Duomenų teikimas, tikslinimas

Nuo 2016-10-01 PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje.

Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) registrų duomenis. Tokiu atveju registrų duomenys teikiami, pradedant kalendorinių metų mėnesiu, kurį asmuo vykdė ekonominę veiklą, ir teikiami iki kalendorinių metų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, ar tais laikotarpiais veikla buvo vykdoma, ar ne.

Nuo 2019-07-01 visi juridiniai asmenys, PVM mokėtojai, išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI turi teikti kas mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.

Fiziniams asmenis, PVM mokėtojams, registrų duomenų pateikimo VMI terminas nuo 2019 m. liepos 1 dienos nesikeičia.

PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“.

Rekomendacijas, kaip tinkamai pasiruošti PVM sąskaitų faktūrų perdavimui į i.SAF posistemį, rasite čia.

Duomenimis užpildytos i.SAF XML rinkmenos pavyzdį rasite čia.

i.SAF teikiamų duomenų rinkmenos ir žiniatinklio paslaugų aprašymus galite rasti čia.

Registracijos numeris KM1930

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVMĮ 79 str. 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (PVMĮ 14 str. 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laikotarpį:

 1. atsiskaitymą (mokėjimą) įforminančio apskaitos dokumento (dokumentų) išrašymo datą ir numerį;

 2. PVM sąskaitos faktūros, kuria įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas, seriją (gali būti nenurodoma, jei buvo išrašyta supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVMĮ 79 str. 13 dalis)) ir numerį, nurodydamas sandorio šalies (pirkėjo arba pardavėjo) PVM mokėtojo kodą;

 3. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;

 4. prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (eurais);

 5. PVM sumą (eurais);

 6. mokėjimo datą;

 7. kitus duomenis (pvz., mokėjimo tipą: gautas apmokėjimas / įvykdytas apmokėjimas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1928

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Pagal i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą (XSD versija i.SAF1.1), jei nėra nuorodų, References elementas privalo būti, bet gali būti tuščias. Pildymo pavyzdys pateikiamas žemiau:

<References/>

arba

<References></References>

Jei nuorodų yra, jos būtų aprašomos taip (žaliai pažymėtas tekstas yra pildomi duomenys - pavyzdžiai):

<References>
<Reference>
<ReferenceNo>123</ReferenceNo>
<ReferenceDate>2016-10-01</ReferenceDate>
</Reference>
<Reference>
<ReferenceNo>234</ReferenceNo>
<ReferenceDate>2016-10-01</ReferenceDate>
</Reference>
</References>

Teises aktai

Registracijos numeris KM1924

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Rinkmenos elementas

Paaiškinimai

Laukelis Kodas, jei kita sandorio šalis yra užsienio įmonė

Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas), pildomas tuo atveju, jei tiekėjas neturi PVM mokėtojo kodo (PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas).

 

Laukelyje Kodas turi būti nurodomas mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojo registrą arba kodas užsienio valstybėje. Jei PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta jokio kodo, nurodoma žyma ND.

 

Jei tiekėjas turi PVM mokėtojo kodą (PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas), registre turi būti pildomas laukelis PVM mokėtojo kodas, o laukelis Kodas gali būti paliktas tuščias.

Laukelis „Prekių / paslaugų tiekimo data“

PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (PVMĮ 80 str. 1 dalis).

 

Vadinasi, laukelis Prekių / paslaugų tiekimo data turi būti pildomas, jeigu minėtos datos nesutampa. Jeigu datos sutampa, šio laukelio pildyti neprivaloma.

 

Šis laukelis taip pat nepildomas, jeigu už visą per mėnesį suteiktų ilgalaikių paslaugų (patiektos elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos) kiekį PVM sąskaitos faktūros išrašytos ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos (patiektos prekės) 10 dienos (t. y., laikantis PVMĮ 79 str. 2 dalies nuostatų).

Laukelis „Valstybė“

Laukelis Valstybė pildomas, jeigu nenurodytas pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir nurodomas asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje. Tačiau jei šiame laukelyje bus nurodytas ES valstybių narių kodas (pvz., LT – Lietuva), sistema klaidos nefiksuos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1920

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. Kiekvienos rinkmenos elemente „Rinkmenos dalis“ turi būti nurodomas rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (Rinkmenos dalis - 1.9 elementas PartNumber).

