Akcininko pajamos

Akcininko pajamomis yra laikomos pajamos iš paskirstytojo pelno – dividendai.

Registracijos numeris KM0447

Ši informacija skelbiama:
Akcininko pajamos

Dividendų samprata

Dividendai yra bendrovės akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų bendrovės akcijų nominaliai vertei. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

Dividendais taip pat laikomos:

  • mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš bendrovės dalyvių įnašų, bendrovės dalyvio gautos lėšos ir (arba) jam perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo bendrovės dalyviui dieną;

  • Individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario iš šių įmonių  gautos pajamos, išskyrus pajamų dalį priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Dividendų apmokestinimas pajamų mokesčiu

Taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas (nuo 2014-01-01).

 

Užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentų gautiems dividendams gali būti taikomas šiose sutartyse nustatytas mažesnis mokesčio tarifas.  

Dividendų priskyrimas pajamų klasei

Iš Lietuvos įmonės gyventojo (nuolatinio ir nenuolatinio) gauti dividendai priskiriami A klasės pajamoms, nuo kurių mokestį išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti turi pajamas išmokantis asmuo.

 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio įmonių gaunami dividendai priskiriami B klasės pajamoms, nuo kurių mokestį sumokėti ir deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje turi pats nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Pajamų mokesčio mokėjimo terminas

Dividendus išmokėjusi Lietuvos įmonė apskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą:

  • iki to paties mėnesio 15 dienos, kai dividendai išmokėti iki to mėnesio 15 dienos;

  • iki to paties mėnesio paskutinės dienos, kai dividendai išmokėti po to mėnesio 15 dienos.

Dividendus iš užsienio įmonių gavęs gyventojas sumokėti metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį (užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas)  privalo sumokėti į biudžetą, pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d.

Pajamų mokesčio deklaravimas

Lietuvos įmonė, išmokėtus dividendus turi deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje (iki kito mėnesio 15 dienos) bei metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki kitų metų vasario 15 d.) ir jos GPM312L ir / ar GPM312U prieduose.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0449

Ši informacija skelbiama:
Akcininko pajamos

Sumažinus bendrovės įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš bendrovės pelno ar rezervų, gyventojui išmokama išmoka (pinigais ar turtu) nėra laikoma pajamomis. Todėl bendrovės akcininko atsiimami įnašai nebus laikomi pajamomis.

Pavyzdys

 

Įkurtos UAB įstatinis kapitalas - 15 000 Eur. Įstatinis kapitalas apmokėtas pinigais. Akcininkų sprendimu įstatinis kapitalas sumažintas iki 3 000 Eur (iki šio sprendimo priėmimo įstatinis kapitalas nebuvo didinamas). Akcininkams A ir B išmokėta po 6 000 Eur.

 

Šios išmokos nepriskiriamos dividendams, o laikomos akcininkų A ir B atsiimtais įnašais, todėl gautos piniginės lėšos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

 

Tuo atveju, kai:

  • bendrovės įstatinis kapitalas buvo didinamas Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 7 punkte nustatytu vienetų reorganizavimo būdu (t. y.  bendrovės, kurios įstatinis kapitalas yra mažinamas, akcijas gyventojas gavo mainais keičiant į kitos įmonės akcijas, t. y. kapitalas buvo formuotas nepiniginiais įnašais), ir

  • bendrovės įstatinis kapitalas nebuvo didinamas iš pelno ar rezervų,

tai sumažinus tokios bendrovės įstatinį kapitalą, gyventojui pinigais išmokama išmoka, viršijanti gyventojo įnašo į šią bendrovę įsigijimo kainą (iki reorganizavimo gyventojo turėtų įmonės akcijų įsigijimo kainą), laikoma pajamų mokesčiu apmokestinamomis kitomis pajamomis.

Pavyzdys

 

Bendrovės X (kurios vieninteliu akcininku yra gyventojas) įstatinis kapitalas 10 000 Eur. Tas pats gyventojas turi bendrovės Y akcijų, kurių nominali vertė 50 000 Eur.     

 

Bendrovė X padidino įstatinį kapitalą nepiniginiu akcininko įnašu - gyventojo turimomis bendrovės Y akcijomis: bendrovė X, siekdama visiškai kontroliuoti bendrovę, Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 7 punkte nustatytu atveju perleido savo naujai išleistas akcijas gyventojui mainais už jo turimas bendrovės Y akcijas. Akcijų kainų skirtumas pinigais nebuvo apmokėtas.

 

Prieš akcijų mainus buvo atliktas bendrovės Y akcijų vertinimas, kurio metu nepriklausomas turto vertintojas mainomas bendrovės Y akcijas įvertino 2 mln. Eur.

 

Bendrovės X įstatinis kapitalas nebuvo didinamas iš pelno ar rezervų. Akcininko sprendimu mažinamas bendrovės X įstatinis kapitalas, mažinant akcijų nominalią vertę, ir akcininkui išmokama 200 000 Eur suma. 

 

Šiuo atveju gyventojo įnašo vertė lygi lėšų, kurias gyventojas įnešė formuojant bendrovės Y įstatinį kapitalą, sumai, t.y. 50 000 Eur. Gyventojo atsiimtas įnašas yra 60 000 Eur (10 000 + 50 000) suma, kuri nelaikoma pajamomis, todėl neapmokestinama pajamų mokesčiu. Nuo išmokamos 140 000 Eur (200 000 – 60 000) sumos, kuri nepriskiriama įnašui (taip pat nelaikoma dividendais), turi būti išskaičiuojamas pajamų mokestis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0450

Ši informacija skelbiama:
Akcininko pajamos

Dividendais laikomos ir skirstant bendrovės pelną ar mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš bendrovės akcininkų įnašų, akcininko gautos lėšos ir / arba akcininkui perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo akcininkui dieną.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės pelno ar rezervų ir vėliau mažinamas, tai laikoma, kad pirmiausia akcininkams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš bendrovės akcininkų įnašų, bet didinant įstatinį kapitalą iš pelno ar rezervų. Tokios akcininkams išmokamos sumos priskiriamos dividendams.

1 pavyzdys

 

UAB XX įstatinis kapitalas 2016 m. buvo 4 000 Eur. 2017 m. bendrovės akcininkai, skirstant 2015 m. uždirbtą pelną, priėmė sprendimą nukreipti pelną į rezervus, o vėliau iš rezervų padidinti įstatinį kapitalą iki 30 000 Eur. UAB XX numato sumažinti savo įstatinį kapitalą iki 17 000 Eur ir bendrovės akcininkams A ir B, numato išmokėti po 6 500 Eur. Įstatinis kapitalas buvo padidintas 26 000 Eur suma (30 000 – 4 000), akcininkams išmokėti skirta suma sudarys 13 000 Eur (30 000 – 17 000), t. y. gyventojams išmokėtos išmokos bus laikomos jų pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais).

 

2 Pavyzdys

 

UAB YY įstatinis kapitalas 2016 m. buvo sudarytas iš akcininkų įnašų 14 000 Eur, o 2017 m. iš pelno ir rezervų padidintas iki 30 000 Eur. Įstatinio kapitalo padidinimo suma – 16 000 Eur (30 000 – 14 000). UAB YY numato sumažinti įstatinį kapitalą iki 3 000 Eur ir dviem akcininkams numato išmokėti po 13 500 Eur ((30 000 – 3 000)/2). Bus laikoma, kad pirmiausia bus išmokėta iš pelno ir rezervų padidintoji įstatinio kapitalo dalis – 16 000 Eur, kiekvienam akcininkui numatoma išmokėti 8 000 Eur sumą (16 000/2) priskiriama dividendams, o likusi dalis kiekvienam akcininkui po 5 500 Eur (11 000/2) – įnašams, kurie gyventojo pajamoms nepriskiriami.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0448

Ši informacija skelbiama:
Akcininko pajamos

Nuo 2019-01-01 Estijoje pasikeitė apmokestinimo tvarka. Estijos įmonės, išmokėdamos nenuolatiniams Estijos  gyventojams dividendus, pagal Estijos vidaus mokesčių įstatymus moka ne tik pelno mokestį, bet gali pasirinkti, ar apmokestinti dividendus ir gyventojų pajamų mokesčiu. Tokiu atveju, apmokestinant nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautus dividendus, nuo jų faktiškai Estijoje sumokėta gyventojų pajamų mokesčio suma gali būti atskaityta (neviršijant dvigubo apmokestinimo sutartyje nurodyto tarifo) iš Lietuvoje nuo tokių dividendų apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Iki 2018-12-31 Estijos įmonių nenuolatiniams Estijos gyventojams išmokami dividendai pagal Estijos vidaus mokesčių įstatymus buvo neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu Estijoje. Todėl nuolatiniai Lietuvos gyventojai nuo iš Estijos įmonių gautų dividendų Lietuvoje turėjo mokėti 15 proc. pajamų mokestį.

Teises aktai