Pozityvios pajamos

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymu (2018 m. gruodžio 6 d. įstatymas Nr. XIII-1698) nuo 2019 metų iš esmės pakeistas pozityviųjų pajamų, įtraukiamų į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, apmokestinimo modelis. Pakeistos pozityviųjų pajamų ir tikslinės teritorijos sąvokos ir dėl pasikeitusių pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklių įvesta nauja sąvoka – kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas.

Pozityviosiomis pajamomis laikomos nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto (toliau – kontroliuojamasis užsienio vienetas) pajamos ar jų dalis, kurios įskaitomos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas proporcingai šio nuolatinio Lietuvos gyventojo turimų akcijų (dalių, pajų), balsų ar teisių į kontroliuojamojo vieneto pelną skaičiui, nepriklausomai nuo to, ar gyventojas šias pajamas faktiškai gavo.

Kontroliuojamu užsienio vienetu laikomas toks užsienio vienetas, kuriame nuolatinis Lietuvos gyventojas vienas ar kartu su susijusiais asmenimis paskutinę to užsienio vieneto mokestinio laikotarpio dieną tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytino pelno dalį ar išimtinių teisių jas įsigyti.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviųjų pajamų gavimo momentu laikoma paskutinė kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio diena. Apskaičiuotų pozityviųjų pajamų suma įtraukiama į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamas proporcingai jo paskutinę kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio dieną turimam užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų), balsų arba kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį ar išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui.

Nustatant pozityviąsias pajamas, vertinamos visos Tikslinėse teritorijose įregistruotų ar kitaip organizuotų kontroliuojamųjų užsienio vienetų atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, išskyrus tam tikras išimtis (taikomas tik vienetams, įregistruotiems ar kitaip organizuotiems ne Tikslinėse teritorijose).

Skaičiuojant pozityviąsias pajamas, iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos gali būti atimamos neapmokestinamosios pajamos bei atskaitomi leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.

Kadangi tos pačios kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos Lietuvoje gali būti apmokestinamos tik vieną kartą, kontroliuojamojo užsienio vieneto nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėti dividendai neapmokestinami, jeigu pajamos, kurių pagrindu šie dividendai buvo išmokėti, buvo įtrauktos į šio gyventojo pajamas kaip pozityviosios pajamos.

Registracijos numeris KM0982

Ši informacija skelbiama:
Pozityvios pajamos (13 str.)

Kontroliuojamasis vienetas – vienetas, laikomas kontroliuojamu nuolatinio Lietuvos gyventojo, jeigu:

 1. jis yra kontroliuojamas nuolatinio Lietuvos gyventojo paskutinę to užsienio vieneto mokestinio laikotarpio dieną ir

 2. jame kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas vienas arba kartu su susijusiais asmenimis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0986

Ši informacija skelbiama:
Pozityvios pajamos (13 str.)

Pozityviąsias pajamas visais atvejais privalo apskaičiuoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, valdantys kontroliuojamus vienetus, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Tikslinėje teritorijoje.

Pavyzdys

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 5 proc. Maldyvų Respublikoje (Tikslinėje teritorijoje) įregistruoto vieneto akcijų. Gyventojo sutuoktinei (nuolatinei Lietuvos gyventojai) priklauso 15 proc. šio užsienio vieneto akcijų. Gyventojo brolis – nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 40 proc. to paties Maldyvuose įregistruoto vieneto akcijų. Kadangi visi šie asmenys yra laikomi susijusiais asmenimis ir jie kartu valdo 60 proc. Maldyvuose įregistruoto vieneto akcijų, kiekvienas jų privalo apskaičiuoti ir į mokestinio laikotarpio pajamas kaip pozityviąsias pajamas įtraukti šio vieneto tiek aktyvios, tiek pasyvios veiklos pajamas.

 

Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, valdantiems kitose nei tikslinės teritorijos užsienio valstybėse esančius kontroliuojamus vienetus (išskyrus atvejus, kai kontroliuojamasis vienetas turi darbuotojų ir savo rezidavimo valstybėje naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užtikrinti), taikomos GPMĮ 13 straipsnyje nustatytos pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklės, jeigu tenkinamos šios dvi sąlygos :

 • pirmiausia vertinama, ar kontroliuojamojo užsienio vieneto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamas; jeigu ši sąlyga tenkinama,

 • vertinama, ar kontroliuojamojo užsienio vieneto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas.

