Kokios pelno mokesčio lengvatos gali būti taikomos įmonei?

Pelno mokesčio lengvata gali būti susijusi su išmokomis, kuriomis leidžiama mažinti apmokestinamąjį pelną:

  • gamybinei įmonei, kurioje dirba riboto darbingumo asmenys. Įmonei, kurios pajamos už pačios pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriose dirba riboto darbingumo asmenys, leidžiama mažinti apskaičiuotą pelno mokestį. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • laisvojoje ekonominėje zonoje įregistruotai įmonei. Laisvosios ekonominės zonos įmonei, kurios vidutinis darbuotojų skaičius ir kapitalo investicijos atitinka įstatymu nustatytus dydžius, nustatytą metų skaičių leidžiama nemokėti pelno mokesčio ir po to dar taikyti sumažintą pelno mokesčio tarifą. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • dėl įmonės vykdomo investicinio projekto. Įmonė, atliekanti investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui, arba pajėgumų didinimui, arba naujo proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, patirtomis išlaidomis gali sumažinti apmokestinamąjį pelną. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • dėl įmonės atliekamų mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų. Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP veikloje, gali būti tris kartus atskaitomos iš pajamų, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • Lietuvos filmo gamintojui 2019–2023 m. laikotarpiu faktiškai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai suma. Apskaičiuojant pelno mokestį ir tenkinant nustatytas sąlygas, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai, mokėtinas pelno mokestis tokių suteiktų lėšų suma gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 proc. Detalesnę informaciją rasite čia.