Laikinai patvirtinto gavėjo registracija

Laikinai patvirtinto gavėjo registracija asmeniui suteikia teisę 30 kalendorinių dienų laikotarpiui komerciniams tikslams gauti iš kitų ES valstybių narių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas ir kurios nurodytos laikinai patvirtinto gavėjo registracijos duomenyse.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti laikinai patvirtintu gavėju, VMI turi pateikti:

 • prašymą dėl laikinai patvirtinto gavėjo registracijos (prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia);
 • piniginį užstatą.

 

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalaujama pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Prašymas ir papildomi dokumentai, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiami elektroniniu paštu [email protected].

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

Pastaba. Asmuo, kuris numato akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, gavimą atlikti dažniau nei 3 kartus per kalendorinį ketvirtį, turi registruotis patvirtintu gavėju.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM3160

Ši informacija skelbiama:
Laikinai patvirtinti gavėjai

Piniginio užstato sumos apskaičiavimas

Laikinai patvirtintam gavėjui tenkanti akcizų užstato suma apskaičiuojama vadovaujantis Patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (Toliau - Aprašas).

Asmeniui, besiregistruojančiam akcizais apmokestinamų prekių laikinai patvirtintu gavėju, piniginio užstato sumą už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR), VMI apskaičiuoja pagal asmens laikinai patvirtinto gavėjo registracijos prašyme nurodytą prognozuojamą akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, kiekį, kurį komerciniais tikslais asmuo numato gauti iš kitos ES valstybės narės.

Apskaičiuotina piniginio užstato suma lygi 100 proc. akcizų mokesčio sumai, kuri tenka numatomam gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurioms netaikomas AMLAR.

 

Akcizų užstato sumokėjimas ir pateikimas VMI

Akcizų užstato sumos sumokėjimas atliekamas į VMI akcizų užstatų sąskaitą, kuri skelbiama VMI tinklapyje adresu www.vmi.lt skiltyje „Sąskaitos ir įmokų kodai“.

Atlikus akcizų užstato sumokėjimą į nurodytą VMI akcizų užstatų sąskaitą, VMI turi būti pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 1 priede. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas VMI pateikiamas elektroniniu paštu [email protected].

 

Piniginio užstato naudojimas

Vadovaujantis akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklėmis[1], asmens, kuris registruojamas laikinai registruotu gavėju, piniginis užstatas naudojamas ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolių įskaitymui.

 

Piniginio užstato sumos perskaičiavimas

Laikinai patvirtintam gavėjui tenkantis piniginio užstato sumos dydis, vadovaujantis Aprašo 10 punkto nuostatomis, perskaičiuojamas (t. y. piniginio užstato suma didinama arba mažinama) šiais atvejais:

 1. jeigu pageidaujama iš kitos ES valstybės narės netaikant AMLAR komerciniais tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame laikinai patvirtinto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;
 2. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;
 3. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už komerciniais tikslais iš kitos ES valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas AMLAR, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio piniginio užstato dydis.
 

[1] Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3161

Ši informacija skelbiama:
Laikinai patvirtinti gavėjai

Asmuo neregistruojamas laikinai patvirtintu gavėju, jeigu:

 1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
 2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
 3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
 4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
 5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3162

Ši informacija skelbiama:
Laikinai patvirtinti gavėjai

Laikinai patvirtinti gavėjai išregistruojami iš laikinai patvirtintų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. suėjus 30 kalendorinių dienų terminui nuo įregistravimo laikinai patvirtintu gavėju;
 2. nepasibaigus 30 kalendorinių dienų terminui, paaiškėja aplinkybės, dėl kurių asmuo negalėjo būti įregistruotas laikinai patvirtintu gavėju.

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai