Registracijos numeris KM0019

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Prekių tiekimu už atlygį taip pat laikomas apmokestinamojo asmens disponuojamų prekių pervežimas verslo tikslais iš ES valstybės narės, kurioje prekės faktiškai yra, į kitą ES valstybę narę, kai prekes veža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu kitas asmuo.

Kadangi tarp ES valstybių narių nėra muitų sienų ir neįforminamos iš vienos į kitą ES valstybę narę išvežamų prekių eksporto procedūros, o jas įvežant neįforminamas prekių importas, todėl yra siekiama kontroliuoti prekių apyvartą iš vienos ES valstybės narės į kitą ir išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų. Šiuo tikslu prekių pervežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą verslo tikslais, kai prekių savininkas nesikeičia, prilyginamas prekių tiekimo sandoriui ir atvirkščiai, savo prekių atsigabenimas iš kitos ES valstybės narės yra prilyginamas prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės sandoriui.

Sąvoka „verslo tikslais“ yra suprantama kaip įvairios ekonominės veiklos vykdymas kitoje ES valstybėje narėje, t. y. prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę turi būti susijęs su kitoje ES valstybėje narėje vykdomu prekių tiekimu ar paslaugų teikimu. Pavyzdžiui, Lietuvos apmokestinamieji asmenys įsteigia savo įmonių filialus kitose ES valstybėse narėse ir per juos vykdo iš Lietuvos išvežtų įvairių prekių prekybą; vykdo statybos darbus ir šiuo tikslu išveža iš Lietuvos medžiagas, žaliavas; parduoda įrengimus, kuriuos sumontuoja pirkėjo įmonėje; steigia kitose ES valstybėse narėse biurus įvairioms paslaugoms teikti ir išveža iš Lietuvos biurų įrangą ir panašias materialines vertybes.

Svarbu pažymėti, kad tam tikri prekių pervežimai nėra laikomi prekių tiekimu (žr. PVMĮ 51 str. 2 d. 1-10 p.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0016

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Jeigu gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo kitos ES valstybės narės pirkėjui vieta persikelia į šio pirkėjo ES valstybę narę (pagal tokių tiekimų vietos nustatymo taisykles, iš esmės tolygias PVMĮ 12 str. 6 dalies nuostatoms), tai Lietuvos PVM mokėtojo gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimas ES teritorijoje esančiomis tiekimo sistemomis į kitą ES valstybę narę nelaikomas PVM apmokestinamu prekių tiekimu į kitą ES valstybę narę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0017

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Kai prekės į kitą valstybę narę pervežamos ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui ir šios prekės į kitą valstybę narę nėra pervežamos paslaugoms teikti, toks pervežimas nėra laikomas prekių tiekimu, jeigu tokioms prekėms galėtų būti taikoma laikinojo įvežimo procedūra (jeigu jos būtų atgabenamos iš trečiosios valstybės, o ne ES valstybės narės).

Muitinės veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir ES teisės aktus galima rasti Muitinės departamento interneto svetainėje (www.lrmuitine.lt).

Pažymėtina, kad Lietuvos apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, laikydamasis VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-27 nuostatų, tas prekes turi įrašyti (registruoti) į pildomą laisvos formos apskaitos žurnalą arba į kompiuterines laikmenas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0021

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Kai prekės į kitą valstybę narę yra pervežamos aptarnavimui (remontui, priežiūrai, derinimui ir kt.), apdirbimui ir / ar perdirbimui, vertinimui, o po tokio aptarnavimo, apdirbimo, perdirbimo ar vertinimo jos yra grąžinamos į Lietuvą tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė, toks prekių pervežimas nėra laikomas prekių tiekimu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmuo, kuris perveža tokias prekes į kitą valstybę narę, šio tiekimo neturi nurodyti Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje, tačiau privalo pildyti laisvos formos apskaitos žurnalą pagal VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-27 nustatytą tvarką.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0022

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Kai Lietuvos PVM mokėtojas prekes išveža į kitą ES valstybę narę dėl tiekimo, kuris pagal PVMĮ VI skyriaus 41, 43, 44, 49 ir kitų straipsnių (išskyrus 53 straipsnį) nuostatas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą, tai toks prekių pervežimas nelaikomas PVM apmokestinamu prekių tiekimu.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokiu atveju, prieš išgabenant prekes iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę, jau turi būti žinoma, kad jos išgabenamos dėl tiekimo trečios ES valstybės narės pirkėjui, PVM mokėtojui. Todėl jau prieš išgabenant šias prekes iš Lietuvos, turi būti įformintas jų tiekimas tikrajam tų prekių pirkėjui (trečios ES valstybės narės asmeniui, PVM mokėtojui), t. y. tam pirkėjui turi būti išrašyta tų prekių pardavimo PVM sąskaita faktūra. Priešingu atveju būtų laikoma, kad Lietuvos PVM mokėtojas pirma išvežė prekes į kitą ES valstybę narę pats sau verslo tikslais, o paskui jau toje kitoje ES valstybėje narėje pardavė jas trečios ES valstybės narės pirkėjui, PVM mokėtojui, ir tik tada prekės buvo išgabentos į tą trečią ES valstybę narę. Šiuo atveju toks prekių pervežimas iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę Lietuvos PVM mokėtojui būtų laikomas PVM objektu – PVM apmokestinamu prekių pervežimu verslo tikslais į kitą ES valstybę narę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0023

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Kai tiekiamos prekės tiekėjo arba jo užsakymu kito asmens turi būti instaliuotos arba surinktos kitoje valstybėje narėje, tokių prekių tiekimo vieta yra laikoma ta valstybė narė, kurioje prekės surenkamos arba instaliuojamos. Todėl prekių pervežimas iš Lietuvos į tą valstybę narę, kurioje prekės bus surinktos ar instaliuotos, nėra laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę narę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0024

Ši informacija skelbiama:
Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Prekių tiekimu nelaikomas prekių pervežimas į kitą valstybę narę, vykdant nuotolinę prekybą. Kadangi nuotolinei prekybai yra nustatytos specialios tiekimo vietos nustatymo ir apmokestinimo PVM taisyklės, prekių pervežimas nuotolinės prekybos tikslais nėra laikomas prekių tiekimu.

Teises aktai