Registracijos numeris KM0239

Ši informacija skelbiama:
0% tarifas

SMULKIEJI NAUJI VIENETAI:

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestįnaujai įregistruoti vienetai pirmuoju mokestiniu laikotarpiu uždirbtą apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jeigu tenkina nustatytus kriterijus.

Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu 0 proc. pelno mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiami naujiems dalyviams.

Kriterijai:

     1. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių (vidutinis darbuotojų skaičius yra apvalinamas iki sveikų skaičių) (apskaičiuojant iki 2018 ir ankstesnių metų vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių PMĮ imperatyviai numatė, kad „darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių“, todėl jei vidutinis darbuotojų skaičius yra, pvz., 10,1; 10,2; 10,3; 10,4; lengvatinio tarifo taikyti negalima, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijos formoje įrašomas suapvalintas vidutinis darbuotojų skaičius (10), nuo 2019 ir vėlesnių metų  vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles, todėl jeigu vidutinis metų sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pvz. 10,44, tai šis skaičius apvalinamas iki sveikų skaičių, t. y. sudaro 10 žmonių ir lengvatinį tarifą taikyti galima), (2018 m. rugsėjo 20 d. LR finansų ministro įsakymas 1K-320); ir

      2. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur (skaičiuojant atsižvelgiama į visas pajamas, t. y. ir į tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms); ir

  1. nėra tenkinamos šios sąlygos, t. y. 0 proc. pelno mokesčio tarifas netaikomas:

  • vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų įmonių (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

  • vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

  • vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

  • vienetams, kuriose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų).

Nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio bus sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai.

To paties asmens ar jo ir šeimos narių valdomi vienetai, kurių bendras darbuotojų skaičius nesiekia 10 darbuotojų ir bendros metinės pajamos nesiekia 300 tūkst. Eur, galės taikyti 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio pelno mokesčio tarifo netaikymo atvejus.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

 

SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ TURINTYS VIENETAI:

Iki 2017-12-31 socialinių įmonių statusą turinčių vienetų pelnas buvo apmokestinamas 0 proc. tarifu (apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, ši lengvata panaikinta, todėl tokių vienetų pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus).

Socialinės įmonės statusą turintys vienetai iki 2017-12-31 galėjo taikyti 0 proc. tarifą, jeigu:

  1. per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudarė ne mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus; ir

  2. per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdė veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudarė ne daugiau kaip 20 proc. visų vieneto pajamų; ir

  3. mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetas turėjo socialinės įmonės statusą.

PELNO NESIEKIANTYS VIENETAI:

Apskaičiuojant 2018 ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. Eur, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas:

  • 7 250 eurų sumą atitinkanti apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 0 proc. tarifą; o

  • likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 proc. tarifą.

Apskaičiuojant 2019 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, panaikinta aukščiau nurodyta lengvata dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo apmokestinamojo pelno daliai, atitinkančiai 7 250 Eur.

Atsižvelgiant į tai, pelno mokestis bus skaičiuojamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą, arba 5 proc. tarifą (PMĮ 5 str. 2 dalies reikalavimus atitinkantiems pelno nesiekiantiems vienetams), arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

Teises aktai