PVM grąžinimas užsienio keleiviams

Vadovaujantis PVM įstatymo 42 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu[1] dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams (toliau – Nutarimas), 0 proc. PVM tarifas, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje prekes įsigyjantis užsienio keleivis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, jas išgabena iš ES teritorijos, taikomas grąžinant šiam užsienio keleiviui įsigijimo metu sumokėtą PVM sumą.

Prekybininkai užsienio keleiviui grąžinti PVM gali patys arba gali naudotis tarpininkų - kitų asmenų, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, paslaugomis.

Patiekus prekes prekybininkas užsienio keleiviui turi užpildyti ir pateikti PVM grąžinimo užsienio keleiviams deklaraciją (toliau – PVM grąžinimo deklaracija) bei atsiskaitymo dokumentą (kasos kvitą (kvitus) ar kitus atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus), kurių pagrindu, po prekių išgabenimo iš ES teritorijos, gali būti atliktas sumokėto PVM grąžinimas užsienio keleiviui.

Užsienio keleiviui sumokėtas PVM gali būti grąžinamas, jeigu:

 1. įsigyjamos prekės atitinka Nutarime nustatytus reikalavimus;
 2. bendra PVM grąžinimo deklaracijoje nurodytų iš ES teritorijos išgabenamų prekių vertė (įskaitant PVM) nėra mažesnė kaip 40 eurų;
 3. visi muitinės formalumai, susijęs su prekių išgabenimu iš ES teritorijos (t. y. prekės turi būti išgabentos ir jų išgabenimas iš ES teritorijos pažymėtas PVM grąžinimo deklaracijoje), atliekami ne vėliau kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos.

 

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje". 

Registracijos numeris KM1167

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleiviais laikomi bet kokie fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės piliečiais jie yra (pvz., užsienio keleiviu laikomas Lietuvos pilietis, nuolat gyvenantis Norvegijoje, kai tuo tarpu, Norvegijos pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, nėra laikomas užsienio keleiviu, taip pat, užsienio keleiviu bus laikomas asmuo, kuris yra Šiaurės Airijos pilietis, tačiau, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra D. Britanijoje).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1166

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Patalpose, kuriose vykdoma prekyba, prie kasos turi būti užrašas anglų kalba „Tax free shopping“. Užsienio keleiviui, pageidaujančiam už įsigytas prekes susigrąžinti PVM, PVM grąžinimo sąlygos (anglų ar kitomis užsienio kalbomis) turi būti pateikiamos spausdintine forma (lankstinukas, brošiūra ir panašiai) arba užsienio keleiviui turi būti pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje jis galėtų susipažinti su PVM grąžinimo sąlygomis. Jose taip pat turi būti nurodytas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu jis imamas).

Pastaba. „Tax free shopping“ nėra taikomas įsigyjant prekes elektroninėse parduotuvėse, todėl dėl PVM grąžinimo taikymo į prekybininką užsienio keleivis gali kreiptis tik tais atvejais, kai prekių įsigijimas atliekamas fizinėse prekybininko prekybos vietose, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, metu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1168

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleiviui pirkimo metu sumokėtas PVM gali būti grąžinamas, kai įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM) yra ne mažesnė kaip 40 eurų ir kai visi muitinės formalumai, susiję su įsigytų prekių išgabenimu iš ES teritorijos, atliekami ne vėliau kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos bei, kai įsigyjamos prekės atitinka abi šias sąlygas:

 1. prekės neturi turėti akivaizdžių naudojimo (vartojimo) požymių, etikečių ar kitų ženklinimo priemonių panaikinimo požymių. Vertindamas atitiktį šiai sąlygai, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas gali atsižvelgti ir į kitus prekių išvaizdos požymius, kurių visuma neturėtų kelti įtarimo, kad prekės pradėtos naudoti (vartoti);
 2. prekės neturi būti pakeisto pavidalo.

Pastaba. PVM negrąžinamas už prekes, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams (pvz. užsienio keleivis iš prekybininko Lietuvoje perka 5 vnt. šaldytuvų, 10 vnt. kompiuterių ir pan.). 

Atkreipiame dėmesį, kad remiantis Reglamento[1] 3h straipsnio nuostatomis draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Reglamento XVIII priede išvardytas prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

Šis draudimas taikomas XVIII priede išvardytoms prabangos prekėms tada, kai jų vertė viršija 300 eurų už vienetą, nebent Reglamento XVIII priede nurodyta kitaip.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos prekybininkai negali Rusijos piliečiams parduoti Reglamento XVIII išvardytų prabangos prekių ir išduoti PVM grąžinimo deklaracijų.

Aukščiau nurodytu atveju prekių išvežimas iš ES teritorijos tokiuose dokumentuose nebus tvirtinamas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno ant tokių dokumentų uždėta žyma.