Pastaba: jeigu ir tenkinamos šios dvi sąlygos, tačiau kontroliuojamasis užsienio vienetas turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai vykdyti toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas ar kitaip organizuotas, pozityviųjų pajamų gyventojas neturi apskaičiuoti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0988

Ši informacija skelbiama:
Pozityvios pajamos (13 str.)

Aspektas

Komentarai

Kas yra pozityviosios pajamos?

Pozityviosios pajamos yra visos kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto (toliau – kontroliuojamasis užsienio vienetas) pajamos, t. y. aktyvios veiklos ir pasyvios veiklos pajamos (palūkanos, honoraras, turto vertės padidėjimo pajamos, dividendai ir kitos pajamos).

Tačiau, tam tikrais atvejais į pozityviąsias pajamas neįtraukiamos aktyvios veiklos pajamos.

Kas yra kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas

Kontroliuojamuoju užsienio apmokestinamuoju vienetu (toliau – kontroliuojamasis užsienio vienetas) laikomas toks užsienio vienetas, kuris yra kontroliuojamas nuolatinio Lietuvos gyventojo paskutinę to užsienio vieneto mokestinio laikotarpio dieną ir jame kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas vienas arba kartu su susijusiais asmenimis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas turi būti įtraukiamos visos (t. y. aktyvios ir pasyvios veiklos) kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos

Pozityviąsias pajamas visais atvejais privalo apskaičiuoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, valdantys kontroliuojamus užsienio vienetus, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Tikslinėje teritorijoje.

Taigi, nuolatinis Lietuvos gyventojas, kontroliuojantis Tikslinėje teritorijoje įregistruotą ar kitaip organizuotą užsienio vienetą, į 2019 metų ar vėlesnio mokestinio laikotarpio savo (gyventojo) pajamas kaip pozityviąsias pajamas turi įtraukti kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio aktyvios ir pasyvios veiklos pajamas.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto aktyvios veiklos pajamos

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi apskaičiuoti ir į mokestinio laikotarpio savo (t. y. gyventojo) pajamas turi įtraukti pozityviąsias pajamas, kai gyventojo kontroliuojamas užsienio vienetas yra įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio valstybėje, kuri nėra Tikslinė teritorija, jeigu išpildytos abi šios sąlygos:

 • kontroliuojamojo užsienio vieneto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų ir
 • kontroliuojamojo užsienio vieneto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio vieneto apmokestinamųjų pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto apmokestinamųjų pajamų pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas.

Pastaba: jeigu ir tenkinamos šios dvi sąlygos, tačiau kontroliuojamasis užsienio vienetas turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai vykdyti toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas ar kitaip organizuotas, pozityviųjų pajamų gyventojas neturi apskaičiuoti (žr. paaiškinimą, kada pozityviosios pajamos neskaičiuojamos).

Jeigu visos aukščiau išvardytos sąlygos yra išpildytos, tai nustatant pozityviąsias pajamas, imamos tik kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pasyviosios pajamos, t. y. palūkanos ir kitos iš finansinio turto gaunamos pajamos (pajamos, gautos iš investavimo į fondus, vertybinius popierius ir kt.); honorarai (atlygis, mokamas pagal autorinę licencinę sutartį už perleistą teisę naudotis sukurtu kūriniu, pramoninės nuosavybės objektu, franšize, know-how) ir bet kurios kitos pajamos iš intelektinės nuosavybės; pajamos iš paskirstytojo pelno (įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus ir nuolatiniam Lietuvos gyventojui paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus) ir akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti perleidimo pajamos; pajamos iš draudimo ir finansinių paslaugų teikimo veiklos; vienetų, kurie gauna su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu susijusių pajamų iš prekių ir paslaugų, įsigytų iš susijusių asmenų ir jiems parduotų, nesukurdami pridėtinės ekonominės vertės arba sukurdami nedidelę pridėtinę ekonominę vertę, pajamos (t. y. pajamos, kurias dirbtinai prisiskiria vienetai, tarpininkaudami tarp susijusių asmenų).

