Žalos atlyginimas

Turtinė (materialinė žala) – tai turto netekimas arba sužalojimas, patirtos išlaidos, taip pat negautos pajamos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

Neturtinė (moralinė) žala - asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

Registracijos numeris KM1071

Ši informacija skelbiama:
Žalos atlyginimas

Sumos turtinei žalai atlyginti, išskyrus negautas pajamas, priskiriamos gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms tiek tuo atveju, kai jos priteistos teismų ir išieškotos pagal vykdomuosius raštus, tiek ir tais atvejais, kai padaryta turtinė žala atlyginama šalių susitarimu, nesikreipiant į teismą.

Esminė lengvatos taikymo sąlyga yra padarytos materialinės žalos buvimo faktas, dėl kurio nukentėjęs gyventojas gauna atlyginimą nuostoliams padengti.

Kai žalos atlyginimo išmokos yra neapmokestinamos, jos mėnesinėje ir metinėje A klasės išmokų ir nuo jų išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruojamos.

Gyventojas gautų neapmokestinamųjų žalos atlyginimo sumų deklaruoti neprivalo, tačiau jas gali įrašyti metinės pajamų deklaracijos neapmokestinamosioms pajamoms deklaruoti skirtame priede.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1073

Ši informacija skelbiama:
Žalos atlyginimas

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos tik tokios sumos neturtinei (moralinei) žalai atlyginti, kurios priteistos teismų (tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių), arba gaunamos remiantis teismo patvirtinta taikos sutartimi.

Esminė lengvatos taikymo sąlyga yra teismo sprendimu, nuosprendžiu, nutartimi arba nutarimu konstatuotas neturtinės žalos padarymo faktas bei dydis.

Lietuvos ir užsienio valstybių arbitražinės institucijos negali būti prilyginamos teismams, todėl jų nutarimų pagrindu išmokėtos sumos neturtinei žalai atlyginti yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms ir apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Kai žalos atlyginimo išmokos yra neapmokestinamos, jos mėnesinėje ir metinėje A klasės išmokų ir nuo jų išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruojamos.

Gyventojas gautų neapmokestinamųjų žalos atlyginimo sumų deklaruoti neprivalo, tačiau jas gali įrašyti metinės pajamų deklaracijos neapmokestinamosioms pajamoms deklaruoti skirtame priede.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1075

Ši informacija skelbiama:
Žalos atlyginimas

Darbdavio išmokėta suma, susijusi su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginta pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Kai išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas yra neapmokestinamos, jos mėnesinėje ir metinėje A klasės išmokų ir nuo jų išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruojamos.

Gyventojas gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamų sumų deklaruoti neprivalo, tačiau jas gali įrašyti metinės pajamų deklaracijos neapmokestinamosioms pajamoms deklaruoti skirtame priede.

Darbdavio atlyginamos darbuotojo negautos pajamos (pvz., atlyginimas) būtų apmokestinamos bendra tvarka, jei nebūtų priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal kitus GPMĮ 17 str. 1 d. punktus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1068

Ši informacija skelbiama:
Žalos atlyginimas

Pajamų klasė

Paaiškinimai

A klasė

Priskiriama, kai išmokas išmoka Lietuvos įmonė ar užsienio įmonė per nuolatinę buveinę Lietuvoje.

B klasė

Priskiriama, kai išmokas išmoka Lietuvos gyventojas, užsienio gyventojas ar užsienio įmonė ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Teises aktai