Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie Juridinių asmenų (įmonių) duomenų apie fiziniams asmenims (gyventojams) suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų užpildymo ir teikimo VMI tvarką.

Registracijos numeris KM0806

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Aspektas

Komentaras

Kokia informacija yra pateikiama formoje?

Juridiniai asmenys (įmonės), išskyrus prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo VMI pateikti duomenis (užpildydami FR0711 formą ir atitinkamus jos priedus) apie:

 1. per kalendorinius metus gyventojams suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur;

 2. per kalendorinius metus gyventojų grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius — neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

 3. per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur;

 4. per kalendorinius metus gyventojams grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius — neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

 5. gyventojų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems gyventojams, jeigu įsiskolinimas vienam gyventojui arba vieno gyventojo įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur, ir duomenis apie iš įmonės dalyvių (gyventojų) gautas pinigines įmokas, kai vieno gyventojo per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur. 

Atskaitingas asmuo — gyventojas (darbuotojas), gavęs iš gyventojų arba įmonių pinigų už jiems parduotą turtą, avansą arba kitas pinigų įplaukas, suteiktas paslaugas arba gautais pinigais atsiskaitęs su kitomis įmonėmis, gyventojais. Įmonė gali išmokėti pinigus įmonės darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos įmonės vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su įmonės veikla susijusias išlaidas ir / arba priimti pinigų įplaukas;

 1. apie užsienio įmonių jiems (įmonėms) suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su ta pačia įmone sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur. 

Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas bei jų grąžintas paskolas ar jų dalis, įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems gyventojams bei įmonės dalyvių įmokėtas įmokas.

Koks yra formos teikimo terminas?

Įmonė privalo pateikti FR0711 formą iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 d. 

Pradėjus likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, įmonė per 30 dienų privalo pateikti FR0711 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Kaip galima pateiti formą?

 

FR0711 forma VMI teikiama naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS). 

 

FR0711 formoje įrašomos piniginės sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau — atmetami, o 50 centų ir daugiau — laikomi euru.

Piniginės sumos užsienio valiuta, pagal Finansinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia — pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Užsienio įmonės nuolatinės buveinės Lietuvoje, užsienio įmonės filialai, užsienio įmonės atstovybės yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau neturi juridinio asmens statuso, todėl neprivalo  centriniam mokesčių administratoriui teikti informacijos apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0809

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Priedas

Priedo paskirtis

FR0711A „Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, per ataskaitinius metus suteikusios gyventojams paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur.

FR0711B „Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, gyventojams suteikusios paskolų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus įmonėms grąžino gyventojai.

FR0711C „Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, kurioms per ataskaitinius metus gyventojai suteikė paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur.

FR0711D „Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, gavusios iš gyventojų paskolų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus įmonės grąžinimo gyventojams.

FR0711E „Juridinių asmenų duomenys apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims bei duomenys apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas“

Nuo 2016-01-01 šį priedą turi užpildyti įmonės, kurios yra įsiskolinusios atskaitingiems gyventojams už šių gyventojų įmonės vardu patirtas išlaidas ir kurioms gyventojai turi įsiskolinimų už iš įmonės atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu įsiskolinimas vienam atskaitingam gyventojui arba vieno gyventojo įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur, ir tos įmonės, kurios per ataskaitinius metus iš savo dalyvių (gyventojų) gavo piniginių įmokų (įskaitant įmokas akcijoms apmokėti bei nuostoliams padengti), kai vieno gyventojo per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur.

FR0711F „Juridinių asmenų duomenys apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje“

Nuo 2016-01-01 šį priedą turi užpildyti įmonės, kurios per ataskaitinius metus išmokėjo išmokas užsienio įmonėms už pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su ta pačia įmone sudarytų sandorių suteiktas paslaugas Lietuvoje, kai gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2463

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas ir yra jos dalyvis, tai apie įmokas, kurios yra lygios ar didesnės kaip 15 000 eurų informacija teikiama užpildant FR0711 deklaracijos formos FR0711E priedą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0811

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

 

Atvejis

Paaiškinimai

Akcininkas, paskolinęs pinigų įmonei, perleidžia kreditorinį reikalavimą kitam gyventojui

Įmonės (išskyrus Finansų įstaigų įstatyme nurodytas kredito įstaigas) privalo VMI pateikti duomenis apie per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt). Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatinius, tiek apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus.

