Registracijos numeris KM0836

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas, pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos:

 1. gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį (neatsižvelgiant į tai, kas sudarė sutartį su draudimo bendrove (gyventojas ar darbdavys)), sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai:

 • draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 m., arba

 • draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus 55 m.,

 1. draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas,

 2. pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde. 

 Svarbu, kad visos šios įmokos kartu negali viršyti 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.  

Lengvata taikoma, kai:

 • įmokos mokamos pagal iki 2004 m. balandžio 30 d. sudarytas sutartis, ir įmokų gavėjas nėra tikslinėse teritorijose įregistruota ar kitaip organizuota užsienio įmonė;

 • įmokos mokamos pagal nuo 2004 m. gegužės 1 d. sudarytas sutartis, ir įmokų gavėjas yra įmonė, įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0835

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 141 punkto nuostatas, pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos:

 1. gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį (neatsižvelgiant į tai, kas sudarė sutartį su draudimo bendrove (gyventojas ar darbdavys)), sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai:

 • draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 m., arba

 • draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 m.,

 1. įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas,

 2. pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde,

jeigu visos šios įmokos kartu neviršija 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Svarbu. Šios 1, 2, 3 dalyse nurodytos įmokos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei įmokų gavėjas yra įmonė, įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Darbdaviai privalo deklaruoti sumokėtas įmokas, nepriklausomai nuo to, kad šios įmokos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 141 punktą yra neapmokestinamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0834

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Dienpinigiai laikomi su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.

GPMĮ 17 str. 1 d. 14 arba 141 punkte nustatyta lengvata 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų neviršijančioms įmokoms. Lengvata nėra siejama tik su apmokestinamosiomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, todėl, apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 25 proc. įmokų sumą, šios įmokos turi būti lyginamos su visomis per mokestinį laikotarpį gautomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, įskaitant tiek apmokestinamus, tiek neapmokestinamus dienpinigius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0837

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Darbdavio sumokėtos įmokos turi būti lyginamos su per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo tikslais, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms priskiriamas ne tik darbo užmokestis, bet ir ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat ir nėštumo ir gimdymo atostogų pašalpos, gaunamos iš Sodros.

Todėl, apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 25 proc. įmokų sumą, darbdavio sumokėtos įmokos turi būti lyginamos su visomis per mokestinį laikotarpį gautomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, įskaitant ir aukščiau minėtas pašalpas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0838

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0833

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Gyvybės draudimo sutarties galiojimo terminas

Ar gyvybės draudimo sutartis nutraukiama, ar pasibaigia sutarties galiojimo terminas?

Ar gyvybės draudimo įmokoms buvo taikyta GPM lengvata?

Apmokestinimo taikymas

Ne trumpesnis kaip 10 m.

Pasibaigia sutarties galiojimo terminas arba sutartis nutraukiama ne anksčiau kaip po 10 m.

Nesinaudota

Neapmokestinama

Naudotasi

Neapmokestinama

Sutartis nutraukiama nepraėjus 10 m.

Nesinaudota

Neapmokestinama

Naudotasi

Grąžinamų įmokų dalis apmokestinama;

 

Suma, viršijanti įmokas, neapmokestinama

Trumpesnis kaip 10 m.

Pasibaigia sutarties galiojimo terminas arba nutraukiama

Nesinaudota

Neapmokestinama

Pasibaigia sutarties galiojimo terminas arba nutraukiama

Naudotasi

Grąžinamų įmokų dalis apmokestinama;

 

Suma, viršijanti įmokas, neapmokestinama

 

Svarbu. Kai po sutarties sudarymo datos šalių susitarimu keičiamos tos sutarties sąlygos, pvz., ilginamas arba trumpinamas draudimo laikotarpis, keičiamas draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, pasirenkami papildomi draudimo objektai, keičiamas draudimo įmokos dydis, jos mokėjimo periodiškumas, keičiamos draudimo sutarties sąlygos į kitas bendrovėje galiojančias draudimo taisyklių sąlygas, išmokos bei grąžinamos įmokos apmokestinamos pagal nuostatas, taikomas sutartims, sudarytoms iki 2003-01-01.

Šia nuostata negali būti piktnaudžiaujama, siekiant neteisėtai pasinaudoti mokesčio lengvata.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0832

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Nuo 2017-01-01 GPMĮ 17 str. 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos taikomos (t. y. draudimo išmokos neapmokestinamos), jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

 

Sutarties terminas

Gyvybės draudimo išmokų gavimo atvejai

Apmokestinimo taisyklė

Nuo išmokų dalies, lygios įmokų daliai, kuriai nebuvo taikyta lengvata

 

Nuo išmokų dalies, kurią sudaro įmokų dalis, kuriai buvo taikyta lengvata arba kurią sudaro įmonės gyventojo naudai sumokėtos įmokos

Nuo išmokų dalies, kuri viršija sumokėtas įmokas

 

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31

Ne trumpesnis kaip 5 metai

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 9 p. jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 5 metams ir išmokų gavėjas (išmokų gavimo momentu):

 • yra sulaukęs 55 metų, arba

 • jam nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. darbingumo lygis, arba

 • yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2013-01-01

Ne trumpesnis kaip 5 metai

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 91 p. jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 5 metams ir išmokų gavėjui:

 • iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme yra likę ne daugiau kaip 5 metai, arba

 • nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. darbingumo lygis, arba

 • išmokų gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2003-01-01

Ne trumpesnis kaip 10 metų

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 11, 12 p. jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 10 metų nuo jos sudarymo

Neapmokestinama

Apmokestinama

Neapmokestinama

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 10 p. jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 10 metams ir išmokos gavėjas jaunesnis nei 26 metai

