Registracijos numeris KM1461

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gali būti:

 1. atgabenamos į Lietuvos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

 2. atgabenamos Lietuvoje registruotam gavėjui;

 3. atgabenamos į Lietuvos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, savininko ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą;

 4. atgabenamos jas eksportuojant per Lietuvą;

 5. atgabenamos Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 2, 3, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytiems asmenims.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1464

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš Lietuvos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gali būti:

 1. išgabentos į kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

 2. išgabentos kitos ES valstybės narės registruotam gavėjui;

 3. išgabentos į kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą;

 4. eksportuojamos per kitą ES valstybę narę;

 5. išgabentos Akcizų įstatymo 19 st. 1 d. 3, 6 ir 7 punktuose nurodytiems asmenims;

 6. išgabenamos pagal kitų valstybių narių sutartis su trečiosiomis valstybėmis ar pagal tarptautines sutartis, jeigu šiose sutartyse numatyta šias prekes atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio;

 7. išgabenamos Kipre pagal 1960-08-16 Sutartį dėl Kipro Respublikos įkūrimo dislokuotiems Jungtinės Karalystės kariuomenių vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1463

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, privalo būti gabenamos su šių prekių siuntėjo parengtu elektroniniu vežimo dokumentu (e-AD).

Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas su e-AD turi būti vykdomas naudojantis Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistema (angl. Excise Movement Control System), kurios integracinė dalis yra VMI akcizų informacinė sistema (AIS), vadovaujantis:

2009-07-24 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis ir

VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymu Nr. VA-88 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1458

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas laikomas pasibaigusiu, kai šias prekes priima šių prekių gavėjas, o eksportuojant prekes – kai prekės išgabenamos iš ES teritorijos.

Gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, akcizais apmokestinamų prekių gavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių prekių gabenimo pabaigos (dėl objektyvių aplinkybių šis terminas gali būti pratęstas) turi parengti pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą.

Kai akcizais apmokestinamos prekės atgabenamos į Lietuvos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, savininko ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą turi parengti Lietuvos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas, nurodęs tiesioginio pristatymo vietą. Pranešime turi būti patvirtinti apie gavimą pateikti duomenys ir šis pranešimas turi būti nusiųstas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės eksportuojamos iš ES teritorijos, remiantis muitinės išvežimo įstaigos pranešimu apie eksportą, turi būti parengtas ir patvirtintas pranešimas apie gavimą, kuris turi būti nusiųstas išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Kokia tvarka rengiamas pranešimas apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą, reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymu Nr. VA-88 patvirtintos taisyklės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1456

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Į kitą ES valstybę narę išgabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, prekių pakuotės turi būti užplombuotos ir sunumeruotos pagal Į kitą ES valstybę taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išvežamų akcizais apmokestinamų prekių pakuočių plombavimo ir numeravimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004-09-03 įsakymu Nr. VA-158.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1466

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas komerciniams tikslams tarp ES valstybių narių turi būti įformintas supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu (SAAD).

SAAD forma, jo naudojimo ir užpildymo taisyklės nustatytos 1992-12-17 Komisijos reglamente (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizais apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1467

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Siuntėjas apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių siuntimą į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams turi informuoti VMI.

Informavimo tvarka nustatyta Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymu Nr. VA-64 (toliau – Taisyklės) II skyriuje nustatyta tvarka.

Gavėjas apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių gavimą (pristatymą) turi informuoti VMI Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Gavus prekės, gavėjas privalo patvirtinti akcizais apmokestinamų prekių gavimo faktą Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1455

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Banderolės nuo išvežamų iš Lietuvos Respublikos į bet kurią kitą valstybę ar teritoriją apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų turi būti nuimtos, perplėštos ar perpjautos, išskyrus atvejus, kai:

 • tokios prekės skirtos Lietuvos rinkai ir taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą vežamos iš Lietuvos Respublikoje įsteigto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į kitoje valstybėje narėje įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toks vežimas turi būti įforminamas atskiru akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu) arba

 • už tokias prekes akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir šių akcizų neprašoma grąžinti, arba

 • kai yra rašytinis leidimas, išduotas Paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2008-02-01 įsakymu Nr. VA-12, nustatyta tvarka.

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą išvežti akcizais apmokestinamas prekes, paženklintas Lietuvos banderolėmis, turi pateikti atitinkamai užpildytą prašymo leisti išvežti Lietuvos Respublikos banderolėmis paženklintas akcizais apmokestinamas prekes (forma AKC404).

Prašymas VMI gali būti pateiktas tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu [email protected]).

Teises aktai