Registracijos numeris (18.18-31-1 Mr) R-4955

Ši informacija skelbiama:
2021 metai
2021 metai

Informuojame, kad Portugalijos mokesčių ir muitų tarnyba pranešė, jog savo rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims) rezidavimo pažymas, kurios naudojamos taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduoda tik elektroniniu būdu.

Taip pat pažymėjo, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. užsienio valstybių mokesčių administratorių parengtose formose nebebus tvirtinamas Portugalijos rezidentų rezidavimo statusas. 

Portugalijos rezidentų rezidavimo pažymų išdavimas yra pilnai automatizuotas: prašymai išduoti Portugalijos rezidentų rezidavimo pažymas pateikiami elektroniniu būdu; rezidavimo pažyma jos prašančiam asmeniui išduodama nedelsiant, patikrinus tam tikras aplinkybes; asmeniui nebereikia atvykti į Portugalijos mokesčių ir muitų tarnybos Paslaugų padalinį.

Portugalijos rezidento rezidavimo pažyma – tai elektroniniu formatu išduodamas dokumentas, kurio autentiškumas ir galiojimas gali būti patikrinamas, įvedus patvirtinimo kodą (angl. validation code) arba nuskenavus QR kodą.

Portugalijos rezidento rezidavimo pažymos, išduotos elektroniniu būdu, autentiškumas ir galiojimas gali būti patikrintas interneto svetainėje www.portaldasfinancas.gov.pt , pasirinkus rubriką „Cidadãos“ > „Serviços“ > „Validação de Documentos“ ir įvedus TIN (mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį; angl. taxpayers identification number) bei dokumento patvirtinimo kodą (angl. validation code).

Pranešama, kad tam tikrais laikotarpiais automatiškai yra tikrinamas Portugalijos rezidentų rezidavimo pažymų galiojimas. Jeigu asmuo, kuriam buvo išduota rezidavimo pažyma, nebetenkina Portugalijos mokesčių įstatymuose rezidentui nustatytų reikalavimų, pažyma pripažįstama negaliojančia.

 Portugalijos rezidento rezidavimo pažymos pavyzdys

Registracijos numeris (18.18-31-1) Mr RM-31215

Ši informacija skelbiama:
2021 metai
2021 metai

Informuojame, kad Uzbekistano Respublikos valstybinio mokesčių komiteto pareigūnai atsiuntė Uzbekistano Respublikos mokesčių administratorius savo rezidentams išduodamos rezidavimo pažymos formos pavyzdį (kopija pridedama) ir pranešė, kad nuo 2021 m. birželio 7 d. rezidavimo pažymą pasirašyti yra įgaliotas šios institucijos Įmonėms teikiamų mokestinių paslaugų skyriaus direktorius Sulaimonov Alisher Sadriddinovich.

 Uzbekistano rezidento rezidavimo pažymos pavyzdys

Registracijos numeris (18.18-31-1 Mr) RM-19880

Ši informacija skelbiama:
2021 metai
2021 metai

Informuojame, kad Slovakijos Respublikos finansų administratorius pranešė, jog išleistos naujų formų šios pažymos:

- Slovakijos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, naudojama taikant  Slovakijos su užsienio valstybėmis sudarytas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir

-  pažyma apie Slovakijos Respublikoje sumokėtą pajamų mokestį.

Pranešime taip pat pažymėta, kad mokesčių tikslais galioja ir ankstesnės (senų formų) Slovakijos Respublikos finansų administratoriaus parengtos analogiškos pažymos.  

 

  1. Slovakijos rezidento rezidavimo pažymos formos kopija;

                2. Pažymos apie Slovakijos Respublikoje sumokėtus mokesčius formos kopija.

 

Registracijos numeris (18.18-31-1 Mr) RM-7303

Ši informacija skelbiama:
2021 metai
2021 metai

Informuojame, kad Čekijos Respublikos generalinis finansų direktoratas pranešė, jog Čekijos Respublikos mokesčių administratorius savo rezidentams išduoda elektronines ir popierines rezidavimo pažymas, kurios naudojamos taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

Mokesčių mokėtojui paprašius išduoti Čekijos rezidento rezidavimo pažymą elektroniniu būdu, pažyma išduodama Čekijos Respublikos finansų ministerijos formoje Nr. 25 5232, kuri pasirašoma elektroniniu parašu (vadovaujantis EB direktyvų Nr. 910/2014 ir 1999/93/EC nuostatomis), todėl toks parašas turi būti pripažįstamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. 

Čekijos rezidento rezidavimo pažymos, išduotos elektroniniu būdu, autentiškumas ir galiojimas gali būti patikrintas interneto svetainės anglų kalba puslapyje, adresu https://q.ica.cz/cgi-bin/crt_qpub.cgi?language=en .

Čekijos mokesčių administratorius informuoja, kad elektroniniu būdu išduota Čekijos rezidento rezidavimo pažyma turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir popierinė pažyma, patvirtinta parašu ir antspaudu.

 Čekijos rezidento rezidavimo pažymos pavyzdys.

 

Registracijos numeris KM2829

Ši informacija skelbiama:
2021 metai

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo š. m. rugsėjo 10 dienos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir išleido Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau – Taisyklės), kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).

Įsakymo 2.2 papunktis numato, kad po 2020 m. rugsėjo 10 d. finansų rinkos dalyviai duomenis VMI prie FM pradeda teikti minėtų taisyklių nustatyta tvarka bei apimtimi ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo.

Informuojame, kad XML struktūros aprašas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 1 d. VMI prie FM svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/web/guest/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos.

Taip pat pažymime, kad Įsakymo 2.3. papunktyje numatyta, kad  prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.  

 

 

 

Registracijos numeris (18.18-31-1) Mr RM-386

Ši informacija skelbiama:
2021 metai
2021 metai

Informuojame, kad iš Latvijos Respublikos valstybinės pajamų tarnybos gautas pranešimas, kuriame nurodyta, kad nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos Latvijos rezidentų rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (toliau – rezidavimo pažyma), naudojamos taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduodamos elektroniniu būdu.

Latvijos rezidentai (t. y. asmenys, kurie dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tikslais yra laikomi Latvijos mokesčių rezidentais) gali pateikti pražymą išduoti rezidavimo pažymą, prisijungę prie Latvijos Respublikos valstybinės pajamų tarnybos elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Rezidavimo pažyma išduodama be jokių antspaudų ir parašų. Kiekviena rezidavimo pažyma turi unikalų QR kodą ir patikrinimo kodą, kurie užtikrina pažymos autentiškumą.     

Latvijos rezidento rezidavimo pažymos autentiškumą galima patikrinti nuskenavus QR kodą arba interneto puslapyje adresu https://eds.vid.gov.lv/ref (puslapis yra latvių, anglų ir rusų kalbomis) įvedus patikrinimo kodą (angl. verification code) ir mokesčių mokėtojo registracijos numerį (verslo atstovams) arba asmens kodą (fiziniams asmenims).

Retais atvejais, kai asmenys nėra elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) vartotojai, išduodama popierinė rezidavimo pažyma su parašu ir antspaudu.

Latvijos Respublikos valstybinė pajamų tarnyba patvirtina, kad elektroniniu būdu išduota Latvijos rezidento rezidavimo pažyma turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir popierinė pažyma su parašu ir antspaudu.

Latvijos rezidento rezidavimo pažymos kopija ir šios pažymos autentiškumo patikrinimo pavyzdys.