Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos PVM įstatymo papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 501 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1056 (toliau − Įstatymo pakeitimas).

Įstatymo pakeitimu įgyvendinami naujai priimti PVM direktyvos[1] pakeitimai, suteikiantys ES[2] valstybėms narėms galimybę tam tikrais atvejais neapmokestinti PVM[3] prekių, skirtų nelaimių aukoms, tiekimo ir įsigijimo iš kitų valstybių narių bei su tokiomis prekėmis susijusių paslaugų teikimo.

Kol nebuvo priimti PVM direktyvos pakeitimai, ES teisės aktai valstybėms narėms sudarė galimybę neapmokestinti PVM tik importuojamų nelaimių aukoms skirtų prekių (nuostatos dėl nelaimių aukoms skirtų prekių neapmokestinimo importo PVM yra perkeltos ir į Lietuvos Respublikos teisės aktus[4]).

Atlikus PVM direktyvos pakeitimus (101a straipsnis) sudaryta galimybė ES valstybėms narėms krizių ar nelaimių atvejais taikyti PVM lengvatas nelaimių aukoms skirtoms prekėms ir paslaugoms. Toks PVM lengvatų taikymas susietas su Europos Komisijos sprendimu, kuris priimamas valstybių narių prašymų pagrindu.

Įgyvendinant minėtus PVM direktyvos pakeitimus, priimtas Įstatymo pakeitimas, papildantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nauju 501 straipsniu, kuriame nustatytos PVM lengvatos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms, nurodytoms Europos Komisijos sprendime Lietuvos Respublikai, pateiktame įgyvendinant Direktyvos 2009/132/EB 53 straipsnį, teikti skirtos prekės, tiekiamos paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims, jeigu pagal šioje dalyje nurodytą Europos Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikai yra suteikta teisė šių prekių neapmokestinti importo PVM.

Šio straipsnio taikymo tikslais paramos gavėjais laikomi asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, t. y. valstybinės organizacijos, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropinės organizacijos ir t.t. Tačiau, atsižvelgiant į Europos Komisijos leidime dėl konkrečios nelaimės nurodytas sąlygas, tam tikrais išskirtiniais atvejais Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimu asmenys, nepatenkantys į paramos gavėjų apibrėžtį, taip pat galės būti laikomi nelaimių padarinius šalinančiais asmenimis, kurių sudaromiems sandoriams bus taikomos PVM lengvatos pagal PVMĮ 501 straipsnį.

Europos Komisijos sprendimu, nelaimių aukoms prekių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą (suteikiant teisę į ankstesniame etape įsigytų prekių PVM atskaitą), o prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių – neapmokestinamas PVM. Su tokiomis prekėmis susijusios paslaugos, įskaitant nuomą, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Įstatymo pakeitimas nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus, skirtoms prekėms ir paslaugoms taikomas nuo 2022 m. vasario 24 d. Prekių ar paslaugų teikėjai už jau patiektas prekes (ar suteiktas paslaugas) galės išrašyti kreditines PVM sąskaitas faktūras.

 

Pažymime, kad įstatymo pakeitimo nuostatos bus taikomos Europos Komisijai priėmus sprendimą, apie jo priėmimą, informuosime papildomai.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-19 rašte Nr. RM-18917.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos.

[2] Europos Sąjunga.

[3] Pridėtinės vertės mokestis.

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“.