Dėl tiesioginio PVM ir (arba) akcizų lengvatų taikymo

Registracijos numeris KM0341

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Atstovybės ir / ar jų nariai / šeimų nariai bei ES įstaigų darbuotojai, norintys, kad Lietuvoje taikomos PVM ir / ar akcizų lengvatos būtų pritaikytos ir kitoje valstybėje narėje jų įsigyjamoms analogiškoms prekėms ir / ar paslaugoms, su prašymu patvirtinti atleidimo nuo PVM ir / ar akcizų sertifikatą, suteikiantį teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir / ar paslaugas be PVM ir / ar akcizų, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, o Lietuvos Respublikoje įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos – į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją. Šio sertifikato forma bei formos užpildymo paaiškinimai patvirtinti 2011-03-15 Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (II priede).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0346

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekių (paslaugų) tiekimas kitoje ES valstybėje įsikūrusiai ES institucijai.

Jeigu kitoje ES valstybėje įsikūrusi ES institucija Lietuvoje įsigyja prekių bei paslaugų ir nori, kad jai būtų pritaikyta PVM lengvata, ji prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę prekes (paslaugas) įsigyti Lietuvoje taikant PVM lengvatas.

PVM lengvata Lietuvoje taikoma pagal kitos ES valstybės nustatytus kriterijus. Šiuo atveju į Lietuvoje nustatytus prekių (paslaugų) apribojimus neatsižvelgiama.

Prekių (paslaugų) pardavėjas, turintis kitos ES valstybės kompetentingos institucijos įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą (jame yra išvardytos prekės (paslaugos), kurioms gali būti taikoma lengvata), apmokestindamas Lietuvoje įsigyjamas prekes (paslaugas), nurodytas tame sertifikate, gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0345

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Lietuvoje įkurto Europos lyčių lygybės instituto su buveine Vilniuje darbuotojai už savo asmeniniam naudojimui ir / ar įsikūrimui įsigytas prekes pardavėjams sumoka standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau darbuotojui yra grąžinamas.

Tačiau, kad darbuotojai galėtų susigrąžinti pardavėjui sumokėtą PVM, jie turi atitikti tokius kriterijus:

 1. neturi būti Lietuvos piliečiais; ir

 2. praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo institute pradžios neturi būti Lietuvos Respublikoje.

Be kita ko, taikant minėtą PVM lengvatą, prekės turi būti įsigytos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo darbuotojų įsidarbinimo pirmą kartą institute pradžios.

Atkreipiamas dėmesys, kad instituto darbuotojai tinkamai užpildytą paraišką ir priedą su papildomu lapu VMI gali teikti tik per institutą.

Pažymėtina, kad minėta PVM lengvata taikoma tik darbuotojų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms. Jeigu prekes Lietuvoje įsigyja įstaigos aptarnaujantis personalas ir ES valstybių narių deleguoti ekspertai, aukščiau minėta lengvata jiems netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0348

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Jeigu atstovybės į Lietuvą importuoja prekes, tokios prekės importo PVM gali būti neapmokestinamos.

Importo PVM neapmokestinamos bei taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos įvežamos prekės, skirtos ES įsteigtų Lietuvoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl ES privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir ES valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir / ar įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuvos Respublika.

Šios lengvatos taikomos prekėms, kurias darbuotojai importuoja (įsigyja) ne vėliau kaip vieneri metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios. Šios lengvatos taikymo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0349

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant atstovybėms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad atstovybės pardavėjams už įsigytas prekes (paslaugas) sumoka standartinį (arba lengvatinį, jeigu jis yra nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau atstovybėms yra grąžinamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0351

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Atstovybės, norėdamos susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) paraišką (kartu su lydimąja nota) grąžinti sumokėtą PVM.

Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius (forma FR0678) bei jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymu Nr. VA-126.

Sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas tik tuo atveju, jeigu paraiška grąžinti PVM pateikta iki kitų kalendorinių metų pabaigos, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais įformintas prekių ir paslaugų įsigijimas (pvz., jeigu prekės ir / ar paslaugos įsigytos 2018-05-14, tai paraiška grąžinti sumokėtą šių prekių ir / ar paslaugų pirkimo PVM Vilniaus AVMI vėliausiai gali būti pateikta iki 2019-12-31).

Atstovybė Vilniaus AVMI taip pat turi pateikti (kartu su paraiška) ir prekių (paslaugų) įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) originalus (ir jų kopijas, jeigu atstovybė nori susigrąžinti originalus). Tuomet Vilniaus AVMI, pažymėjusi originalus savo spaudu, grąžina juos atstovybėms.

Pažymėtina, kad Vilniaus AVMI išvardytų dokumentų originalus atstovybėms grąžina tik tuo atveju, jeigu su minėtų dokumentų originalais buvo pateiktos ir kopijos.

Atstovybėms sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas arba atsisakoma jį grąžinti (jeigu įsigytų prekių (paslaugų) kiekis akivaizdžiai viršija vartojimo reikmes arba yra pagrindo manyti, kad prekės (paslaugos) skirtos ne atstovybėms).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0355

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

PVM lengvatų taikymo tvarka ES institucijoms, kurioms taikomas susitarimas, nustatyta LR finansų ministro 2006-01-20 įsakymu Nr. 1K-030 patvirtintame susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms įgyvendinimo taikymo tvarkos apraše.

Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant ES institucijoms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad ES institucijos prekes (paslaugas) įsigyja iš jų pardavėjų bendra tvarka, t. y., pardavėjams už įsigytas prekes atstovybės sumoka standartinį (arba lengvatinį, jeigu jis yra nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau ES institucijoms yra grąžinamas.

