Registracijos numeris KM0051

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

PVM objektu Lietuvoje yra laikomi žemiau nurodyti prekių įsigijimo už atlygį Lietuvos teritorijoje iš kitos ES valstybės narės atvejai. Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko Lietuvos teritorijoje, kai įsigyjamų prekių gabenimas baigėsi šalies teritorijoje.

 1. Iš kitos ES valstybės narės įsigytos prekės, kuriomis jas įsigyjantis asmuo gali disponuoti kaip savininkas, jeigu tos prekės atgabenamos į Lietuvą. Prekes gali gabenti pirkėjas, pardavėjas arba jų užsakymu trečiasis asmuo;

 2. Jeigu juridinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, importuoja prekes į vieną ES valstybę narę, o iš ten įsiveža į Lietuvą, tai juridiniam asmeniui prekių įsivežimas į Lietuvą bus laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš tos ES valstybės narės, į kurią prekės buvo importuotos;

 3. Kai apmokestinamasis asmuo verslo tikslais iš kitos ES valstybės narės sau priklausančias prekes įsiveža (pats arba jo užsakymu kitas asmuo) į Lietuvą, tai toks įsivežimas laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės;

 4. Jeigu prekės iš kitos ES valstybės narės buvo patiektos į Lietuvą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinių pajėgų ar jas lydinčių civilių darbuotojų reikmėms, kai tokiems tikslams skirtos prekės pagal PVMĮ 40 str. 3 dalį gali būti atleistos nuo importo PVM (jei jos būtų importuotos), tačiau jei tos prekės buvo panaudotos ne pagal paskirtį, tai laikoma, kad tos prekės yra įsigytos iš kitos ES valstybės narės ir už jas reikia apskaičiuoti pardavimo PVM Lietuvoje;

 5. Kai iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos prekės pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir / ar atlyginimą dalimis, o asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai pagal sandorio sąlygas perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas, toks sandoris laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės;

 6. Galioja iki 2019-10-31: kai užsienio apmokestinamasis asmuo savo disponuojamas prekes konsignaciniais tikslais įsiveža iš kitos ES valstybės narės į Lietuvą, tai toks prekių pervežimas į Lietuvą nelaikomas Lietuvoje įvykusiu šio užsienio apmokestinamojo asmens prekių įsigijimu iš kitos ES valstybės narės (t. y. nelaikomas PVM apmokestinamu prekių įvežimu į Lietuvą verslo tikslais). Šiuo atveju laikoma, kad prekes iš kitos ES valstybės narės įsigijo tas Lietuvos PVM mokėtojas, į kurio nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus sandėlius ar kitas patalpas šios įvežtos prekės padedamos saugoti ir kuris vienintelis naudos šias prekes savo ekonominėje veikloje, bei kuriam pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių. VMI prie FM nustatyta tvarka šis terminas dėl asmens verslo ypatumų galės būti pratęstas . Užsienio apmokestinamajam asmeniui, įvežusiam į Lietuvą prekes konsignaciniais pagrindais aukščiau nurodytomis sąlygomis, nėra prievolės registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės ir skaičiuoti šių prekių pardavimo PVM, nes prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už šių prekių įsigijimą iš kitos ES valstybės narės tenka minėtam Lietuvos PVM mokėtojui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1493

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

PVM objektu nelaikomi šie prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės atvejai:

 1. Prekių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 43, 44 ar 47 str.;

 2. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų įsigijimas iš kitos ES valstybės narės, kai jie įsigyjami iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, arba iš aukcionų organizatoriaus, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje pagal maržos (ar iš esmės tolygią PVMĮ XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schemą.

Kad prekės įsigytos iš asmens, taikančio maržos (arba tolygią PVMĮ XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schemą, galima spręsti iš įrašų gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pardavėjas PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, „Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai“ arba „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai“;

 1. Naudotų transporto priemonių įsigijimas iš ES kitos valstybės narės, kai jos įsigyjamos iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms.

