Registracijos numeris KM0064

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Tais atvejais, kai tiekėjo tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos (pvz., į kitą ES valstybę narę ar trečiąją valstybę), laikoma, kad prekių tiekimas įvyko Lietuvos teritorijoje tuo atveju, kai šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kas tiekiamas prekes gabena (prekių tiekėjas, prekių pirkėjas ar trečiasis asmuo).

Tokie tiekimai yra Lietuvos PVM objektas ir, atsižvelgiant į PVMĮ nuostatas dėl PVM tarifų taikymo, gali būti apmokestinami, taikant standartinį, lengvatinį arba 0 proc. PVM tarifą.

1 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas parduoda prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, prekės iš Lietuvos išgabenamos į kitą ES valstybę narę. Šiuo atveju prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva, tačiau pagal PVMĮ 49 str. nuostatas šiam tiekimui gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas.

 

2 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas tiekia prekes Rusijos įmonei, prekės yra išgabenamos iš Lietuvos už ES teritorijos ribų. Šiuo atveju prekių tiekimo vieta yra Lietuva, tačiau pagal PVMĮ 41 str. nuostatas šiam tiekimui gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas.

 

3 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės apmokestinamajam asmeniui, nesančiam PVM mokėtoju. Tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę. Šiuo atveju prekių tiekimo vieta yra Lietuva, o tiekiamos prekės apmokestinamos taikant standartinį arba lengvatinį (jeigu jis nustatytas) PVM tarifą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0066

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Kai tiekiamos prekės neturi būti gabenamos, tai laikoma, kad nurodytų prekių tiekimo vieta yra ten, kur prekės buvo tiekimo (disponavimo teisės perdavimo kitam asmeniui už atlygį) momentu.

Ši taisyklė taikytina tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, parduodamas nekilnojamasis turtas, parduodamos muitinės sandėlyje laikomos prekės (pasikeičia prekių savininkas, bet prekės iš muitinės sandėlio niekur neišgabenamos).

Jeigu tiekiamos prekės, kurios neturi būti gabenamos, tiekimo metu buvo Lietuvos teritorijoje, tai toks prekių tiekimas laikomas Lietuvos PVM objektu, o jeigu prekės tiekimo metu buvo už Lietuvos teritorijos ribų – tai toks tiekimas nelaikomas Lietuvos PVM objektu.

1 pavyzdys

Lietuvos įmonė parduoda pastatą, esantį Lietuvoje. Šis tiekimas laikoma įvykusiu Lietuvos teritorijoje ir todėl tai Lietuvos PVM objektas.

 

2 pavyzdys

Lietuvos įmonė parduoda pastatą, esantį užsienyje. Šis tiekimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir todėl nėra Lietuvos PVM objektas.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0063

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Importuotų prekių tiekimas laikomas įvykusiu Lietuvoje tais atvejais, kai tiekiamų prekių gabenimas prasidėjo trečiojoje teritorijoje ar trečiojoje valstybėje ir jeigu prekės buvo importuotos Lietuvoje.

Tai reiškia, kad kai tiek Lietuvos, tiek kitos ES valstybės apmokestinamasis asmuo iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų importuoja prekes į Lietuvą, ir toliau jas tiekia, tai laikoma, kad prekių tiekimas įvyko Lietuvoje ir toks tiekimas yra Lietuvos PVM objektas.

Šiuo atveju, pirmiausia, nustatyta tvarka turi būti sumokėtas importo PVM (išskyrus PVMĮ 35 ir 40 str. nustatytus atvejus), o tolesnis importuotų į Lietuvą prekių tiekimas apmokestinamas Lietuvoje PVM, priklausomai nuo tiekimo pobūdžio standartiniu, lengvatiniu arba 0 proc. PVM tarifu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0070

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Atvejai, kai prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės vieta laikoma Lietuva ir yra Lietuvos PVM objektas:

  1. Kai iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos prekės ir jos pirkėjo, tiekėjo ar jų užsakymu trečiojo asmens atgabenamos į Lietuvą;