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos

 

Į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos (nei aktyvios, nei pasyvios veiklos pajamos), jeigu kontroliuojamasis užsienio vienetas yra įregistruotas arba kitaip organizuotas kitose nei Tikslinės teritorijos užsienio valstybėse ir neišpildyta nors viena iš dviejų sąlygų:

 • kontroliuojamojo užsienio vieneto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų ir
 • kontroliuojamojo užsienio vieneto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal PMĮ. Taikant šį punktą, neatsižvelgiama į kontroliuojamojo užsienio vieneto per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje uždirbtas pajamas, kurios nėra apmokestinamos užsienio valstybėje, kurioje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas.

Pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas ir tuo atveju, jeigu tenkinamos abi aukščiau nurodytos sąlygos, tačiau kontroliuojamasis užsienio vienetas (įregistruotas kitoje nei Tikslinės teritorijos užsienio valstybėse) turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užsienio valstybėje užtikrinti.

Atvejai, kai į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti, tačiau kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti dividendai

Į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti, tačiau kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti, dividendai, jeigu:

 • dividendų suma neviršija į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų atitinkamai apskaičiuotų kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų sumos, ir
 • dividendai išmokami per penkis vienas po kito einančius kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinius laikotarpius, pradedant skaičiuoti nuo to laikotarpio, kuriuo tokie dividendai buvo paskirstyti.

Tačiau jeigu per šiuos penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius dividendai nėra išmokami arba išmokama ne visa jų suma, tai visa tokių apskaičiuotų ir paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į to penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančiojo nuolatinio Lietuvos gyventojo  pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0989

Ši informacija skelbiama:
Pozityvios pajamos (13 str.)

Skaičiuojant nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviąsias pajamas, iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos gali būti:

 • atimamos neapmokestinamosios pajamos (nustatytos PMĮ 12 straipsnyje); bei

 • atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, tačiau tik tie, kurie yra susiję su tokių pajamų uždirbimu (t. y. atitinka PMĮ 17 straipsnyje leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus).

Atskaitomos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis kontroliuojamojo užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0993

Ši informacija skelbiama:
Pozityvios pajamos (13 str.)

Kadangi tos pačios kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos gali būti apmokestinamos Lietuvos Respublikoje tik vieną kartą, nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo iš kontroliuojamojo užsienio vieneto gautų dividendų neturi mokėti pajamų mokesčio, jeigu:

 • pajamos, kurių pagrindu šie dividendai išmokėti, buvo įtrauktos į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio, buvusio prieš pat tą mokestinį laikotarpį, kada šie dividendai išmokėti, pajamas kaip pozityviosios pajamos, ir

 • tokių pozityviųjų pajamų suma yra lygi arba didesnė už išmokėtų dividendų sumą.

Tačiau, jeigu į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio, buvusio prieš pat tą mokestinį laikotarpį, kada kontroliuojamasis užsienio vienetas išmokėjo dividendus jį kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui, pajamas įtrauktų pozityviųjų pajamų, apskaičiuotų kaip to kontroliuojamojo vieneto pajamų dalis, suma yra mažesnė, negu šio kontroliuojamojo užsienio vieneto nuolatiniam Lietuvos gyventojui  išmokėtų dividendų suma, tai gautų dividendų dalis, viršijanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviųjų pajamų sumą, apmokestinama GPMĮ nustatyta tvarka.

Pavyzdys

Nuolatinis Lietuvos gyventojas valdo 68 proc. kontroliuojamojo vieneto, įregistruoto Bahamų Sandraugoje, akcijų. Kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai (sutampa su jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu).

2019 m. gruodžio 31 d. nuolatinis Lietuvos gyventojas į 2019 metų mokestinio laikotarpio pajamas kaip  pozityviąsias pajamas įtraukė 10 000 Eur atitinkamai apskaičiuotų kontroliuojamojo Bahamų Sandraugoje įregistruoto vieneto pajamų.

2020 m. kontroliuojamasis užsienio vienetas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo 15 000 Eur dividendų.

Kadangi nuolatinis Lietuvos gyventojas į savo 2019 metų pajamas buvo įtraukęs 10 000 Eur apskaičiuotų pozityviųjų pajamų, tai 10 000 Eur dividendų suma, kurią gyventojas 2020 m. gavo iš kontroliuojamojo užsienio vieneto, neapmokestinama pajamų mokesčiu. Nuo likusios 5 000 Eur dividendų sumos (15 000 – 10 000) nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo apskaičiuoti ir GPMĮ nustatyta tvarka sumokėti pajamų mokestį.

Teises aktai