Registracijos numeris KM1838

Ši informacija skelbiama:
Valstybės rinkliava

Aspektas

Komentaras

Rinkliavų sąrašas ir dydžiai

Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir dydžiai nustatyti LRV 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458, jį galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Valstybės rinkliava neimama už:

 

 1. gimimo registravimą, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ar papildymą pasikeitus tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenims;
 1. vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant civilinės būklės aktų įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;
 1. dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;
 1. asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 1. asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, nacionalinių vizų išdavimą asmenims, kuriems pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;
 1. asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, nacionalinių vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;
 1. dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo;
 1. dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos pilietis;
 1. nacionalinių vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, vizų išdavimą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;
 1. vizų išdavimą užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvą dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuva atstovams;
 1. vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;
 1. nacionalinių vizų išdavimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;
 1. Šengeno vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos narių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas;
 1. nacionalinių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;
 1. leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams, Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms, taip pat jų pareigūnams, vežantiems jiems priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis, arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvą tranzitu;
 1. dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas negali būti grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos ar kurio išsiuntimas iš Lietuvos sustabdytas, taip pat kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos;
 1. dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;
 1. dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis;
 1. civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;
 1. jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams;
 1. išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;
 1. išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimą ir (arba) pripažinimą;
 1. institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už Rinkliavų įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį;
 1. Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems 2009-07-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009), 16 str. 4 dalyje;
 1. Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 str. 5 dalies a ir b punktuose, kai ES valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, nėra priėmusios sprendimo imti valstybės rinkliavą;
 1. Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 str. 5 dalies c punkte, kai ES valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, yra priėmusios sprendimą neimti valstybės rinkliavos;
 1. išduotų Šengeno vizų galiojimo laiko ir / ar buvimo trukmės pratęsimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 33 str. 1 dalyje;
 1. profesinės kvalifikacijos pripažinimą asmenims, kvalifikaciją įgijusiems kitoje ES valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje) arba Šveicarijoje ir siekiantiems įsisteigti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvoje pagal reglamentuojamą profesiją, remiantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu.

Rinkliavos grąžinimo atvejai

Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

 1. kai sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis;
 1. jeigu paslaugos nesuteikiamos.

Valstybės rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo VMI pateiktas per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

Teises aktai