Registracijos numeris KM0074

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

PAGRINDINĖ PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETOS NUSTATYMO TAISYKLĖ: Kai paslaugos yra teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, paslaugos laikomos suteiktomis paslaugų teikėjo valstybėje. Kai paslaugos yra teikiamos apmokestinamajam asmeniui, paslaugos laikomos suteiktomis paslaugų pirkėjo valstybėje.

Taigi sprendžiant klausimą dėl paslaugų suteikimo vietos, o tuo pačiu ir dėl asmens, kuriam atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM, yra itin svarbu nustatyti, koks asmuo paslaugas įsigyja, t. y. apmokestinamasis asmuo ar neapmokestinamasis asmuo.

Apmokestinamasis asmuo – Lietuvos arba užsienio apmokestinamasis asmuo (nesvarbu, fizinis ar juridinis asmuo), kuris vykdo ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar ši veikla yra PVM apmokestinama ar neapmokestinama. Apmokestinamuoju asmeniu paslaugų suteikimo vietos nustatymo prasme bus laikomas ir toks apmokestinamasis asmuo, kuris įsigis paslaugas tokiai veiklai, kuri nelaikoma PVM objektu pagal PVMĮ 3 str. 1, 2 ir 3 dalis, bei ekonominės veiklos nevykdantis juridinis asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju.

Pavyzdžiai

 

Lietuvos įmonė A, kurios pagrindinė veikla – įvairių leidinių spausdinimas, įsigyja maketavimo paslaugas iš Latvijos įmonės B. Kadangi maketavimo paslaugą įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, t. y. Lietuvos įmonė A, tai maketavimo paslauga yra suteikta Lietuvoje. Prievolė už šią paslaugą apskaičiuoti pardavimo PVM ir sumokėti jį į Lietuvos biudžetą kyla Lietuvos įmonei A)

 

Lietuvos gyventojas iš Latvijoje įsikūrusios įmonės B įsigijo dokumentų kopijavimo paslaugas savo asmeniniams poreikiams. Kadangi dokumentų kopijavimo paslaugas įsigijo gyventojas, nevykdantis ekonominės veiklos, tai tokios paslaugos yra laikomos suteiktomis Latvijoje, t. y., šių paslaugų teikėjo įsikūrimo valstybėje.

 

Svarbu paminėti, kad tam tikriems paslaugų teikimo sandoriams yra numatytos specialios paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0073

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Paslauga teikiama:

Trumpalaikė nuoma (≤30 dienų, jei laivas - ≤90 dienų)

Ilgalaikė nuoma

(>30 dienų, jei laivas - >90 dienų), išskyrus pramoginį laivą

Ilgalaikė pramoginio laivo nuoma (>90 dienų)

Apmokestinamajam asmeniui

Nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai nuomojama transporto priemonė nuomininkui yra fiziškai perduodama Lietuvos teritorijoje

Nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai nuomininkas yra įsikūręs Lietuvoje

Nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai nuomininkas yra įsikūręs Lietuvoje

Neapmokestinamajam asmeniui

Nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, jeigu pramoginis laivas bus fiziškai perduodamas nuomininkui Lietuvoje iš čia esančios paslaugų teikėjo ekonominės veiklos vykdymo vietos arba, jei paslaugos teikėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, iš čia esančio užsienio apmokestinamojo asmens padalinio

Teises aktai

Registracijos numeris KM0075

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Nuo 2015-01-01 užsienio valstybių (tiek kitų ES valstybių narių, tiek už ES teritorijos ribų įsikūrusių) apmokestinamųjų asmenų teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kai jos teikiamos Lietuvoje įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims, laikomos suteiktomis Lietuvoje ir yra Lietuvos PVM objektas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0079

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Nestandartinės programinės įrangos kūrimo, pardavimo ir kitokio perdavimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai jos suteikiamos:

 1. Lietuvoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui; arba

 2. Lietuvoje įsikūrusiam neapmokestinamajam asmeniui ir šią paslaugą teikia už ES ribų įsikūręs asmuo arba paslauga teikiama per padalinį, esantį už ES teritorijos ribų, o suteikta paslauga faktiškai naudojamasi Lietuvoje.

Nestandartinė programinė įranga – nemasiniam naudojimui sukurta programinė įranga, kurios vartotojai negalėtų savarankiškai naudoti po įdiegimo ir riboto apmokymo, reikalingo standartinėms operacijoms ar funkcijoms atlikti.

