Registracijos numeris KM0679

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Juridinę galią turinčiais dokumentais, pagrindžiančiais prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas, laikomi:

 • sąskaita faktūra;

 • PVM sąskaita faktūra;

 • prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas;

 • dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį;

 • importo deklaracija ir kt.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2942

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas už numatomas teikti paslaugas (ar parduoti prekes) iš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, tuomet sumokėjimo patvirtinimui turi išrašyti Pinigų priėmimo kvitą.

Faktiškai suteikus paslaugas (pardavus prekes) galutinio atsiskaitymo momentu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), kuriame turi nurodyti visą paslaugos (prekių) kainą, įskaitant ir avansu gautą sumą.

Tuo atveju, kai už gautinas paslaugas (prekes) buvo sumokėtas avansas, kurio gavimas  patvirtintas išrašytu Pinigų priėmimu kvitu, o faktiškai suteikus paslaugas (prekes) galutinio atsiskaitymo terminas yra atidedamas, tai paslaugos suteikimo momentu gyventojas turi išrašyti sąskaitą faktūrą (joje nurodydamas avansu sumokėtą sumą bei pažymėdamas, kad likusi suma bus sumokėta vėliau). Galutinio atsiskaitymo metu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), jame nurodydamas visą suteiktos paslaugos (parduotos prekės) kainą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0683

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Nuo 2019-11-30 prekybos ir gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi virtualiu buhalteriu i.APS ir kai jame saugo prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba skaitmenines jų kopijas, prekybos ir / ar gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų.

Kai prekių medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentai yra elektroniniai, tai verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo užtikrinti VMI ir kitoms kontrolės institucijoms visišką prieigą prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.

Prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekybos vietoje, o įsigiję gamybos verslo liudijimus − gamybos vietoje privalo turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei tokius prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

Atvejai

Privalomo turėti dokumento pavadinimas

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos įmonių arba užsienio įmonių, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę

Sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla

Kvitas arba kasos aparato kvitas, arba sąskaita faktūra, arba PVM sąskaita faktūra

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ES valstybėse

Dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Bendrijų muitų teritorijose

Importo deklaracija, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją

 • Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus verstis prekyba;

 • kai iš verslo liudijimus įsigijusių gyventojų perkama šių gyventojų pagaminta produkcija;

 • kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojų (ne PVM mokėtojų), kurie patys ją išaugino;

 • kai iš gyventojų (ne PVM mokėtojų ir neįsigijusių verslo liudijimų) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai

Kvitas (jei naudojami spaustuvėje pagaminti Kvitai, tai Kvito pirmasis egzempliorius) arba kasos aparato kvitas, arba sąskaita faktūra

Kai prekiaujama savo likviduotos individualios įmonės (arba įgijusios likviduojamos įmonės statusą) medžiagomis, žaliavomis, prekėmis

Individualios įmonės vardu išrašyti prekių įsigijimo dokumentai

Kai sutuoktiniai, įsigiję atskirus prekybos verslo liudijimus, toje pačioje turgavietėje prekiauja prekėmis

Vieno iš jų vardu išrašyti prekių įsigijimo dokumentai

Kai prekiaujama skirtingose turgavietėse vieno sutuoktinio vardu įsigytomis (atsivežtomis) prekėmis

Abu sutuoktiniai turi turėti vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus (antrasis sutuoktinis įsigijimo dokumentų kopiją) bei perduodamų prekių kitam sutuoktiniui dokumentą (pvz., prekių perdavimo aktą)

Kai gyventojas įsigyja audiovizualinių kūrinių ir / arba fonogramų bet kokiose laikmenose platinimo (nuomos ir / arba prekybos) verslo liudijimą

Su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytos autorinės licencinės sutartys, suteikiančios teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir / arba fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir / arba jais prekiauti).

 

Nuo 2019 m. pasirinkus buhalterinę apskaitą tvarkyti VMI valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemiu (i.APS), veiklos vykdymo vietoje nereikia turėti popierinių prekių ir / ar medžiagų įsigijimo dokumentų, kai prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi i.APS.

Tuo atveju, kai gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai gamina gaminius iš jų pačių surinktų medžiagų, neturi būti reikalaujama šių medžiagų įsigijimo dokumentų.

Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimą patvirtinantys dokumentai turi turėti juridinę galią, t. y. juose turi būti nurodyti visi reikalingi rekvizitai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0695

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Paslaugų verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje privalo turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Prekių (paslaugų) medžiagų, žaliavų įsigijimo dokumentus ir kitus dokumentus paslaugų verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo, tačiau šių dokumentų neprivalo turėti veiklos vykdymo vietose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0699

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą privaloma išrašyti:

 1. Kai pageidauja prekių pirkėjas arba paslaugos gavėjas.

 2. Kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.

 3. Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. Kvitus privaloma išrašyti (pateikti), kai, parduodant prekes, nėra galimybės naudoti kasos aparato dėl kasos aparato gedimo arba pažeidus jo plombą, taip pat tais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, užfiksavus kasos aparatų duomenų klastojimo faktus (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, neteisėtai įformintos grąžinamos prekės, nepagrįstai mažinamos kasos aparatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas) arba nustačius, kad naudojamos pakeistos konstrukcijos ar programos, tačiau tik tokio kasos aparato techninės priežiūros, remonto ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0697

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu neatsižvelgiant į tai, kada buvo suteiktos paslaugos. Tuo atveju, kai už verslo liudijimą įsigijusio gyventojo suteiktas paslaugas ar parduotas jo paties pagamintas prekes atsiskaitoma (sumokami pinigai) vėliau, kai verslo liudijime nurodytas veiklos vykdymo laikotarpis jau pasibaigęs (tačiau paslaugos buvo suteiktos ar jo paties pagamintos prekės perduotos dar nepasibaigus verslo liudijimo galiojimui), tai šis gyventojas faktiniu paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo momentu turėtų išrašyti sąskaitą faktūrą (nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau), o Kvitą turėtų išrašyti faktiniu pinigų gavimo momentu.

Teikiami Kvitai gali būti popieriniai arba elektroniniai.

Elektroninis Kvitas – tai Finansinės apskaitos įstatyme (FAĮ) nustatytus reikalavimus atitinkantis elektroninis apskaitos dokumentas, suprantamas kaip apskaitos dokumentas, parengtas, perduotas ir gautas tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jį apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Elektroninis Kvitas, atitinkantis FAĮ nustatytus reikalavimus, gali būti teikiamas, kai yra išankstinis pirkėjo sutikimas (tokiu sutikimu galėtų būti paslaugų teikėjui ar prekių pardavėjui el. paštu išsiųstas laiškas, jog sutinka gauti elektroninį Kvitą).

Elektroninis Kvitas gali būti išrašomas per elektroninę finansinės apskaitos tvarkymo priemonę (pvz., i.APS). Kvitą išrašantis asmuo save jau bus identifikavęs prisijungimo prie elektroninės finansinės apskaitos tvarkymo priemonės metu, todėl jo toks suformuotas elektroninis Kvitas pateiktas el. paštu  bus laikytinas tinkamai pateiktu elektroniniu dokumentu.

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas pildomas tokia tvarka:

 1. Kvito numeris turi būti sudaromas didėjančia seka;

 2.  Popierinis Kvitas pildomas 2 egzemplioriais;

 3.  Popierinis Kvitas turi būti pildomas įskaitomai, be trynimų ir braukymų;

 4. Ant kiekvieno sugadinto popierinio Kvito egzemplioriaus užrašoma „Anuliuota“;

 5. Kvite įrašoma jo parengimo data;

 6. Kvito skiltyje „Prekės, paslaugos pavadinimas“ įrašomas parduodamos prekės arba suteiktos paslaugos pavadinimas;

 7. Kvito skiltyje „Kiekis“ įrašomas parduotų prekių kiekis vienetais arba mato vienetais;

 8. Kvito skiltyje „Kaina“ įrašoma parduotos prekės vieneto, mato vieneto arba suteiktos paslaugos kaina eurais ir euro centais;

 9. Kvito skiltyje „Suma“ įrašoma už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas gauta suma eurais ir euro centais ;

 10. Kvito apačioje kairėje pusėje įrašomi tokie verslo liudijimą įsigijusio (ar įrašyto į verslo liudijimą) gyventojo duomenys:

 • vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė;

 • verslo liudijimo numeris.