ES institucijos, norėdamos susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai kartą per metus pateikia prašymus grąžinti sumokėtą PVM. Sumokėtas pirkimo PVM institucijoms gali būti grąžinamas tik pagal tokias PVM sąskaitas faktūras, kuriose įsigytų prekių ir (arba) paslaugų vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip 230 Eur (iki 2014-12-31 – 800 Lt) (įskaitant PVM). Sumokėtas PVM grąžinamas per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0361

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Sumokėtas pirkimo PVM atstovybėms gali būti grąžinamas tik pagal tokias PVM sąskaitas faktūras, kuriose įsigytų prekių ir / ar paslaugų vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip 230 Eur (iki 2014-12-31 – 800 Lt) (įskaitant PVM).

Įsigytų kelių transporto priemonių degalų, ryšių paslaugų, šildymo, elektros energijos, vandens, dujų tiekimo, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas, neatsižvelgiant į šių prekių ir / arba paslaugų įsigijimo vertę.

Sumokėtas degalų pirkimo PVM grąžinamas tik tuo atveju, jeigu atsiskaitymui už degalus buvo naudojamos specialios degalų pardavėjo atstovybės ir šių atstovybių darbuotojų vardu išduotos kortelės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0362

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Tuo atveju, jei konkreti valstybė nustato pirkimo PVM grąžinimo palankesnę tvarką Lietuvai, Lietuva taip pat gali jos atžvilgiu taikyti atitinkamą tvarką. Palankesnės arba nepalankesnės PVM grąžinimo ambasadoms taisyklės, kuriomis vadovaujantis prekių (paslaugų) pirkimo PVM grąžinamas, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-06-21 įsakymu Nr. 188, kuriomis vadovaujantis prekių (paslaugų) pirkimo PVM grąžinamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0360

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, šių atstovybių ir įstaigų narių ir jų šeimų narių įsigyjamų prekių (paslaugų), kurių pirkimo PVM negrąžinamas, nurodytas Vyriausybės nutarimu Nr. 442 patvirtintų taisyklių priede.

Atstovybėms (pirkėjams) negrąžinamas tokių pirktų prekių (paslaugų) PVM:

 1. Nekilnojamojo turto, išskyrus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) nurodytą nekilnojamąjį turtą. Tuo atveju, jeigu nekilnojamasis turtas, kurio pirkimo PVM grąžintas, parduodamas arba kitaip perduodamas nuosavybėn anksčiau negu po 10 metų nuo jo įsigijimo, sugrąžintas jo pirkimo PVM per 20 darbo dienų nuo šio pardavimo arba kitokio perdavimo nuosavybėn turi būti sumokėtas į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą arba VMI nustatyta tvarka sumažinama už kitą laikotarpį grąžinta PVM ir / ar akcizų suma. Kokio įsigyto nekilnojamojo turto pirkimo PVM gali būti grąžintas, sprendžia URM;

 2. Antžeminių, oro, vandens transporto priemonių ir pagalbinių transporto įrenginių, išskyrus URM nurodytas transporto priemones. Kokių transporto priemonių sumokėtas PVM gali būti grąžintas, sprendžia URM. Tuo atveju, jeigu transporto priemonė, kurios PVM grąžintas, parduodama arba kitaip perduodama nuosavybėn anksčiau negu po 3 metų nuo jos pirkimo dienos, sugrąžintas jos PVM per 20 darbo dienų nuo šio pardavimo arba kitokio perdavimo nuosavybėn turi būti sumokėtas į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą arba VMI nustatyta tvarka sumažinama už kitą laikotarpį grąžinta PVM ir / ar akcizų suma;

 3. Šildymo, elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų , išskyrus tuos atvejus, kai šios paslaugos susijusios su URM nurodytu nekilnojamuoju turtu;

 4. Ryšių paslaugų, išskyrus paslaugas, kurios teikiamos diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai, tarptautinei organizacijai arba jos atstovybei, taip pat jų vadovų rezidencijoms;

 5. Meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų , kaip šios sąvokos apibrėžtos PVMĮ;

 6. Ginklų ir šaudmenų, taip pat jų dalių ir reikmenų;

 7. Maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus), taip pat su maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusias paslaugas, teikiamas restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo įstaigų, išskyrus tą maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus) ir su jo tiekimu susijusias paslaugas, kurie skirti rengiant užsienio valstybės nacionalinės dienos priėmimą, priėmimą atstovybės vadovo atvykimo ir išvykimo proga bei priėmimus, atstovybės rengiamus Lietuvos Respublikos oficialių svečių garbei, kaip šios sąvokos apibrėžtos Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-27 nutarimu Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ (toliau - Oficialių svečių priėmimo tvarka);

 8. Apdoroto tabako, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme;

 9. Farmacijos produktų ir medicinos pagalbos priemonių;

 10. Turizmo paslaugų, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos oficialių svečių delegacijų nariams, kaip ši sąvoka apibrėžta Oficialių svečių priėmimo tvarkoje;

 11. Sporto reikmenų ir sportinės veiklos paslaugų (sporto klubų, jojimo mokyklų ir panašiai);

 12. Pramogų (žvejybos, medžioklės, turizmo ir kitų paslaugų, boulingo, biliardo, smigio ir panašiai);

 13. Keleivių vežimo paslaugų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0343

Ši informacija skelbiama:
Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

PVM lengvatų taikymą reglamentuoja:

 1. PVMĮ 36 ir 47 straipsniai;

 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimas Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“;

 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“;

 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarimas „Dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo", patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004-08-30 raštu Nr. (14.13-02);

 5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006-01-20 įsakymas Nr. 1K-030 „Dėl Susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 188 „Dėl palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai