Registracijos numeris KM3132

Ši informacija skelbiama:
Fiziniai asmenys

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK)  turto palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nesibaigia, o pereina mirusio asmens įpėdiniams pagal įstatymą ar testamentą. Priėmusiam palikimą įpėdiniui palikėjo teisės ir pareigos pereina ne nuo palikimo priėmimo dienos ar nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos, bet nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal CK 5.3 straipsnį, palikimo atsiradimo laiku yra laikomas palikėjo mirties momentas. Vadinasi, mirus turto palikėjui, teisės ir pareigos į paveldėtą turtą, įpėdiniui pereina nuo jo mirties dienos, neatsižvelgiant į tai, kada jam bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, taip pat į tai, kada paveldėjimo būdu įgytos nuosavybės teisės įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre.

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio einančio po mėnesio, po mirties.

Teises aktai
LRS NTMĮ
LRS CK

Registracijos numeris KM1628

Ši informacija skelbiama:
Fiziniai asmenys

Mokesčio mokėtojai nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja pagal formulę:

Mokestinė vertė x mokesčio tarifas

Aspektas

Komentaras

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT715

(KIT715 formos pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2012-05-10 įsakymas Nr. VA-47)

Kokiais atvejais teikiama?

Turi teikti fiziniai asmenys, privalantys mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir / arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 150 000 eurų.

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė viršija 200 000 eurų.

Kokie turto deklaravimo principai taikomi?

Fizinis asmuo deklaraciją teikia už savo asmenine ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jo įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą.

Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas sutuoktinis atskirai.

Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir / ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir / ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir / ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir / ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir / ar įstatyminių atstovų.

Koks yra deklaracijos teikimo ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo terminas?

Atitinkamo mokestinio laikotarpio (t. y. kalendorinių metų) deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 15 d.

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT711

(KIT711 formos pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2007-05-29 įsakymas Nr. VA-40)

Kokiais atvejais teikiama?

Fiziniai asmenys turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracines, viešbučių, prekybos, maitinimo paslaugų, poilsio, gydymo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties statinių (patalpų).

Jeigu gyventojas nekilnojamąjį turtą (ar jo dalį) neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniam asmeniui, KIT711 deklaraciją teikia ir nekilnojamojo turto mokestį už tą turtą (ar jo dalį) moka juridinis asmuo.

Kas neteikia deklaracijos?

Deklaracijos neprivalo teikti fiziniai asmenys:

  • kurių turimam nekilnojamajam turtui taikytinos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (turtas neapmokestinamas);
  • kai nekilnojamojo turto statyba nėra užbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka ir nekilnojamasis turtas yra faktiškai nenaudojamas;
  • už nekilnojamąjį turtą, kuris sukurtas ar įgytas valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Investicijų įstatyme, pagrindu, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Koks yra deklaracijos teikimo ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo terminas?

Deklaracija turi būti pateikta ir nekilnojamojo turto mokestis sumokėtas iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d.

Kaip nekilnojamojo turto mokestį privalo deklaruoti bendraturčiai?

Bendraturčiai nekilnojamojo turto mokestį moka proporcingai jiems tenkančiai (jų įsigyjamai) nekilnojamojo turto daliai.

Mokestį už bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį (ar įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą gali apskaičiuoti, deklaruoti (deklaracijos KIT711 forma) ir sumokėti vienas iš bendraturčių.

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (KIT711) nėra galimybės pažymėti, kad yra deklaruojamas ir sumokamas visas mokestis už bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį (ar įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą, todėl nedeklaravusiam sutuoktiniui gali reikėti papildomai informuoti VMI, kad būtų panaikinta prievolė.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1630

Ši informacija skelbiama:
Fiziniai asmenys

Avansinio nekilnojamojo turto mokesčio gyventojai mokėti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1623

Ši informacija skelbiama:
Fiziniai asmenys

Fiziniai asmenys pradeda mokėti NTM

Situacija

Momentas

Kai įgyja nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas įgytas

Kai juridinis asmuo neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą iš gyventojo apmokestinamą nekilnojamąjį turtą jam grąžina

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kai juridinis asmuo nekilnojamąjį turtą grąžina

Už įsigyjamą (lizingu, išperkamosios nuomos pagrindais)

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį sudaroma išperkamosios nuomos ar lizingo sutartis (duomenys apie sandorį registruoti nekilnojamojo turto registre)

Kaip praranda teisę į lengvatas

 

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kai prarandama teisė į lengvatą

Kai baigiamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pasistačius naują nekilnojamąjį turtą

Nuo to paties mėnesio, kurį statinio statyba, rekonstravimas, atnaujinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas baigtu Statybos įstatymo nustatyta tvarka

Kai turto mokestinė vertė viršija 150 000 eurų (iki 2019-12-31 - 220 000 eurų)

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį turto vertė viršija 150 000 eurų (iki 2019-12-31 - 220 000eurų)

Mokesčio nebemoka

Situacija

Momentas

Kai parduoda (ar kitaip perleidžia nuosavybėn) nekilnojamąjį turtą

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas perleidžiamas

Kai ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui išnuomoja juridiniam asmeniui

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas išnuomojamas

Kai nutraukia išperkamosios nuomos sutartį (lizingo sutartį)

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nutraukiama išperkamosios nuomos ar lizingo sutartis

Kai įgyja teisę į lengvatas

 

Nuo to paties mėnesio, kai įgyjama teisė į lengvatą

Kai pradeda kapitalinį remontą, rekonstrukciją, pasistato naują nekilnojamąjį turtą

Nuo to paties mėnesio, kurį statinio statyba, rekonstravimas, atnaujinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas baigtu Statybos įstatymo nustatyta tvarka

Kai nugriauna pastatus (ar nekilnojamasis turtas kitaip išnyksta)

Nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas išnyko

Teises aktai

Registracijos numeris KM1620

Ši informacija skelbiama:
Fiziniai asmenys

Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniams asmenims, tai NTM už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys.

Teises aktai