Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai (27 str.)

Pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą veikiantiems bankams, tarp jų ir užsienio komercinių bankų filialams, taip pat pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą veikiančioms kredito unijoms bei pagal Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymą veikiančiai Centrinei kredito unijai, sudarantiems specialiuosius atidėjimus kredito įstaigų abejotiniems aktyvams padengti pagal Lietuvos banko nustatytas taisykles, per mokestinį laikotarpį iš pajamų leidžiama atskaityti specialiuosius atidėjimus kredito įstaigų abejotiniems aktyvams padengti, sudaromus konkretaus abejotino aktyvo (abejotinų aktyvų grupės) nuostoliams padengti.

Registracijos numeris KM0929

Ši informacija skelbiama:
Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai (27 str.)

Kredito įstaiga specialiuosius atidėjimus, sudarytus konkretaus abejotino aktyvo (abejotinų aktyvų grupės) nuostoliams padengti, priskiria ataskaitinio mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriami kredito įstaigos sudaryti specialieji atidėjimai bendram abejotinų aktyvų portfeliui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0927

Ši informacija skelbiama:
Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai (27 str.)

Draudimo techniniai atidėjimai – draudiko įsipareigojimai, atsirandantys iš draudimo ir / ar perdraudimo sutarčių ar susiję su jomis, apskaičiuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Iš pajamų gali būti atskaitomi tik Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006-03-29 įsakymu Nr. 1K-142 „Dėl draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo patvirtintame Draudimo techninių atidėjinių apraše nurodyti draudimo techniniai atidėjiniai.

Teises aktai