ir paramos įstatyme, dalyvių gautos piniginės kompensacijos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos:

 1. Kai renginiai vykdomi Lietuvoje, jeigu:

 • kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija 1 bazinės socialinės išmokos (2024 m. 55 Eur; 2023 m. 49 Eur; nuo 2022-06-01 iki 2022-12-31 46 Eur; nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31 42 Eur; 2021 m. 40 Eur; 2020 m. 39 Eur; 2019 m. 38 Eur );

 • nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo", priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų; 

 • kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

 • kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

 • dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvą, tvarkymo išlaidos, įskaitant atvykstančiųjų į Lietuvą kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

 1. Kai renginiai vykdomi užsienyje, jeigu:

 • kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normų, nustatytų Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;

 • nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;

 • kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

 • kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 km);

 • dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienį, tvarkymo išlaidos, įskaitant išvykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų arba kai renginio dalyviui kompensuojamų išlaidų suma viršija aukščiau nurodytus dydžius, piniginė kompensacija arba nustatytus dydžius viršijanti suma apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0860

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Nuo 2019-07-30:

Kai renginys vyksta Lietuvos Respublikoje pajamų mokesčiu neapmokestinama  kompensuojama renginio dalyvio vienos paros maitinimo išlaidų suma, neviršijanti 1 bazinės socialinės išmokos (2024 m. 55 Eur ar mažiau; 2023 m. 49 Eur ar mažiau; nuo 2022-06-01 iki 2022-12-31 46 Eur ar mažiau; nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31 42 Eur ar mažiau; 2021 m. 40 Eur ar mažiau; 2020 m. 39 Eur ar mažiau; 2019 m. 38 Eur ar mažiau).

Galiojo iki 2019-07-29:

Valstybės institucijos ir įstaigos, skirdamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neturi viršyti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių:

Sporto renginys

 

Sportininkai

Kiti sporto renginių dalyviai*

Vaikai, jaunučiai

Jauniai

Jaunimas, suaugusieji

Olimpinės rinktinės nariai

Savivaldybių ir apskričių sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

3,48 Eur 

4,34 Eur

 

5,79 Eur

-

5,79 Eur 

Lietuvos čempionatai, kitos šalies masto sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

4,34 Eur 

5,79 Eur 

10,14 Eur 

-

10,14 Eur 

Tarptautinės sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

7,24 Eur 

10,14 Eur 

13,03 Eur 

-

11,58 Eur 

Pasirengimas žiemos bei vasaros olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms

-

-

-

18,83 Eur 

14,48 Eur 

 

* Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, teisėjai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal tarptautinių sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas.

Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos, neviršijančios nustatytų dydžių, yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir nedeklaruojamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0855

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti LR teisės aktų nustatyta tvarka, kompensuojantys Lietuvoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas, privalo pildyti laisvos formos žurnalą – įrašyti jame vykdomo renginio pavadinimą, konkretų renginio tikslą, datą ir vietą, renginio dalyvių, kuriems kompensuojamos kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/ išvykimu, tvarkymo išlaidos, vardus ir pavardes, asmens kodus, jiems kompensuojamų kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidų dydžius.

Jeigu renginio dalyvis pateikia kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas patvirtinančius dokumentus, žurnale taip pat įrašomi šie kiekvieno iš pateiktų dokumentų rekvizitai: data, numeris, paslaugos teikėjo pavadinimas, pinigų suma. Minėtąsias išlaidas kompensuojantys pelno nesiekiantys vienetai šiuos dokumentus saugo Finansinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Teises aktai