Kad transporto priemonės įsigytos iš asmens, skaičiuojančio PVM pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms, galima spręsti iš įrašų gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pardavėjui yra prievolė išrašytoje tokių tiekiamų transporto priemonių PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, arba kitą tos valstybės narės teisės aktuose nustatytą nuorodą tokiam prekių tiekimui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0053

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Maržos (arba tolygi PVMĮ XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schema gali būti taikoma transporto priemonėms, kurios neatitinka naujų transporto priemonių sąvokos, nustatytos PVMĮ 2 str. 16 dalyje. Kai tokios nenaujos transporto priemonės įsigyjamos iš vykdančio ekonominę veiklą kitos ES valstybės narės asmens, kuris išgabenimo valstybėje PVM skaičiuoja pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms, tai toks transporto priemonės įsigijimas – ne PVM objektas Lietuvoje.

Kad transporto priemonės įsigytos iš asmens, skaičiuojančio PVM pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms, galima spręsti iš įrašų gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pardavėjui yra prievolė išrašytoje tokių tiekiamų transporto priemonių PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti, pvz., „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, arba kitą tos ES valstybės narės teisės aktuose nustatytą nuorodą tokiam prekių tiekimui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0052

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už prekes, kurių įsigijimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje, t. y. už prekes, įsigyjamas iš kitos ES valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas.

Todėl pardavimo PVM neskaičiuojamas už iš kitų ES valstybių narių įsigyjamus:

 1. atvirojoje jūroje plaukiojančius laivus, skirtus keleiviams ir / ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

 2. jūrų žvejybos laivus;

 3. laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje

 4. orlaivius, jeigu orlaivius įsigyja apmokestinamieji asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių ir / ar krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais;

 5. jeigu aukščiau nurodytiems laivams ir orlaiviams iš kitų ES valstybių narių įsigyjama įprastinė ir būtina įranga ar atsarginės dalys, kai šios dalys įmontuojamos į nurodytus laivus ir orlaivius, pardavimo PVM irgi neskaičiuojamas. Tačiau kai nurodytoji įranga ar atsarginės dalys įsigyjamos orlaiviams, kurie naudojami asmeniniams poreikiams, toks įsigijimas yra PVM objektas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0901

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės visada yra PVM objektas Lietuvoje.

Neatsižvelgiant į tai, kas naują transporto priemonę perka (juridinis asmuo ar fizinis asmuo, vykdantis apmokestinamąją veiklą ar ne, PVM mokėtojas ar ne), jeigu šios transporto priemonės gabenimas baigėsi Lietuvoje, jos pirkėjas Lietuvoje turi apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM, neatsižvelgiant į įsigytos naujos transporto priemonės vertę.

Nauja transporto priemonė – keleiviams ir / ar kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš šių sąlygų:

 1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kub. cm arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kW, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 km;

 2. laivas, kuris yra ilgesnis kaip 7,5 m, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir / ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 val.;

 3. orlaivis, kurio maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kg, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs ne daugiau kaip 40 val.

PVM APSKAIČIAVIMO, DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA

Naują transporto priemonę įsigyja:

Komentarai

Fizinis asmuo, kuris pagal PVMĮ nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms

Nuo 2021-01-01, kai iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės Lietuvoje iš karto po jų įsigijimo įregistruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras) fizinio asmens vardu, tai fiziniam asmeniui jokių dokumentų / duomenų pateikti mokesčių administratoriui nereikia. Mokesčių administratorius naujos transporto priemonės preliminarią įsigijimo PVM sumą apskaičiuoja pagal iš valstybės įmonės „Regitra“ gautus duomenis ir informuoja fizinį asmenį. Apskaičiuota PVM suma sumokoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią asmuo buvo informuotas apie apskaičiuotą mokesčio sumą

Tačiau kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja: 1) naują motorinę kelių ar kitą sausumos transporto priemonę, neregistruotiną Registre, 2) naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, jos neįregistravus, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui, 3) laivą ar 4) orlaivį, tai fizinis asmuo mokesčių administratoriui privalo pateikti dokumentus / duomenis apie naujos transporto priemonės įsigijimą, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos mokesčių administratorius. Apskaičiuotą PVM fizinis asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma.

