Registracijos numeris KM0391

Ši informacija skelbiama:
Sąnaudų pripažinimo principai

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti PVMĮ 80 str. privalomi rekvizitai. Be šių rekvizitų, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo bei prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) kodai, išskyrus atvejus, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų ar keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos.

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras, jeigu jose be Finansinės apskaitos įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų yra nurodyti papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai pagal 2002 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 780.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens(-ų), kuris(-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti, parašo(-ų). Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti anksčiau minėti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0394

Ši informacija skelbiama:
Sąnaudų pripažinimo principai

Išlaidas sąnaudomis pripažįstant pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba nuo 2015-06-01 yra 100 Eur.

Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) nuo 2015-06-01 neviršija 150 Eur ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.

Tačiau degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo išlaidos sąnaudomis, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, kai prekių vertė yra 150 Eur ir daugiau, pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras. Pirkėjas (klientas) šiuo atveju kasos aparato kvito turėti neprivalo.

Minėti reikalavimai dėl kasos aparato kvite nurodomų rekvizitų bei prekių (paslaugų) vertės apribojimas, t. y. 150 eurų, pripažįstant degalų pirkimo išlaidas pagal užsienyje išduotus kasos aparato kvitus, vadovaujantis PMĮ 11 str. 6 dalies nuostatomis, netaikomas.

Kasos aparato kvitui yra neprivalomi šie Finansinės apskaitos įstatymo 7 str. 1 d. nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai:

  • apskaitos dokumento pavadinimas;

  • asmens(-ų), kuris(-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas(-ai) arba pirmoji(-osios) vardo(-ų) raidė(-ės), pavardė(-ės), parašas(-ai) ir pareigos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0395

Ši informacija skelbiama:
Sąnaudų pripažinimo principai

Bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVMĮ 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

Be to, kai teikiamos PVMĮ 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, tai sąnaudos gali būti pripažįstamos pagal PVM sąskaitą faktūrą, kurioje gali būti nenurodyti PVMĮ 80 str. 1 dalies 2, 4, 8, 9 ir 11-13 punktuose nurodyti rekvizitai (PVMĮ 80 str. 1 dalies kituose punktuose nustatyti privalomi rekvizitai turi būti nurodomi).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bankų teikiamų PVM neapmokestinamų paslaugų sąnaudų pagrindimui užtenka turėti banko išrašus, jeigu juose be aukščiau minėtų rekvizitų yra nurodyti paslaugų teikėjo bei pirkėjo kodai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0397

Ši informacija skelbiama:
Sąnaudų pripažinimo principai

VIENETAS PREKES, PASLAUGAS PERKA IŠ:

NE PVM MOKĖTOJO

PVM MOKĖTOJO

Gyventojo, besiverčiančio individualia veikla

Pagal sąskaitą faktūrą.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, o pinigų gavimo momentu – pinigų priėmimo kvitas, mokėjimo pavedimas ir pan.

Išlaidos taip pat gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal gyventojo išduotą kasos aparato kvitą, jeigu gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą.

Pagal PVM sąskaitą faktūrą.

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą

Pagal prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau, o pinigų gavimo momentu – prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas.

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas turi turėti visus Finansinės apskaitos įstatymo nustatytus privalomus rekvizitus, todėl šis kvitas yra ir pinigų sumokėjimą, ir sąnaudas patvirtinantis juridinę galią turintis dokumentas.

Jei prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas bus išrašytas ne vieneto vardu, prekių įsigijimo išlaidos nebus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

 

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą ir veikiančio partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens

Pagal sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardai, pavardės, asmens kodai arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardas, pavardė su žodžiais „ir partneriai“ bei šio gyventojo asmens kodas.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, o pinigų gavimo momentu – pinigų priėmimo kvitas.

Pagal kiekvieno gyventojo atskirai išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

Notaro, advokato ar antstolio

Jeigu paslaugos suteikiamos notaro, antstolio – pagal sąskaitą faktūrą.

Jeigu paslaugos suteikiamos advokato – pagal sąskaitą už teisines paslaugas.

Jeigu paslaugas suteikia advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens – pagal advokatų išrašytą sąskaitą už teisines paslaugas, kurioje nurodoma visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat, kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai", bei šio advokato (atstovo) asmens kodas.

Pagal notaro, advokato ar antstolio išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu paslaugas suteikia partnerystės pagrindais veikiantys advokatai, neįsteigus juridinio asmens – pagal advokatų išrašytą bendrą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardo pirma raidė), pavardės arba tik pavardės, taip pat, kad jie yra advokatai ir jų PVM mokėtojų kodai, arba bent vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0400

Ši informacija skelbiama:
Sąnaudų pripažinimo principai

Jei draudimo įmonės, PVM mokėtojos, suteikusios draudimo paslaugas juridiniams ar fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą, išduotame draudimo liudijime (polise) yra visi PVMĮ 80 straipsnyje nustatyti privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai, tai toks draudimo liudijimas (polisas) pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, pagal kurią išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis.

Jei draudimo įmonės, ne PVM mokėtojos, suteikusios draudimo paslaugas juridiniams ar fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą, išduotame draudimo liudijime (polise) yra Finansinės apskaitos įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatyti privalomi rekvizitai ir papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780, tai toks draudimo liudijimas (polisas) pripažįstamas sąskaita faktūra, pagal kurią išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis.

Teises aktai