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Neapmokestinama

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 12 p. jei sutartis nutraukiama nepraėjus 10 metų

Neapmokestinama

Apmokestinama

Apmokestinama

Trumpesnis kaip 10 metų

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 12 p., jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama (ir netenkinamos GPMĮ 17 str. 1 d. 9 p. sąlygos)

Neapmokestinama

Apmokestinama

Apmokestinama

Pagal gyvybės draudimo sutartis, kurios sudarytos po 2004 m. balandžio 30 d. iki 2009 m. sausio 1 d. ir kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus sutarties galiojimo terminui, taip pat nutraukus tokias sutartis gyventojui mokamos sumos, jeigu pagal tas sutartis įmokas mokėjo tik gyventojai ir jos nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, visa išmokų suma neapmokestinama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0827

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Į sumokėtą draudimo įmokų sumą įskaitomos ne tik paties gyventojo pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtos įmokos, bet ir kitų asmenų (pvz., darbdavio, šeimos nario ar kito gyventojo) lėšomis sumokėtos sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0829

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Tuo atveju, jeigu gyvybės draudimo sutartis nutraukiama iš dalies, t. y. grąžinama mažiau draudimo įmokų nei būtų grąžinama visiškai nutraukiant sutartį, o po įmokų grąžinimo sutartis lieka galioti, grąžinamų įmokų apmokestinimui taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir visiškai nutraukiant sutartį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0828

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Tuo atveju, kai:

 • apdraustojo mirtis pagal gyvybės draudimo sutarties sąlygas yra draudiminis įvykis,

 • sutartyje nėra paskirtas naudos gavėjas apdraustojo mirties atveju,

draudimo išmoka išmokama apdraustojo įpėdiniams (pagal įstatymą arba testamentą) ir laikoma paveldėjimo būdu gautomis pajamomis, kurios yra paveldimo turto mokesčio objektas ir neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0830

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Gyventojo gautos išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, mokamos apdraustojo mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju, pajamų mokesčiu neapmokestinamos, nepaisant sutarties sudarymo datos, galiojimo termino ar kitų sąlygų.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas sudarė 5 m. laikotarpio gyvybės draudimo sutartį, gyvybės draudimo suma – 20 000 Eur. Draudžiamasis įvykis – apdraustojo mirtis, o pasibaigus draudimo sutarties terminui išmoka neišmokama.

 

Įvykus draudžiamajam įvykiui – apdraustojo mirtis, draudimo įmonė naudos gavėjui (gyventojui) išmoka 20 000 Eur. Visa gyventojo gauta suma gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0831

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Kai pagal iš dalies nutrauktą gyvybės draudimo sutartį yra grąžinamos draudimo įmokos, o draudimo sutartis lieka galioti, nustatant sumokėtų įmokų sumą sutarties pabaigos ar nutraukimo atveju, pajamų mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į jau apmokestintų grąžintų įmokų sumas, t. y. apmokestintų grąžintų įmokų sumos atimamos iš sumokėtų įmokų sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0826

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimo lengvata (t. y., kai gyvybės draudimo išmoka neapmokestinama), netaikoma, jeigu draudimo išmokos yra gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0840

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

I. Kai apmokestinamąją gyvybės draudimo išmoką gyventojas gauna iš Lietuvos draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės, veikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje, tokios išmokos laikomos A klasės pajamomis, todėl pajamų mokestį nuo jų apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą privalo šios draudimo įmonės.

Draudimo įmonė pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokėtų gyvybės draudimo išmokų, privalo sumokėti:

 • iki to paties mėnesio 15 d., kai gyvybės draudimo išmokos išmokėtos iki to mėnesio 15 d.;

 • iki to paties mėnesio paskutinės dienos, kai gyvybės draudimo išmokos išmokėtos po to mėnesio 15 d.

2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams Lietuvos gyvenatojams išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L.

2017 m. nuolatiniams Lietuvos gyvenatojams išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinėje deklaracijoje FR0572 (tik pagrindiniame deklaracijos FR0572 lape) bei metinėje deklaracijoje FR0573 ir jos priede FR0573A.

2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpiais nuolatiniams Lietuvos gyvenatojams išmokėtos išmokos deklaruojamos tik mėnesinėje deklaracijoje FR0572 ir jos priede FR0572A.

II. Kai gyvybės draudimo išmoką gyventojas gauna iš užsienio valstybės draudimo įmonės, neveikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje, tokios pajamos laikomoms B klasės pajamomis, todėl pajamų mokestį deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje GPM308 ir sumokėti turi pats gyventojas iki kitų metų gegužės 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0839

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Gyvybės draudimo įmonės (mokestį išskaičiuojančio asmens) prašymu, gyventojas turi pateikti duomenis, kurie yra reikšmingi sprendžiant išmokos apmokestinimo klausimą.

Paprastai tai informacija apie tai, ar gyventojas naudojosi mokesčio lengvatomis dėl apmokestinamųjų pajamų sumažinimo atitinkamomis draudimo įmokomis.

Gyventojas turi raštu informuoti draudimo įmonę apie tai, kokioms sumokėtoms įmokoms ar kokiai sumokėtų įmokų daliai nebuvo taikoma lengvata. Gyventojas taip pat raštu turi informuoti apie tai, kad nei jis pats, nei jo sutuoktinis pagal sudarytą gyvybės draudimo sutartį mokestiniu laikotarpiu nepasinaudojo GPMĮ nustatyta lengvata.

Gyventojas informaciją apie tai, ar buvo pasinaudota GPM lengvata sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms po 2003-01-01, gali gauti iš VMI.

Teises aktai