Pavyzdys

 

Lietuvos viešajai įstaigai, kuri nėra apmokestinamasis asmuo, Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė atsiuntė nestandartizuotą programinę įrangą, kuria naudojamasi Lietuvoje. Ši paslauga laikoma suteikta Lietuvoje (nustatoma pagal pirkėjo buveinę) ir todėl yra Lietuvos PVM objektas. Atitinkamai, JAV įmonei kyla prievolė registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje ir apskaičiuoti bei sumokėti į Lietuvos biudžetą PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0080

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Kai Lietuvoje įsikūręs paslaugų teikėjas teikia žemiau nurodytas paslaugas neapmokestinamajam asmeniui, šios paslaugos nelaikomos suteiktomis Lietuvoje, jeigu šių paslaugų pirkėjo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už ES teritorijos ribų.

Šios nuostatos taikomos:

 1. autorių teisių, taip pat gretutinių teisių, teisių naudotis išradimų patentu, pramoniniu dizainu, puslaidininkių gaminio topografija, prekių ženklu, firmos vardu, slapta formule ar metodu perdavimui ar teisės naudotis jais suteikimui, teisių perdavimui pagal franšizės sutartį ir kitokių pagal savo esmę panašių teisių perdavimui;

 2. konsultacinėms, teisinėms, audito, apskaitos, inžinerinėms paslaugoms (nenurodytoms PVMĮ 13 str. 4 d. 4 punkte), techninio tikrinimo ir analizės, rinkos tyrimo, viešosios nuomonės tyrimo bei kitoms pagal savo esmę panašioms paslaugoms;

 3. nestandartinės programinės įrangos kūrimui, pardavimui ir kitokiam perdavimui, duomenų apdorojimui, informacijos perdavimui (kai tokios paslaugos nelaikytinos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis);

 4. draudimo paslaugoms, taip pat finansinėms paslaugoms (išskyrus seifų nuomą);

 5. aprūpinimo personalu paslaugoms (išskyrus personalo mokymą ir rengimą);

 6. reklamos paslaugoms;

 7. telekomunikacijų paslaugoms (neteko galios nuo 2015-01-01);

 8. elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms (tokioms kaip: interneto puslapių kūrimas ir jų priežiūra, kompiuterių programų tiekimas, jų atnaujinimas ir priežiūra, prieigos prie duomenų bazių teisės suteikimas, muzikos kūrinių, filmų, žaidimų tiekimas, nuotolinis mokymas ir kt. Jeigu tiekėjas ir pirkėjas bendrauja elektroniniu būdu, tačiau pati prekė patiekiama arba paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu, toks bendravimas nelaikomas elektroniniu būdu suteiktomis paslaugomis) (neteko galios nuo 2015-01-01);

 9. radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms (neteko galios nuo 2015-01-01);

 10. kilnojamųjų daiktų (išskyrus bet kokios rūšies transporto priemones) nuomos paslaugoms;

 11. įsipareigojimui susilaikyti nuo bet kurios iš aukščiau išvardytų nurodytų veiklų vykdymo arba pasinaudojimo bet kuria iš šioje dalyje nurodytų teisių;

 12. teisės prieiti prie gamtinių dujų sistemų, esančių ES teritorijoje, ar prie jų prijungtų tinklų, elektros energijos tiekimo sistemų, šilumos ar vėsumos tinklų, perdavimo ar paskirstymo šiomis sistemomis ar tinklais ir kitoms tiesiogiai su tuo susijusioms paslaugoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0081

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Atstovavimo (agento) paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai kito vardu ir sąskaita atstovaujama įsigyjant prekes ar paslaugas arba tiekiant prekes ar teikiant paslaugas, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu pagrindinis sandoris (t. y. prekių tiekimas ar paslaugų teikimas) pagal PVMĮ nuostatas įvyko šalies teritorijoje.

Taigi atsiskleidusio tarpininko neapmokestinamajam asmeniui teikiamos atstovavimo paslaugos yra laikomos suteiktomis ten, kur įvyko tas sandoris, dėl kurio yra tarpininkaujama. Tačiau ši taisyklė netaikoma tais atvejais, kai atsiskleidęs tarpininkas tarpininkauja neapmokestinamajam asmeniui sandoriuose dėl nekilnojamojo turto.

