Registracijos numeris KM3234

Informuojame, kad pagal Aprašo[1] 7 punktą[2] , kasos aparatas turi būti įrengtas toje vietoje, kurioje asmuo sumoka už jam parduodamas prekes ar suteikiamas paslaugas grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, o pagal Aprašo 13 punktą[3] kasos aparatą naudojantis ūkio subjektas klientui turi pateikti kasos aparato kvitą. Įkraunant elektromobilius vyksta prekės (elektros energijos) pardavimas, tačiau, kai yra priimami atsiskaitymai už elektromobilių įkrovimą lauko sąlygomis, vadovaujantis Aprašo 23.23 papunkčiu[4] ir, atsižvelgiant į toliau šiame rašte nurodytus argumentus, kasos aparatai neprivalo būti naudojami.

Elektros energija pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalį apibrėžiama kaip prekė[5]. Taip pat ESTT[6] byloje C-282/22[7] priimtas 2023 m. balandžio 20 d. sprendimas, kuriame ginčas tarp šalių kilo dėl krovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo veiklos kvalifikavimo pagal Direktyvą 2006/112[8] — ar tai prekių tiekimas ar paslaugų teikimas. ESTT nusprendė — „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Direktyva 2006/112 turi būti aiškinama taip, kad „prekių tiekimas“, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalį, yra vienas sudėtinis tiekimas, kurį sudaro:

– elektromobilių įkrovimo įrangos suteikimas (įskaitant įkroviklio prijungimą prie transporto priemonės operacinės sistemos),

– elektros energijos tiekimas, tinkamai pritaikytas elektromobilių akumuliatoriams,

– būtina techninė pagalba atitinkamiems naudotojams ir

– programėlės, kurioje atitinkami naudotojai gali rezervuoti jungtį, peržiūrėti mokėjimų istoriją, įsigyti skaitmeninėje piniginėje sukauptus kreditus ir panaudoti juos mokant už įkrovimą, suteikimas.“

Pagal Aprašo 28 punktą — Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turi būti naudojami kasos aparatai, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais arba variklių degalais. Nors įkraunant elektromobilius vyksta prekės (elektros energijos) pardavimas, šiuo atveju Aprašo 28 punktas netaikytinas, nes minėto punkto tikslas yra užtikrinti mokestinių rizikų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių apskaitos, akcizų lengvatų taikymo, atleidimo nuo akcizų pažeidimais, valdymą. Šiuo aspektu elektros energija nelaikytina variklių degalais akcizų tikslais ir elektros energija nelaikytina variklių degalais Aprašo 28 punkto tikslais, todėl atsiskaitymui už elektromobilio baterijos įkrovimą lauko sąlygomis Aprašo 28 punkto nuostatos netaikomos ir elektromobilių krovimo stotelėse pajamoms apskaityti kasos aparatas neprivalo būti naudojamas.

Kasos aparatų nenaudojant vadovaujantis Aprašo 23.23 papunktyje nustatytu atveju, Aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pareikalavus[9] turi būti pateikiamas vienas iš Aprašo 24 punkte nurodytų apskaitos dokumentų.

Teisės departamento direktorė                                                                                Rasa Virvilienė

 


[1] Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[2] Aprašo 7 punktas „7. Naudojami kasos aparatai turi būti įrengti tose vietose, kuriose asmenys už jiems parduodamas prekes arba suteikiamas paslaugas sumoka grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba kuriose asmenims už superkamas iš jų prekes sumokama grynaisiais pinigais.“.

[3] Aprašo 13 punktas „13. Kasos aparatus naudojantys ūkio subjektai, priėmę grynuosius ir (arba) negrynuosius pinigus, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba išmokėję grynuosius pinigus, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims popieriniu arba elektroniniu būdu pateikia apskaitos dokumentą — kasos aparato kvitą. Kasos aparato kvito formą, jo pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.“.

[4] Aprašo 23.23 papunktis „23.23. prekiaujant lauko sąlygomis, t. y. ne pastatuose ar patalpose, taip pat ne kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, automobilinėse parduotuvėse;“.

[5] „22. Prekė – bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros energija, dujos, šilumos, vėsumos ir kitų rūšių energija. Preke nelaikoma kompiuterinė laikmena, jeigu jos turinį sudaro nestandartinė programinė įranga – nemasiniam naudojimui sukurta programinė įranga, kurios vartotojai negalėtų savarankiškai naudoti po įdiegimo ir riboto apmokymo, reikalingo standartinėms operacijoms ar funkcijoms atlikti.“.

[6] Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

[8] 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos.

[9] Aprašo 25 punktas „25. Jeigu aprašo 23.14–23.24 papunkčiuose nustatytais atvejais kasos aparatas nenaudojamas, aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiami šiems asmenims pareikalavus.“.