Jeigu įmonė naujos paskolos, viršijančios 600 Eur (iki 2014-12-31 – 2 000 Lt) iš gyventojo negavo, apie tą pačią paskolą, nors ir pasikeitė kreditorius, antrą kartą pranešti nereikia.

Gyventojas įmonei buvo suteikęs paskolą, tačiau įmonė mokestiniu laikotarpiu gyventojui paskolos (ar jo dalies) negrąžino, bet mokėjo tik palūkanas

Jei įmonė ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo tik palūkanas, tai ji turi pateikti FR0711 formą, nurodydama sumokėtas palūkanas.

Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, D10 laukelis neužpildomas.

Rusijos pilietis individualiai įmonei paskolino lėšų pagal sutartį

Įmonės privalo pateikti duomenis apie per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur (iki 2014-12-31 – 2 000 Lt).

Kadangi duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatinius, tiek apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, todėl jei individuali įmonė per kalendorinius metus gavo lygią ar didesnę nei 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt) paskolą iš Rusijos piliečio, ji privalo pateikti VMI FR0711 formą ir jos priedą FR0711C „Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“.

Įmonė yra gavusi paskolą iš gyventojo ir už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai

Jeigu įmonė už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti teikiamas FR0711D priedas ir užpildomas D10 laukelis, kuriame nurodoma įmonės gyventojui sumokėta palūkanų suma.

Taip pat turi būti teikiamas FR0711C priedas, kuriame turi atsispindėti, kad įmonė iš gyventojo ataskaitiniais metais gavo paskolą.

Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, D10 laukelis neužpildomas.

 Įmonė yra gavusi paskolą iš fizinio asmens ir už tam tikrą laikotarpį   sukauptas ir neišmokėtas palūkanas prideda prie pirminės paskolos     sumos,  pakeisdama pirminės paskolos sutartį ir palūkanas skaičiuoja       nuo didesnės paskolos sumos

 

 Jei paskolos suma (kartu su priskaičiuotomis ir negrąžintomis palūkanomis, kurios yra pridedamos prie paskolos sumos) yra   lygi arba   didesnė kaip 600 Eur, įmonė turi pateikti / patikslinti FR0711   formą už tuos metus, kuriais įvyko susitarimas   pakeisti pirminę   paskolos sutartį priskaičiuotomis ir neišmokėtomis palūkanomis bei užpildyti formos FR0711 priedus     FR0711D ir FR0711C.

Pavyzdys

Įmonei fizinis asmuo pagal sudarytą paskolos sutartį 2020 m. suteikė 900 Eur paskolą. Informaciją apie gautą 900 Eur paskolą   įmonė pateikė   VMI užpildydama formą FR0711 už 2020 m. 2021 m. nuo gautos 900 Eur  paskolos įmonė  priskaičiavo 100 Eur palūkanų, kurių negrąžino ir kuriomis padidino paskolos sumą, pakeisdama pirminės   paskolos sutartį.

Nurodytu atveju, įmonė turi pateikti / patikslinti FR0711 formą už 2021 m. (t. y. kada įvyko susitarimas pakeisti pirminę   paskolos sutartį priskaičiuotomis ir neišmokėtomis palūkanomis) ir užpildyti:

 • FR0711D priedo D10 laukelį, nurodant 100 Eur priklausiusių grąžinti palūkanų gražinimą;
 • FR0711C priedo C10 laukelį, nurodant 100 Eur, t. y. prie pirminės paskolos sumos pridėtų palūkanų sumą, o C11 laukelyje nuo 100 Eur priklausančią sumokėti palūkanų sumą.

