Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie Juridinių asmenų (įmonių) duomenų apie fiziniams asmenims (gyventojams) suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų užpildymo ir teikimo VMI tvarką.

Registracijos numeris KM0806

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Aspektas

Komentaras

Kokia informacija yra pateikiama formoje?

Juridiniai asmenys (įmonės) privalo VMI pateikti duomenis (užpildydami FR0711 formą ir atitinkamus jos priedus) apie:

  1. per kalendorinius metus gyventojams suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur;

  2. per kalendorinius metus gyventojų grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius — neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

  3. per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur;

  4. per kalendorinius metus gyventojams grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius — neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

  5. gyventojų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems gyventojams, jeigu įsiskolinimas vienam gyventojui arba vieno gyventojo įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur, ir duomenis apie iš įmonės dalyvių (gyventojų) gautas pinigines įmokas, kai vieno gyventojo per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur. 

Atskaitingas asmuo — gyventojas (darbuotojas), gavęs iš gyventojų arba įmonių pinigų už jiems parduotą turtą, avansą arba kitas pinigų įplaukas, suteiktas paslaugas arba gautais pinigais atsiskaitęs su kitomis įmonėmis, gyventojais. Įmonė gali išmokėti pinigus įmonės darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos įmonės vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su įmonės veikla susijusias išlaidas ir / arba priimti pinigų įplaukas;

  1. apie užsienio įmonių jiems (įmonėms) suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su ta pačia įmone sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur. 

Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas bei jų grąžintas paskolas ar jų dalis, įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems gyventojams bei įmonės dalyvių įmokėtas įmokas.

Koks yra formos teikimo terminas?

Įmonė privalo pateikti FR0711 formą iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 d. 

Pradėjus likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, įmonė per 30 dienų privalo pateikti FR0711 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Kaip galima pateiti formą?

 

FR0711 forma VMI teikiama naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS). 

 

FR0711 formoje įrašomos piniginės sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau — atmetami, o 50 centų ir daugiau — laikomi euru.

Piniginės sumos užsienio valiuta, pagal Finansinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia — pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0809

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Priedas

Priedo paskirtis

FR0711A „Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, per ataskaitinius metus suteikusios gyventojams paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur.

FR0711B „Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, gyventojams suteikusios paskolų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus įmonėms grąžino gyventojai.

FR0711C „Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, kurioms per ataskaitinius metus gyventojai suteikė paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur.

FR0711D „Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas“

Priedą turi užpildyti įmonės, gavusios iš gyventojų paskolų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus įmonės grąžinimo gyventojams.

FR0711E „Juridinių asmenų duomenys apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims bei duomenys apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas“

Nuo 2016-01-01 šį priedą turi užpildyti įmonės, kurios yra įsiskolinusios atskaitingiems gyventojams už šių gyventojų įmonės vardu patirtas išlaidas ir kurioms gyventojai turi įsiskolinimų už iš įmonės atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu įsiskolinimas vienam atskaitingam gyventojui arba vieno gyventojo įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur, ir tos įmonės, kurios per ataskaitinius metus iš savo dalyvių (gyventojų) gavo piniginių įmokų (įskaitant įmokas akcijoms apmokėti bei nuostoliams padengti), kai vieno gyventojo per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur.

FR0711F „Juridinių asmenų duomenys apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje“

Nuo 2016-01-01 šį priedą turi užpildyti įmonės, kurios per ataskaitinius metus išmokėjo išmokas užsienio įmonėms už pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su ta pačia įmone sudarytų sandorių suteiktas paslaugas Lietuvoje, kai gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2463

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas ir yra jos dalyvis, tai apie įmokas, kurios yra lygios ar didesnės kaip 15 000 eurų informacija teikiama užpildant FR0711 deklaracijos formos FR0711E priedą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0811

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Atvejis

Paaiškinimai

Akcininkas, paskolinęs pinigų įmonei, perleidžia kreditorinį reikalavimą kitam gyventojui

Įmonės (išskyrus Finansų įstaigų įstatyme nurodytas kredito įstaigas) privalo VMI pateikti duomenis apie per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt). Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatinius, tiek apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus.

Jeigu įmonė naujos paskolos, viršijančios 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt) iš gyventojo negavo, apie tą pačią paskolą, nors ir pasikeitė kreditorius, antrą kartą pranešti nereikia.

Gyventojas įmonei buvo suteikęs paskolą, tačiau įmonė mokestiniu laikotarpiu gyventojui paskolos (ar jo dalies) negrąžino, bet mokėjo tik palūkanas

Jei įmonė ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo tik palūkanas, tai ji turi pateikti FR0711 formą, nurodydama sumokėtas palūkanas.

Rusijos pilietis individualiai įmonei paskolino lėšų pagal sutartį

Įmonės privalo pateikti duomenis apie per kalendorinius metus iš gyventojų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt).

Kadangi duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatinius, tiek apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, todėl jei individuali įmonė per kalendorinius metus gavo lygią ar didesnę nei 600 Eur (iki 2014-12-31 — 2 000 Lt) paskolą iš Rusijos piliečio, ji privalo pateikti VMI FR0711 formą ir jos priedą FR0711C „Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“.

Įmonė yra gavusi paskolą iš gyventojo ir už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai

Jeigu įmonė už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti teikiamas FR0711D priedas ir užpildomas D10 laukelis, kuriame nurodoma įmonės gyventojui sumokėta palūkanų suma.

Taip pat turi būti teikiamas FR0711C priedas, kuriame turi atsispindėti, kad įmonė iš gyventojo ataskaitiniais metais gavo paskolą.

Teises aktai