Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto pranešimas (FR0457)

Kai turtas yra gyventojo naudojamas tik savo individualiai veiklai, jis tampa individualios veiklos turtu.

Individualiai veiklai vykdyti gali būti naudojamas asmeninis, sutuoktinio, taip pat ne nuosavybės teise priklausantis turtas. Šis veikloje naudojamas turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis.

Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus:

  • turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir

  • turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią kainą.

Prieš pradedant individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudoti ilgalaikį turtą arba šioje veikloje nustojus jį naudoti, mokesčių administratoriui turi būti pateikta FR0457 forma.

FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „Dėl fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM0529

Ši informacija skelbiama:
Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto pranešimas (FR0457)

Pateikimo terminas

FR0457 forma VMI turi būti pateikiama kiekvieną kartą prieš pradedant individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudoti ilgalaikį turtą arba šioje veikloje nustojus jį naudoti

Jei FR0457 forma buvo pateikta, fizinis asmuo, nustojęs individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą ar pasikeitus ilgalaikio turto naudojimo aplinkybėms, turi pateikti naujai užpildytą FR0457 formą. Esant šiems atvejams, FR0457 forma turėtų būti pateikta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurio šio turto fizinis asmuo nebelaiko individualios veiklos turtu arba pasikeitė ilgalaikio turto naudojimo sąlygos, paskutinės dienos.

 

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, teikiantis FR0457 formą tik PVM tikslais, ją gali pateikti VMI, atsižvelgdamas į savo mokestinį laikotarpį, šiais terminais:

  1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, FR0457 forma dėl mokestiniu laikotarpiu įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 d.;

  2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, FR0457 dėl mokestiniu laikotarpiu įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d.

Pateikimo būdai

FR0457 formą galima pateikti tokiais būdais:

 

Nuo 2019-05-23 teikiama tik elektroniniu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

 

Iki 2019-05-22 galima buvo pateikti:

  1. elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS);

  2. įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui;

  3. atsiųsti paštu į VMI.

Pildymo principai

FR0457 forma ir jos papildomas lapas FR0457P kiekvieną kartą teikiami visiškai užpildyti, t. y. juose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir / arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir / arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos.

 

Duomenys apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu (kai užpildytas FR0457 arba FR0457P formos 13 laukelis), pateikiami vieną kartą ir vėliau, teikiant FR0457 ir / arba FR0457P formas, nekartojami.

 

Jeigu fizinis asmuo buvo pranešęs apie ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje (pateikęs FR0457 formą) ir nustatyta tvarka nutraukia individualią veiklą, tai tokiu atveju jis turi pateikti FR0457 formą, kurioje nurodo viso turto, kuris buvo priskirtas individualiai veiklai, naudojimo pabaigą.

 

Pirmą kartą teikiant trečios versijos FR0457 ir FR0457P formas, turi būti nurodomas visas trečios versijos FR0457 ir FR0457P formų pateikimo metu individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudojamas turtas.

 

Nuo 2019-05-23 FR0457 ir FR0457P formos pirmos ir antros versijos duomenys, tikslinami pateikiant naujai ir pilnai užpildytą FR0457 ir FR0457P formos trečiąją versiją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0530

Ši informacija skelbiama:
Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto pranešimas (FR0457)

Turto įsigijimo (nuomos) išlaidų ir su šio turto eksploatacija susijusių išlaidų priskyrimas individualios veiklos išlaidoms nėra sietinas vien tik su turto deklaravimu FR0457 formoje. Pagrindinis reikalavimas yra faktinis turto naudojimas veiklos pajamoms gauti (uždirbti), kurį gali patvirtinti ne tik formos FR0457 pateikimas, bet ir kiti dokumentai, įrodantys, jog nurodytas turtas buvo naudojamas individualioje veikloje. Todėl, vadovaujantis LR mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu, jei gyventojas gali įrodyti, jog atitinkamas turtas buvo naudojamas individualioje veikloje, su šio turto naudojimu patirtos išlaidos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais nuo tada, kai minėtas turtas buvo faktiškai pradėtas naudoti veikloje.

Teises aktai