Registracijos numeris KM1165

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Įsitikinęs, kad prekių pirkėjas yra užsienio keleivis, t. y., kad pirkėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES, ir kad jis perka prekių ne mažiau kaip už 55 Eur, parduotuvės darbuotojas privalo užpildyti:

  1. PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (forma FR0420). Jeigu prekybos įmonė naudojasi tarpininko paslaugomis, vietoje deklaracijos FR0420 formos ji turi teisę naudoti savo sukurtą PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos formą, jei ši forma buvo suderinta su VMI ir Muitinės departamentu. Šiuo metu savo sukurtas formas nustatyta tvarka yra suderinę šie PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkai: UAB „Global Blue Lietuva“ (LIT S 0311, LT_A4PLAIN_NS_1101, forma kvitas), UAB „Litofolija“ (AB1, AB2, AB3);

  2. Užsienio keleivių įsigytų prekių PVM sąskaitą faktūrą ar kasos aparato kvitą.

Užpildyta deklaracija turi būti perduota užsienio keleiviui, kuris ją kartu su prekėmis pateikia išvežimo iš ES muitinės įstaigai.

Skaičiuojant 55 Eur sumą, atsižvelgiama tik į tokių prekių, už kurias PVM pagal LRV nutarimą Nr. 899 gali būti grąžinamas, vertę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1167

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

PVM užsienio keleiviams gali būti grąžinamas ne tik už iš prekybos įmonių PVM mokėtojų įsigytas prekes, bet ir už prekes, kurios buvo įsigytos iš prekybininkais esančių fizinių asmenų, registruotų PVM mokėtojais. Prekybininku laikomas ir PVM mokėtojas, besiverčiantis gamyba ir prekiaujantis savo ir / ar kitų asmenų pagaminta produkcija atskirose nuo gamybos patalpose. Prekybininkai, grąžindami PVM užsienio keleiviui, gali naudotis kitų asmenų, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo (toliau – tarpininkai), paslaugomis.

Patalpose, kuriose vykdoma prekyba, prie kasos turi būti užrašas anglų kalba „TAX FREE SHOPPING“. Užsienio keleiviui, pageidaujančiam už įsigytas prekes susigrąžinti PVM, PVM grąžinimo sąlygos (anglų ar kitomis užsienio kalbomis) turi būti pateikiamos spausdintine forma (lankstinukas, brošiūra arba panašiai). Šioje spausdintinėje medžiagoje taip pat turi būti nurodyta, ar už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1168

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM už prekes, įsigytas iš prekybininko, privalo šiam prekybininkui pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatybės) kortelę, nuolatinį leidimą gyventi ar dirbti kitoje valstybėje ir panašiai).

Užsienio keleivio sumokėtas PVM grąžinamas, jeigu užsienio keleivis ne vėliau kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos atliko visus muitinės formalumus, susijusius su prekių išgabenimu iš ES teritorijos. Šiuo atveju užsienio keleivis prekybininkui, iš kurio prekės pirktos, turi pateikti atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus ir PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (forma FR0420) su kurios nors valstybės narės muitinės pareigūno žyma apie prekės išvežimą iš ES teritorijos arba minėtus dokumentus pateikti tarpininkui, sudariusiam sutartį su prekybininku, iš kurio šis užsienio keleivis įsigijo prekes (šiuo atveju vietoj PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos gali būti pateikiamas ir kitas dokumentas).

Tarpininkas atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų ir PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos arba kito dokumento su kurios nors valstybės narės muitinės pareigūno žyma apie prekės išvežimą iš ES teritorijos originalus, kuriais remdamasis tarpininkas grąžino užsienio keleiviui PVM, privalo grąžinti prekybininkui. Atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų kopijos prekybininkui gali būti grąžinamos ir elektronine forma, tačiau, esant rašytiniam prekybininko arba mokesčių administratoriaus prašymui, tarpininkas šių dokumentų originalus privalo prekybininkui arba mokesčių administratoriui pateikti per 2 savaites nuo prašymo gavimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1166

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

PVM užsienio keleiviams negrąžinamas tais atvejais, kai išgabenamos šios Lietuvoje įsigytos prekės:

  • laivai (klasifikuojami 2012 m. versijos Kombinuotosios nomenklatūros 89 skirsnyje), orlaiviai (klasifikuojami 2012 m. versijos Kombinuotosios nomenklatūros 88 01-88 02 pozicijose);

  • prekės, kurias eksportuoti galima tik turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją;

  • aukso luitai, plytelės ir plokštelės, aukso monetos, brangakmeniai;

  • alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas;

  • prekės, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams;

  • prekės, įmontuotos į privačias transporto priemones (automobilius, laivus, lėktuvus), taip pat degalai ir tepalai.

Teises aktai