Autoriniai atlyginimai

Autorinis atlyginimas – tai sumos, išmokamos pagal autorinę sutartį už kūrinio sukūrimą, laikomo autorių teisių objektu, ir turtinių teisių į jį perleidimą kitam asmeniui negrįžtamai.

Kūriniais laikomi originalūs kūrybinės veiklos rezultatai literatūros, mokslo ir meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ir formos.

Registracijos numeris KM0808

Ši informacija skelbiama:
Autoriniai atlyginimai

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.

Autorių teisių objektai:

 1.  

Knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos.

 1.  

Kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai.

 1.  

Rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai).

 1.  

Dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai.

 1.  

Muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto.

 1.  

Audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos.

 1.  

Skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai.

 1.  

Fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai.

 1.  

Architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai).

 1.  

Taikomosios dailės kūriniai ir kūriniai, neužregistruoti kaip pramoninis dizainas.

 1.  

Iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis.

 1.  

Kiti kūriniai.

Be to, autorių teisių objektais laikomi:

 1.  

Išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai).

 1.  

Kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas.

 1.  

Teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų neoficialūs vertimai.

Autorių teisės išvestiniams kūriniams ir rinkiniams taikomos nepažeidžiant autorių teisių į kūrinį ar kūrinius, kurių pagrindu buvo sukurtas išvestinis kūrinys arba sudarytas rinkinys, bet netaikomos duomenims ar medžiagai, nesantiems autorių teisių objektais, iš kurių sudaryta duomenų bazė.

 

Autorių teisių objektais nelaikomi:

 1.  

Idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys.

 1.  

Teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai.

 1.  

Oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai.

 1.  

Oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai.

 1.  

Įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius.

 1.  

Folkloro kūriniai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0807

Ši informacija skelbiama:
Autoriniai atlyginimai

Aspektas

Komentaras

Apmokestinimas

Iki 2018-12-31 – taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas, nuo 2019-01-01 – taikytinas pajamų mokesčio tarifas priklauso nuo gautų pajamų dydžio.

Priskyrimas pajamų klasėms

Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš:

 • Lietuvos įmonės;

 • iš užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę;

 • iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę

priskiriamos A klasės pajamoms.

 

Iš kitų mokėtojų gautos pajamos pagal autorines sutartis priskiriamos B klasės pajamoms.

 

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas autorinį atlyginimą iš vykdomos tokios individualios veiklos gauna iš savo darbdavio, nuo 2018-01-01 priskiriama B klasės pajamoms (iki 2017-12-31 buvo priskiriama A klasės pajamoms).

Deklaravimas

Įmonės deklaravimo prievolės išmokėjus išmokas nuolatiniams Lietuvos gyventojams:

 • 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L.

 • 2017 m. išmokos deklaruojamos mėnesinėje deklaracijoje FR0572 (tik pagrindiniame deklaracijos FR0572 lape) bei metinėje deklaracijoje FR0573 ir jos priede FR0573A.

 • 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių išmokos deklaruojamos mėnesinėje deklaracijoje FR0572 ir jos priede FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572 priede FR0572A – metinės deklaracijos formoje FR0573 nerodomos.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja metinės pajamų deklaracijos GPM311 (už 2018 ir ankstesnius metus GPM308) formoje.

 

Teises aktai