 


[1] 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1165

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM, prekių įsigijimo metu prekybininkui privalo pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatybės) kortelę, nuolatinį leidimą gyventi ar dirbti kitoje valstybėje ir panašiai).

Teises aktai

Registracijos numeris KM3079

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Prekybininkas įsitikinęs, kad prekių pirkėjas yra užsienio keleivis ir, kad jis perka prekių ne mažiau kaip už 40 eurų (įskaitant PVM) užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti ir užsienio keleiviui pateikti:

 1. PVM grąžinimo deklaraciją;
 2. kasos aparato kvitą (kvitus) ar kitus atsiskaitymą už PVM grąžinimo deklaracijoje nurodytas prekes patvirtinančius dokumentus.

PVM grąžinimo deklaraciją prekybininkas užpildo savo naudojamoje elektroninėje duomenų tvarkymo sistemoje (toliau e. sistema), vadovaujantis Užsienio keleivių deklaracijų užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1]. Tuo atveju, kai prekybininkas naudojasi tarpininko paslaugomis, PVM grąžinimo deklaracijai užpildyti reikalingus pardavimo duomenis prekybininkas registruoja tarpininko platformoje ar sutartu būdu pateikia tarpininkui pagal savo e. sistemoje įvestus duomenis.

PVM grąžinimo deklaracija gali būti įforminta:

 1. pagal kiekvieną prekių pardavimą įforminantį kasos aparato kvitą ar kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą (toliau – atsiskaitymo dokumentai) arba
 2. pagal visus atsiskaitymo dokumentus už visas užsienio keleivio per vieną kalendorinę dieną iš to paties prekybininko kelis kartus įsigytas prekes.

Užpildžius PVM grąžinimo deklaracijos duomenis, prekybininkas užsienio keleiviui privalo pateikti:

 1. užpildytos PVM grąžinimo deklaracijos elektroninį vaizdą su brūkšniniu kodu arba QR kodu (pvz., nusiųsti užsienio keleivio nurodytu el. paštu pdf, jpeg ar kito formato failą su PVM grąžinimo deklaracijos vaizdu) arba
 2. PVM grąžinimo deklaracijos brūkšninį kodą arba QR kodą arba
 3. nuorodą į PVM grąžinimo deklaraciją pardavėjo / tarpininko portale, su kuria užsienio keleivis galės gauti ir pateikti Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnui PVM grąžinimo deklaracijos elektroninį vaizdą su brūkšniniu kodu arba QR kodu.

Užpildytą PVM grąžinimo deklaraciją prekybininkas, taip pat privalo perduoti VMI. PVM grąžinimo deklaracijos duomenys VMI privalo būti pateikti iš karto po to, kai įvyko pardavimas ir kai prekybininkas PVM grąžinimo deklaracijai užpildyti reikalingus duomenis užregistravo savo ar tarpininko e. sistemoje. PVM grąžinimo deklaracijos duomenys VMI perduodami elektroniniu būdu, naudojantis žiniatinklio paslauga, pateikiant XML formato PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmeną. Jeigu dėl VMI žiniatinklio paslaugos neveikimo prekybininkui / tarpininkui nepavyko pateikti PVM grąžinimo deklaracijos duomenų VMI, pradėjus veikti žiniatinklio paslaugai, PVM grąžinimo deklaracijos duomenys turi būti pateikti VMI nedelsiant.

Atveju, kai užsienio keleivis pageidauja arba kai užsienio keleivis ketina išvykti iš ES teritorijos ne per Lietuvos Respublikos sieną, arba kai dėl VMI prie FM žiniatinklio paslaugos neveikimo nepavyko pateikti PVM grąžinimo deklaracijos duomenų VMI, prekybininkas turi papildomai parengti užsienio keleiviui popierinę PVM grąžinimo deklaraciją su brūkšniniu kodu arba QR kodu, arba pateikti interneto svetainės nuorodą, kuria naudodamasis užsienio keleivis galėtų atsispausdinti PVM grąžinimo deklaraciją pats.


[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3080

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleivis, siekiantis iš prekybininko susigrąžinti sumokėtą PVM, visus muitinės formalumus susijusius su iš ES teritorijos išgabenamomis prekėmis turi atlikti ne vėliau, kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos.

Kai prekės išgabenamos per Lietuvos Respublikos sienos perėjimo punktą

Išvykstant iš ES teritorijos per Lietuvos Respublikos sienos patikros punktą, užsienio keleivis muitinės pareigūnui turi pateikti:

 1. iš prekybininko gautos PVM grąžinimo deklaracijos brūkšninį kodą, QR kodą, unikalų numerį arba popierinę PVM grąžinimo deklaraciją;
 2. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnui pareikalavus, kasos aparato kvitą (kvitus) arba kitus, atsiskaitymą už PVM grąžinimo deklaracijoje nurodytas prekes, patvirtinančius dokumentus.