Pavyzdys

Įmonei fizinis asmuo pagal sudarytą paskolos sutartį 2020 m. suteikė 400 Eur paskolą. Įmonė minėtos paskolos  2020 m.  FR0711 formoje iki 2021-04-15 nedeklaravo, kadangi gautos paskolos suma yra mažesnė nei 600 Eur. 2021 m. įmonė  priskaičiavo 200 Eur palūkanų,   kurių negrąžino ir kuriomis padidino paskolos sumą, pakeisdama pirminės paskolos   sutartį. Nurodytu atveju, įmonė   turi:

– pateikti / patikslinti FR0711 formą už 2020 m. ir FR0711C priede nurodyti gautą 400 Eur paskolą;

– pateikti / patikslinti FR0711 formą už 2021 m. (t. y. kada įvyko susitarimas pakeisti pirminę paskolos sutartį priskaičiuotoms ir neišmokėtomis palūkanomis) ir užpildyti:

 • FR0711D priedo D10 laukelį, nurodant 200 Eur priklausiusių grąžinti palūkanų gražinimą;
 • FR0711C priedo C10 laukelį, nurodant 200 Eur, t. y. prie pirminės paskolos sumos pridėtų palūkanų sumą, o C11 laukelyje   nuo 200 Eur priklausančią sumokėti palūkanų sumą.

 

SvarbuFR0711C priedo pildymas priklauso ne nuo sukauptų ir neišmokėtų palūkanų sumos, o nuo visos bendros paskolos,   kartu su prie   jos pridėtų priskaičiuotų ir negrąžintų palūkanų sumos, jei  bendra suma lygi arba didesnė kaip 600 Eur.

Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, D10 laukelis neužpildomas

 Įmonė yra gavusi paskolą iš fizinio asmens ir už tam tikrą laikotarpį       sukauptas ir neišmokėtas palūkanas pakeičia į paskolą, lygią   nesumokėtų   palūkanų sumai, sudarydama naują paskolos sutartį

 

 Jeigu sukauptos palūkanos pakeičiamos į naują paskolą, lygią priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti     teikiamas FR0711D priedas ir FR0711C priedas (C priedas teikiamas, jeigu  įmonės iš fizinių asmenų per  kalendorinius   metus gautų     paskolų suma yra lygi ar didesnė nei 600 Eur).

Pavyzdys

Įmonei fizinis asmuo pagal sudarytą paskolos sutartį 2020 m. suteikė 600 Eur paskolą. Informaciją apie gautą 600 Eur paskolą   įmonė pateikė VMI užpildydama formą FR0711 už 2020 m. 2021 m. nuo gautos 600 Eur paskolos įmonė priskaičiavo 100 Eur   palūkanų, kurių negrąžino ir šalių susitarimu sudarė naują paskolos sutartį, lygią priskaičiuotai ir nesumokėtai palūkanų   sumai. Tokiu atveju, pildant FR0711 formą už 2021 m., nurodomas:

 • FR0711D priedo D10 laukelyje 100 Eur priklausiusių grąžinti palūkanų grąžinimas;
 • FR0711C priedas šiuo atveju nepildomas, nes naujai sudarytos paskolos suma yra 100 Eur, t. y. suma mažesnė  nei 600 Eur.

Pavyzdys

Įmonei gyventojas pagal sudarytą paskolos sutartį 2020 m. suteikė 5 000 Eur paskolą. Informaciją apie gautą 5 000 Eur   paskolą įmonė pateikė VMI užpildydama formą FR0711 už 2020 m. 2021 m. nuo gautos 5 000 Eur paskolos priskaičiavo 700   Eur palūkanų, kurių negrąžino ir šalių susitarimu sudarė naują paskolos sutartį, lygią priskaičiuotai ir nesumokėtai   palūkanų  sumai. Tokiu atveju, pildant FR0711 formą už 2021 m.:                

 • FR0711D priedo D10 laukelyje nurodomas 700 Eur priklausiusių grąžinti palūkanų grąžinimas;
 • FR0711C priedo C10 laukelyje nurodoma 700 Eur, o C11 laukelyje – nuo 700 Eur priklausanti sumokėti palūkanų suma.

Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, D10 laukelis neužpildomas.

 

 

Teises aktai