 1. Kvito apačioje dešinėje pusėje įrašomi tokie prekių (paslaugų) pirkėjo duomenys:

 • vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui (šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu);

 • asmens kodas (pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu) tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui;

 • įmonės pavadinimas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms) (šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu);

 • įmonės kodas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms) (šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu).

 1. Kvitą pasirašo verslo liudijimą įsigijęs gyventojas arba į verslo liudijimą įrašytas jo šeimos narys FAĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Kvitai pildomi 2 egzemplioriais.  Popierinio Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o kitas lieka pardavėjui. Elektroninis Kvitas pateikiamas pardavėjui, kai yra jo išankstinis sutikimas gauti elektroninį Kvitą.

Jeigu gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, tada popierinio prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvito pirmasis egzempliorius lieka pirkėjui, o antrasis egzempliorius duodamas pardavėjui. Elektroninis Kvitas pateikiamas pardavėjui, kai yra jo išankstinis sutikimas gauti elektroninį Kvitą.

Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas FR0508 forma

Teises aktai

Registracijos numeris KM0708

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek įsigiję verslo liudijimus, tiek įregistravę individualią veiklą (pagal pažymą) savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus, jeigu vykdo prekybą (įskaitant prekybą savo pagamintais maisto produktais) patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. ne lauko sąlygomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0688

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

 Pavyzdys

Gyventojas vasaros metu (birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.) ketina teikti apgyvendinimo paslaugas. Šiems mėnesiams gyventojas įsigis verslo liudijimą „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST)“. Visus metus gyventojas skelbia, reklamuoja, kad vasaros metu teikia apgyvendinimo paslaugas. Dalis klientų (kurie yra juridiniai asmenys) patalpas, kurias norės išsinuomoti liepos mėn., rezervuoja jau sausio mėn. ir sumoka avansą. Sausio mėn. gyventojas dar neturi verslo liudijimo apgyvendinimo paslaugoms.

Kai gyventojas, tam tikrais mėnesiais ketina teikti apgyvendinimo paslaugas, tačiau už išankstinį patalpų rezervavimą ima avanso įmokas, toks gyventojas verslo liudijimą būsimam veiklos vykdymo laikotarpiui turėtų įsigyti iš anksto, prieš avanso įmokų gavimą.

 

Tuo atveju, kai gyventojas avanso gavimo metu neturi įsigyto verslo liudijimo:

 • Gyventojas, gaudamas avansą, neišrašo jokio dokumento. Avanso mokėjimas turėtų būti aptartas sutartyje. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašomas tik tada, kai gyventojas jau turi įsigijęs verslo liudijimą, o įmonė sumoka antrąją sumos dalį. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu.

 • Juridinis asmuo, išmokėdamas avanso išmokas, kaip nuo išmokų priskiriamų A klasės pajamoms, privalo išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį. Išmokėtą avansą įmonė deklaruoja Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formoje GPM313 (iki 2017-21-31 - FR0572) formoje. Įmonė, išmokėjusi likusią sumos dalį (kai jau gyventojas turi verslo liudijimą), šią išmoką deklaruoja Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos formoje GPM312 (iki 2017-12-31 -  FR0471) formoje. Visa pajamų suma (avansas + antra dalis) laikoma gyventojo pajamomis, gautomis pagal verslo liudijimą.

 • Gyventojas visą gautą sumą deklaruoja metinės pajamų deklaracijos GPM311C priede, kaip pajamas, gautas pagal verslo liudijimą, nurodydamas nuo avanso išskaičiuotą pajamų mokestį (iki 2018-12-31 metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede, kaip pajamas, gautas pagal verslo liudijimą, V11 laukelyje nurodydamas nuo avanso išskaičiuotą pajamų mokestį).

 • Gautas avansas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale nerodomas. Žurnale parodoma visa gauta suma, kai yra gaunama antroji sumos dalis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0696

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos dokumentai

Į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys gali išrašyti ir pasirašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus.

Kai prekes parduoda ar paslaugą suteikia ir kvitą išrašo į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys, kvito apačioje kairėje pusėje nurodomi: prekių (paslaugų) pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė, verslo liudijimo Nr., parašas.

Teises aktai