Muitinės pareigūnui patikrinus užsienio keleivio pateiktas PVM grąžinimo deklaracijoje įrašytas prekes ir įvertinus ar jos visos išvežamos, ar nėra pažeisti Nutarime išgabenamoms prekėms nustatyti reikalavimai, patikrinimo rezultatai pažymimi Muitinės departamento e. sistemoje ir duomenys apie prekių išgabenimą iš ES prekybininkui perduodami į prekybininko naudojamą e. sistemą naudojantis žiniatinklio paslaugomis.

Prekės išgabenamos per kitos ES valstybės narės sienos perėjimo punktą

Išvykstant iš ES teritorijos per kitos ES valstybės narės sienos perėjimo punktą, užsienio keleivis muitinės pareigūnui privalo pateikti atspausdintą užsienio keleivio PVM grąžinimo deklaraciją, kurioje muitinės pareigūnas pažymi prekių išgabenimą iš ES teritorijos. Atspausdintą ir kitos ES valstybės narės muitinės pareigūno pažymėtą užsienio keleivio PVM grąžinimo deklaraciją bei atsiskaitymo dokumentus užsienio keleivis privalo pateikti prekybininkui arba tarpininkui, kurio paslaugomis naudojasi prekybininkas, tiesiogiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3081

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio keleiviui jo sumokėtas PVM grąžinamas, kai prekybininkui arba tarpininkui, kurio paslaugomis naudojasi prekybininkas, pateikiamas prekių išgabenimo iš ES teritorijos patvirtinimas (t. y. gavus patvirtinimą į e. sistema arba užsienio keleiviui tiesiogiai pateiktus popierinę PVM grąžinimo deklaraciją).

Grąžinama suma pervedama į užsienio keleivio nurodytą sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje arba grąžinama kitais būdais. Visais atvejais iš grąžinamos PVM sumos turi būti atimamas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu atlygis imamas), taip pat mokėjimo ar kredito įstaigų paslaugų kaina (jeigu grąžinamas PVM pervedamas į sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje).

Jeigu užsienio keleiviui PVM grąžina tarpininkas pagal užsienio keleivio pateiktą PVM grąžinimo deklaraciją su Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės muitinės pareigūno žyma, tarpininkas privalo grąžinti prekybininkui PVM grąžinimo deklaracijos, kuria remdamasis grąžino užsienio keleiviui PVM, ir atsiskaitymo dokumentų originalus. Atsiskaitymo dokumentų kopijos prekybininkui gali būti grąžinamos ir elektronine forma, tačiau, esant rašytiniam prekybininko arba mokesčių administratoriaus prašymui, tarpininkas šių dokumentų originalus privalo pateikti prekybininkui arba mokesčių administratoriui per 2 savaites nuo prašymo gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3082

Ši informacija skelbiama:
Užsienio keleiviams (42 str.)

PVM grąžinimo deklaraciją prekybininkas užpildo savo naudojamoje e. sistemoje, vadovaujantis Užsienio keleivių deklaracijų užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1] (toliau – Taisyklės). Tuo atveju, kai prekybininkas naudojasi tarpininko paslaugomis, PVM grąžinimo deklaracijai užpildyti reikalingus pardavimo duomenis prekybininkas registruoja tarpininko platformoje ar sutartu būdu pateikia tarpininkui pagal savo e. sistemoje įvestus duomenis.

Užpildžius PVM grąžinimo deklaraciją, prekybininkas arba jam atstovaujantis tarpininkas, jos duomenis privalo pateikti VMI. Duomenų pateikimas VMI atliekamas pateikiant XML formato PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmeną naudojantis žiniatinklio paslaugomis.

Prisijungimas prie žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešasis raktas yra saugomas Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (toliau – i. MAS) sertifikatų saugykloje. Kliento sertifikatai generuojami ir užregistruojami, užsakant i. MAS žiniatinklio paslaugas (i. MAS -> Žiniatinklio paslaugos -> Užsakyti sertifikatą).

Žiniatinklio paslaugomis perduodama PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmenos XML struktūros apraše (Taisyklių pirmas priedas), kurį kartu su PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmenos aprašymu rasite čia.

Informacija apie prekių išvežimą iš ES teritorijos per  e. sistemą prekybininkui pateikiama, jeigu prekių išvežimas iš ES teritorijos Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte patvirtinamas e. sistemos priemonėmis. Kitais atvejais (t. y. kai prekės išgabenimas ne per Lietuvos Respublikos, o per kitos valstybės narės sienos perėjimo punktą, kurios muitinės pareigūnas patvirtina prekių išgabenimą iš ES teritorijos popierinėje PVM grąžinimo deklaracijoje) duomenys apie prekių išgabenimą iš ES teritorijos per e. sistemą prekybininkui nėra pateikiami.

Prekybininkui įvykdžius PVM išmokėjimą užsienio keleiviui, informacija apie PVM grąžinimo būdą turi būti pateikta VMI prie FM žiniatinklio paslaugomis perduodama XML formato duomenų rinkmena.


[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai