Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie pajamų mokesčio lengvatą taikomą:

 • Palūkanoms už kreditą būstui įsigyti ar statyti, dėl kurio sutartis buvo sudaryta iki 2009-01-01;

 • Įmokoms į pensijų fondus;

 • Gyvybės draudimo įmokoms;

 • Įmokoms už studijas ar profesinį mokymą;

 • Papildomoms kaupiamosioms pensijų įmokoms mokamoms pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos (nuo 2019-01-01);

 • Sumoms, sumokėtoms už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) (2019 – 2021 metais);

 • Sumoms, sumokėtoms už suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas (2019 – 2021 metais);

 • Sumoms, sumokėtoms už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas (2019 – 2021 metais).

Šios lengvatos yra taikomos tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams

Registracijos numeris KM0193

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos šios išlaidos:

Išlaidos

Paaiškinimai

Gyvybės draudimo įmokos

Nuolatinio Lietuvos gyventojo

 • savo,

 • sutuoktinio,

 • savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

 • iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia,

naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Įmokos į pensijų fondus

Nuolatinio Lietuvos gyventojo

 • savo,

 • sutuoktinio,

 • iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

 • iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia,

naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus.

Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį (nuo 2019-01-01)

Iš nuolatinio Lietuvos sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija.

Jei už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir (ar) už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos už profesinį mokymą ir / ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas.

 

Jei už profesinį mokymą ar studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos palūkanos už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanos už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009-01-01. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką.

Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas (2019 – 2021 metais)

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos sumos už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas, kai darbus atlieka ar paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas (2019 – 2021 metais)

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos sumos už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai darbus atlieka ar paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

 

Svarbu: atimant aukščiau nurodytas išlaidas iš pajamų, yra apribojimų. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0181

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokestiniu laikotarpiu gavę pajamų, apmokestinamų 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (nuo 2019-01-01 - 15 proc., 20 proc., 27 proc., 32 proc. pajamų mokesčio tarifu), turi galimybę sumažinti šias savo metines apmokestinamąsias pajamas atėmus riboto dydžio išlaidas.

Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas (nuo 2019-01-01 - 15 proc., 20 proc., 27 proc., 32 proc. pajamų mokesčio tarifu), sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų atėmus:

 1. neapmokestinamąsias pajamas (GPMĮ 17 str.);

 2. pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą (GPMĮ 26 str.);

 3. leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu (GPMĮ 18 str. nustatyta tvarka);

 4. per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kainą ir su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusias išlaidas (GPMĮ 19 str. nustatyta tvarka);

 5. metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (iki 2017-12-31), apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas arba jo dalis GPMĮ 29 str. nustatytais atvejais (GPMĮ 20 str. nustatyta tvarka).

Nuo 2019 metų bendra atimamų įmokų į pensijų fondus, papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per mokestinį laikotarpį, o bendra atimamų mokėjimų už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas - 2 000 Eur per mokestinį laikotarpį.

Pavyzdys

 

Gyventojas 2019 metais gavo:

Darbo užmokestį (apmokestinamas taikant 20 proc. tarifą) – 55 000 Eur;

Ligos pašalpą (apmokestinama taikant 15 proc. tarifą) – 700 Eur;

Dividendus (apmokestinami taikant 15 proc. tarifą) – 200 Eur.

Iš viso: 55 900 Eur.

 

Gyventojas patyrė 3 000 Eur gyvybės draudimo išlaidų, tačiau atsižvelgiant į nustatytą 1500 Eur atimamų išlaidų apribojimą, gali iš savo apmokestinamųjų pajamų atimti ne didesnę kaip 1500 Eur patirtų išlaidų sumą. 

 

Grąžintina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama proporcingai atitinkamu pajamų mokesčio tarifu apmokestinomoms gautoms pajamoms tokiu būdu:

 

1) nustatoma kokią visų pajamų dalį sudaro pajamos, apmokestinamos taikant 20 proc. ir 15 proc. pajamų mokesčio tarifą:

Pajamos apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu sudaro ~0,9839 dalį visų pajamų (55 000 Eur/55 900 Eur);

Pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu sudaro ~0,0161 dalį visų pajamų ((700 Eur + 200 Eur)/ 55 900 Eur).

 

2) Apskaičiuojama išlaidų, tenkačių atitinkamu pajamų mokesčio tarifu apmokestinamoms pajamoms, dalis:

Pajamoms apmokestinamoms 20 proc. pajamų mokesčio tarifu tenka 1475,85 Eur (1500 Eur x 0,9839) išlaidų dalis;

Pajamoms apmokestinamoms 15 proc. pajamų mokesčio tarifu tenka  24,15 Eur išlaidų dalis (1500 Eur x 0,0161 arba 1500 Eur - 1475,85 Eur).

 

3) apskaičiuojamas grąžintinas pajamų mokestis:

Nuo pajamų apmokestinamų 20 proc. pajamų mokesčio tarifu grąžintinas pajamų mokestis sudaro 295 Eur (1475,85 Eur x 20 proc.);

Nuo pajamų apmokestinamų 15 proc. pajamų mokesčio tarifu grąžintinas pajamų mokestis sudaro 4 Eur (24,15 Eur x 15 proc.).

Iš viso grąžintina pajamų mokesčio suma sudaro 299 Eur.

 

2017 – 2018 metais bendra atimamų įmokų į pensijų fondus ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 2 000 eurų per mokestinį laikotarpį.

Gyventojas, norėdamas pasinaudoti lengvata pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. turi pateikti metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0185

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Gyventojas gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, jei jis yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir jam iš Sodros buvo mokama motinystės (tėvystės) pašalpa, kuri buvo apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Pastaba: su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms taip pat priskiriamos ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos, kurios apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0187

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Teisė pasinaudoti GPMĮ 21 str. numatytomis pajamų mokesčio lengvatomis nuolatiniam Lietuvos gyventojui nenumatyta, jei gyventojas atitinkamas įmokas moka užsienio vienetams, įregistruotiems ar kitaip organizuotiems tikslinėse teritorijose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0184

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Europos ekonominė erdvės (EEE) valstybės

Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė (iki 2020-01-31)*, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Bulgarija, Rumunija, Kroatija ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) priklausančios valstybės

Airija, Australija, Austrija, Belgija, Čekija, Čilė, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Japonija, JAV, Kanada, Lenkija, Liuksemburgas, Meksika, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, P. Korėja, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vengrija ir Vokietija.

 

*Iki 2022-01-31 buvo tęsiamas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir EEE valstybėms bei visos EEE valstybėms taikomos išimtys ir lengvatos galioja tokia pačia apimtimi.  

Teises aktai

Registracijos numeris KM0191

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Išlaidas patvirtinančių dokumentų kartu su metine pajamų deklaracija pateikti nereikia (išskyrus atvejus, kai gyventojas, patyręs pastatų apdailos ir remonto, lengvųjų automobilio remonto, nepilnamečių vaikų priežiūros išlaidų nebuvo pateikęs PRC912 formos pranešimo).

 

Tačiau šių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po mokestinio laikotarpio metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo.

 

Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami VMI paprašius.

Teises aktai