Registracijos numeris (18.3 -31-2)-R-11412

Ši informacija skelbiama:
2016 metais
2016 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų pateiktus klausimus dėl apyvartinių taršos leidimų (toliau - ATL) apmokestinimo pelno ir pridėtinės vertės mokesčiais, paaiškina.

1. Kas yra apyvartiniai taršos leidimai - prekė, paslauga ar ilgalaikis finansinis turtas?

Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-231 ( Žin., 2004, Nr. 78-2764, 2005, Nr.137- 4948) patvirtintas Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos nuostatas, juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys šioje tvarkoje nurodytą veiklą ir išmetantys į aplinką šiltnamio efektą sukeliančias dujas, privalo įsigyti ATL.

Pelno mokesčio požiūriu

ATL finansinėje atskaitomybėje pelno mokesčio tikslais gali būti laikomi ilgalaikiu nematerialiuoju arba trumpalaikiu turtu.

Pažymime, kad:

- Jeigu tokius ATL įmonės iš Aplinkos ministerijos įsigyja nemokamai, tai jų įsigijimo kaina yra lygi 0, nes įmonės, juos įsigydamos, nepatiria jokių išlaidų.

- Jeigu įmonė neatlygintinai įsigytus ATL perleidžia atlygintinai tretiesiems asmenims, tai už šiuos ATL visa gautina pinigų suma, apskaičiuojant pelno mokestį, turi būti priskiriama pajamoms, kadangi jų įsigijimo kaina yra lygi 0.

- Jeigu įmonė iš trečiųjų asmenų įsigyja trūkstamą ATL kiekį, tai šiuos įsigytus ATL ji galėtų apskaityti kaip ilgalaikį nematerialųjį turtą, jeigu jis atitinka ilgalaikio turto kriterijus, ir, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirti amortizacijos sumas per Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr.110-3992, toliau - PMĮ) 1 priedėlyje nustatytą nematerialaus turto amortizacijos normatyvą (metais).

- Jeigu minėtą ilgalaikį nematerialųjį turtą (įsigytus ATL) įmonė parduoda, tai nustatant apmokestinamąjį pelną, turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. nustatyta tvarka, t.y. iš pajamų, gautų pardavus nematerialųjį turtą, atimama to turto įsigijimo kaina, sumažinta amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

- Jeigu ATL bus laikomi trumpalaikiu turtu, tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną juos pardavus, gautina pinigų suma bus priskiriama pajamomis, o jų įsigijimo kaina - ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Jeigu tokius ATL įmonė išnaudos pati, jų įsigijimo kaina, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, galės būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams.

Pridėtinės vertės mokesčio požiūriu

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr.17-505 , toliau – PVM įstatymas) 7 straipsnio nuostatas nematerialiojo turto perdavimas yra laikomas paslaugų teikimu. Kai ATL įmonėje yra apskaitomi kaip nematerialusis turtas, tai jų perleidimas yra laikomas paslaugų teikimu ir yra PVM objektas.

ATL perleidimo paslaugos suteikimo vieta nustatoma vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 1 ir 6 dalių nuostatomis. Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims perleidžiami ATL yra apmokestinami taikant 18 procentų PVM tarifą. Kai ATL perleidžiami kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui arba už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiam bet kokiam asmeniui, tai laikoma, kad ATL perleidimo paslauga yra suteikta ne šalies teritorijoje ir, šiuo atveju, Lietuvoje tai nėra PVM objektas.

2. Ar Aplinkos apsaugos ministerijos neatlygintinai išduoti ir atlygintinai perleisti tretiesiems asmenims ATL yra PVM objektas?

Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatas PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:

1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;

2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;

3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, veikdamas kaip toks.

Atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ministerija asmenims ATL išduoda neatlygintinai (93,5 proc. visų ATL), todėl ATL išdavimas netenkina PVM objektui nustatytų sąlygų, neatlygintinai išduodami ATL nėra PVM objektas.

Tuo atveju, kai ATL yra perleidžiami tretiesiems asmenims už atlygį, tai toks ATL perleidimas yra PVM objektas.

3. Kokiais dokumentais yra įforminamas ATL perleidimas Lietuvos Respublikos ar užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims?

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, ATL perleidimą Lietuvos Respublikos ar užsienio juridiniams asmenims turi įforminti PVM sąskaita faktūra.

4. Kada įforminamas ATL perleidimo apskaitos dokumentas ?

Vadovaujantis PVM įstatymo 79 straipsnio nuostatomis, PVM sąskaita faktūra už ATL perleidimo paslaugą privalo būti išrašyta nedelsiant perleidus ATL.

5. Kaip įmonė, perleidžianti ar įsigyjanti ATL, turi pildyti PVM deklaracijos FR0600 formą?

Įmonė, atlygintinai perleidžianti ATL, PVM deklaracijos FR0600 formos 11 laukelyje ,,PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)" įrašo perleidžiamų ATL apmokestinamąją vertę, o deklaracijos 26 laukelyje ,,18 proc. pardavimo PVM" yra nurodoma nuo 11 laukelyje nurodytos ATL apmokestinamosios vertės apskaičiuota PVM suma.

Kai įmonė ATL perleidžia kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui arba už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiam bet kokiam asmeniui, atsižvelgiant, jog ši paslauga nėra PVM objektas, tačiau prekių ir(arba) paslaugų, skirtų šiai paslaugai suteikti pirkimo PVM atskaita yra galima, PVM deklaracijos FR600 formos 21 laukelyje ,,Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas" įrašoma šių ATL apmokestinamoji vertė.

Įmonė, įsigyjanti perleistus ATL, PVM deklaracijos FR0600 formos 22 laukelyje ,,Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ įrašo perleidžiamų ATL pirkimo ir (arba) importo PVM sumą.

 

Viršininkas                                                                                 Modestas Kaseliauskas