PVM mokėtojas, naują transporto priemonę įsigyjantis dėl vykdomos veiklos

Šis PVM mokėtojas savo PVM deklaracijoje (forma FR0600) apskaičiuoja naujos transporto priemonės pardavimo PVM. Ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Apskaičiuotas mokėtinas PVM turi būti sumokamas per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas

Šis juridinis asmuo naujos transporto priemonės pardavimo PVM turi apskaičiuoti pats, pildydamas PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą FR0608 formą, ir apskaičiuotą pardavimo PVM sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikdamas ir minėtą apyskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0054

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Kai prekės iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos PVMĮ 47 str. nustatytais atvejais, toks prekių įsigijimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje, pvz.:

 1. užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Lietuvoje oficialiai veiklai, šių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenančių jų šeimos narių asmeniniam naudojimui įsigyjamos prekės, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva;

 2. Lietuvoje pripažintų tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių ir jų narių įsigyjamos prekės, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija;

 3. kitų negu Lietuva Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetų šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti įsigyjamos prekėms, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje;

 4. tarptautinių organizacijų, kurias tokiomis pripažino bet kuri kita ES valstybė narė, ar jų atstovybių, taip pat šių organizacijų ar atstovybių narių įsigyjamos prekės. Šios dalies nuostatos taikomos laikantis tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba bet kurios kitos valstybės narės tarptautinėse sutartyse su tarptautinėmis organizacijomis nustatytų sąlygų ir apribojimų ir kt.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0055

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

PVM objektu (prekių įsigijimu iš kitos ES valstybės narės) nelaikomas ir pardavimo PVM neskaičiuojamas už prekes, tiekiamas kaip atsargos į:

 1. jūrų laivus, skirtus keleiviams ir / ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

 2. jūrų žvejybos laivus;

 3. laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje;

 4. iš šalies teritorijos išplaukiančius ir už šalies teritorijos ribų plaukiančius karo laivus;

 5. tarptautiniais maršrutais skrendančius orlaivius (išskyrus tokiais maršrutais skrendančius orlaivius, naudojamus asmeniniams poreikiams).

Atsargomis, įsigyjamomis į laivus ir orlaivius laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir / ar įgulos nariams naudoti nurodytuose laivuose ar orlaiviuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai.

Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0057

Ši informacija skelbiama:
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Prekių įsivežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą ES valstybę narę nelaikomas prekių įsigijimu iš kitos ES valstybės narės, kai įsivežimas atitinka PVMĮ 51 str. 2 dalies sąlygas:

 1. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kurioje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 12 str. 3 dalies nuostatoms);

 2. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kurioje jos bus instaliuotos arba surinktos ir kurioje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 12 str. 2 dalies nuostatoms);

 3. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kai jos bus tiekiamos ES teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir / ar traukiniuose ir kai kitoje valstybėje narėje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 121 str. nuostatoms);

 4. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kai prekės pervežamos dėl tiekimo, kuris pagal PVMĮ VI skyriaus (išskyrus 53 str.) nuostatas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą;

 5. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kurioje atliekamas šių prekių aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir / ar perdirbimas, jeigu po to prekės bus grąžintos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išvežtos, tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė;

 6. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę, kurioje šias prekes jomis disponuojantis apmokestinamasis asmuo, įsikūręs išvežimo valstybėje narėje, naudoja teikti paslaugoms ir todėl jos ten pervežamos laikinai (t. y. tol, kol jos reikalingos kitoje valstybėje narėje minėtoms paslaugoms teikti);

 7. prekių laikinas pervežimas ne ilgesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui į kitą ES valstybę narę, jeigu šioms prekėms, jei jos būtų importuojamos iš trečiosios valstybės kitoje valstybėje narėje, galėtų būti įforminta laikinojo įvežimo muitinės procedūra, kurią taikant prekės visai neapmokestinamos importo muitais;

 8. gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimas gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemomis į kitą ES valstybę narę (kuriam kitoje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 12 str. 6 dalies nuostatoms).

 9. prekių pristatymas, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip nustatyta PVMĮ 42 straipsnyje;

 10. prekių, pristatytų, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, kaip nustatyta PVMĮ 42 straipsnyje, pargabenimas atgal į valstybę narę, iš kurios prekės buvo išgabentos, jeigu teisė disponuoti tokiomis prekėmis kaip jų savininkui nebuvo perduota kitam apmokestinamajam asmeniui, o prekės grąžinamos per 12 mėnesių terminą, nustatytą PVMĮ 42 straipsnio 1 dalies 5 punkte.

Teises aktai