Tuo tarpu atsiskleidusio tarpininko apmokestinamajam asmeniui teikiamos atstovavimo paslaugos yra laikomos suteiktomis ten, kur yra įsikūręs pirkėjas, t. y. yra taikoma pagrindinė paslaugų suteikimo apmokestinamajam asmeniui vietos nustatymo taisyklė (išskyrus atvejus, kai atsiskleidęs tarpininkas tarpininkauja sandoriuose dėl nekilnojamojo turto).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0082

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Kai kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos suteikiamos neapmokestinamajam asmeniui, tai šios paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje ir todėl yra Lietuvos PVM objektas tuo atveju, jeigu jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. Šiuo atveju nesvarbu, kokioje valstybėje (Lietuvoje ar užsienio valstybėje) yra įsikūręs šių paslaugų pirkėjas.

Tuo tarpu kai kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos suteikiamos apmokestinamajam asmeniui, tai šių paslaugų atlikimo vietos nustatymui taikoma „pagrindinė“ paslaugų vietos nustatymo taisyklė, t. y. jos laikomos suteiktomis ten, kur yra įsikūręs pirkėjas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0084

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašios paslaugos, pavyzdžiui, mugių ir parodų, įskaitant tokios veiklos organizatorių paslaugas, taip pat pagalbinės paslaugos, reikalingos minėtoms paslaugoms teikti, kai šioje dalyje nurodytos paslaugos nelaikomos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tais atvejais, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje, o kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių renginių, pavyzdžiui, mugių ir parodų, lankymo ir pagalbinės su lankymu susijusios paslaugos, teikiamos apmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tais atvejais, kai šie renginiai faktiškai vyksta šalies teritorijoje.

Susiję dokumentai

Konferencijų, kultūros ir pramogų renginių bei parodų lankymo, organizavimo ir papildomų paslaugų vietos nustatymo lentelė

Teises aktai

Registracijos numeris KM0085

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Maitinimo paslaugos, išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos keleivius ES teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. Maitinimo paslaugų vietos nustatymui įtakos neturi pirkėjo statusas, t. y. šių paslaugų suteikimo vieta nepriklauso nuo to, ar paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis ar neapmokestinamasis asmuo, išskyrus atvejus, kai galutiniam vartotojui suteikta maitinimo paslauga pagal PVMĮ nuostatas gali būti laikoma turizmo paslauga.

Siekiant teisingai nustatyti šių paslaugų teikimo vietą, svarbu atskirti, kada buvo suteiktos maitinimo ar aprūpinimo maistu paslaugos, kurių teikimo vieta nustatoma pagal faktišką šių paslaugų suteikimo vietą, o kada buvo patiektos maisto prekės ar gėrimai, kurių tiekimo vieta nustatoma ne pagal paslaugų teikimo, o pagal prekių tiekimo vietos nustatymo taisykles.

Pagal Reglamento 282/2011 6 str. nuostatas maitinimo paslaugomis laikomas žmonėms vartoti skirto paruošto ir neparuošto maisto arba gėrimų, arba ir maisto, ir gėrimų tiekimas kartu teikiant pakankamai pagalbinių paslaugų, kuriomis sudaromos sąlygos tą maistą ir gėrimus vartoti iš karto (t. y., maitinimas vykdomas paslaugų teikėjo patalpose, aprūpinimas maistu – ne paslaugų teikėjo patalpose).

Tuo tarpu maisto ir / ar gėrimų tiekimas, įskaitant gabenimą ar jo neįskaitant, bet neteikiant kitų pagalbinių paslaugų, nelaikomas maitinimo ar aprūpinimo maistu paslaugomis. Todėl, pvz.: picų užsakymas internetu ir jų pristatymas, klientų įsigyjamas maistas išsinešimui greitojo maisto restoranuose nėra vertinamas kaip maitinimo paslaugų teikimas. Laikoma, kad tokiais atvejais klientai įsigijo ne maitinimo paslaugas, o prekes.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0086

Ši informacija skelbiama:
Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje. Taikant šią nuostatą, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusiomis paslaugomis laikomi:

 1. statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbai;

 2. nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma ar kitokių teisių naudotis nekilnojamuoju turtu perdavimas;

 3. viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;

 4. atstovavimo (agento) nuomojant, parduodant ir / ar įsigyjant nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus paslaugos, šių daiktų vertinimo, architektų, inžinerinės paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų priežiūros paslaugos ir kitos su šiais daiktais susijusios paslaugos.

Teises aktai