  2. Kai iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos prekės ir jų pardavėjui nurodomas Lietuvoje registruoto asmens PVM mokėtojo kodas, o prekių gabenimas baigiasi ne Lietuvoje, o kitoje ES valstybėje narėje, tai laikoma, kad prekių įsigijimo vieta – Lietuva (taikoma rezervo taisyklė, angl. „reserve rule“), nebent įrodoma, kad PVM sumokėtas toje kitoje ES valstybėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0061

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Dujos, tiekiamos Europos Sąjungos teritorijoje esančiomis gamtinių dujų sistemomis ar prie jų prijungtais tinklais, elektros energija, šilumos ar vėsumos energija, tiekiama šilumos ar vėsumos tinklais, laikomos patiektomis šalies teritorijoje tik šiais atvejais:

  1. kai šias prekes įsigyja Lietuvoje įsikūręs (t. y. kai jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo), padalinys (per kurį įsigyjamos šios prekės) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvoje) apmokestinamasis asmuo, kurio pagrindinis tikslas, kuriam jis įsigyja dujas, elektros energiją, šilumos ar vėsumos energiją, yra šių dujų, elektros energijos, šilumos ar vėsumos energijos perpardavimas kitiems asmenims, o šių prekių sunaudojimas jo poreikiams yra nedidelis;

  2. kai šias prekes įsigyja 1 punkte nenurodytas asmuo, – jeigu faktinis šių prekių sunaudojimas įvyksta Lietuvoje, o kai jos faktiškai nesunaudojamos, – jeigu pirkėjo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo), padalinys (per kurį įsigyjamos šios prekės) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0068

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Kai užsienio valstybės asmuo tiekia pirkėjui prekes, kurios atgabenamos į Lietuvą (nesvarbu, kas jas atgabena) ir turi būti surenkamos arba instaliuojamos Lietuvoje, tai laikoma, kad šių prekių tiekimas įvyko Lietuvoje ir šis tiekimas yra Lietuvos PVM objektas. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai tiekiamas prekes Lietuvoje surenka arba instaliuoja pats prekių tiekėjas arba jo užsakymu kitas asmuo. Tai gali būti įvairūs sumontuojamų įrengimų, gamybinių technologinių linijų ir kitos technikos ar kitų surenkamų ar instaliuojamų prekių tiekimo atvejai.

Pardavimo PVM apskaičiavimo ir deklaravimo tvarka

Jei pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas

Jei pirkėjas nėra Lietuvos PVM mokėtojas

Kai Lietuvoje surenkamų arba instaliuojamų prekių pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas, tai vadovaujantis PVMĮ 95 str. 3 dalies nuostatomis, pirkėjas už užsienio asmens tokias tiekiamas prekes privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti nustatyto dydžio pardavimo PVM.

Kai Lietuvoje surenkamų arba instaliuojamų prekių pirkėjas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, tai užsienio asmuo, tiekiantis minėtas prekes, turi registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, Lietuvos pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, nurodydamas joje standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą, deklaruoti šį tiekimą Lietuvoje ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0067

Ši informacija skelbiama:
Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjas tiekia prekes Lietuvos, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės pirkėjui ir šios prekės neturi būti gabenamos, tai toks tiekimas nėra Lietuvos PVM objektas, kai šių prekių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) jų nėra Lietuvoje.

Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjas tiekia prekes Lietuvos, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės pirkėjui ir šios prekės turi būti gabenamos, tai toks tiekimas nėra Lietuvos PVM objektas, kai šių prekių gabenimas nei prasideda, nei pasibaigia Lietuvoje, pvz.: prekės gabenamos iš vienos ES valstybės narės (ne Lietuvos) į kitą ES valstybę narę arba iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę.

Šiuo atveju Lietuvos tiekėjas turėtų pasidomėti, ar pagal kitos ES valstybės ar trečiosios valstybės teisės aktus jis neturi ten registruotis PVM mokėtoju.

Teises aktai