Jeigu pateiktą to mokestinio laikotarpio registrą sudaro kelios rinkmenos (pvz., pateiktų rinkmenų 1.9 elementai yra užpildyti PARDAVIMAI1, PARDAVIMAI2, PARDAVIMAI3 ir norima patikslinti tik vieną rinkmeną (pvz., PARDAVIMAI2), tai turi būti pateikta naujai suformuota rinkmena su tuo pačiu identifikatoriumi (PARDAVIMAI2).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1919

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Taip, reikia nurodyti visų tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis.

Jeigu debetinėje ar kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta tikslinama PVM sąskaita faktūra, tuomet registruose šie duomenys gali būti nepildomi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1918

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Ar sistemoje rodoma klaida, jei:

Atsakymas

apie vieną PVM sąskaitą faktūrą duomenys to paties mokestinio laikotarpio rinkmenose yra pateikti du kartus?

Tokiu atveju sistemoje yra matomas pranešimas apie galimai susidubliavusią informaciją, taip pat matoma, kurios sąskaitos duomenys susidubliavę.

 

Duomenis galima patikslinti arba tiesiogiai portale, arba teikiant naują to paties mokestinio laikotarpio rinkmeną.

pildant rinkmeną yra įkeliama informacija apie PVM sąskaitas faktūras, išrašytas tam pačiam klientui, tačiau laukelyje „Customer ID“ tam klientui yra priskiriamas vis kitas unikalus pirkėjo numeris?

Pagal i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašymą nėra privaloma užtikrinti, kad klientai turėtų tik vieną identifikacinį numerį, bet subjektai turi užtikrinti duomenų vientisumą ir aiškumą bei, esant galimybei, identifikuoti klientą, suteikti jam unikalų identifikacinį numerį.

 

Taip pat galima neteikti „Pagrindinės duomenų bylos“, o visą reikalingą informaciją apie klientus nurodyti dalyje „Pirminių dokumentų duomenys“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1917

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

XML rinkmenoje neturintys reikšmės VATPointDate, VATPointDate2, RegistrationAccountDate, TaxPercentage elementai pildomi xsi:nil="true".

Tokiu atveju VATPointDate elementas XML rinkmenoje turėtų atrodyti taip:

<VATPointDate xsi:nil="true"/>

t. y. nurodoma, kad reikšmės nėra (elemento reikšmė yra NULL). Jei reikšmė pateikiama, jai galioja ISAFDateType3 tipe apibrėžti datos apribojimai.

Elementas su nurodyta data atrodytų taip (žaliai pažymėtas tekstas yra pildomas duomuo - pavyzdys):

<VATPointDate>2016-10–01</VATPointDate>

Teises aktai

Registracijos numeris KM1915

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

VATRegistrationNumber elementui nurodytas privalomumas ** (dvi žvaigždutės), elemento pildymo paaiškinimas: „Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų)“.

Pateiktas privalomumo ** (dvi žvaigždutės) paaiškinimas: „** - Pasirenkamas elementas arba keletas elementų iš grupės arba visa elementų grupė. Kai elementas neturi reikšmės, tai i.SAF duomenų rinkmenoje elemento gali nebūti, išskyrus tuos atvejus, kai elemento reikšmės pildymo paaiškinime nurodyta, kad elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų)“.

Taigi VATRegistrationNumber elementas visuomet yra privalomas XML rinkmenoje, tik gali būti užpildytas reikšme „ND“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1914

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje.

Įmonė, turinti filialą užsienio valstybėje, turi teikti tik tų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, kurias išrašo kaip Lietuvos PVM mokėtojas (su lietuvišku PVM mokėtojo kodu).

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų nereikia teikti asmenims, kurie nėra PVM mokėtojai ir PVM mokėtojams neapmokestinamiesiems asmenims (kurie įsiregistravę PVM mokėtojais tik dėl įsigijimų iš ES ir nevykdo jokios ekonominės veiklos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1912

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Įkėlus rinkmeną į i.SAF posistemį, jeigu tokio mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų registro sistemoje dar nėra, mokestinių laikotarpių registrai sukuriami automatiškai. Įkėlus bet kurio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) i.SAF posistemyje automatiškai sukuriami abu, tiek gaunamų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1910

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Jei rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD), reiškia rinkmena yra klaidingai suformuota ir neatitinka i.SAF posistemio XML struktūrai keliamų reikalavimų. Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą.

Keliama rinkmena turi atitikti VMI aprašytus reikalavimus XML struktūrai. XML struktūros aprašą (XSD) rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1906

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Rinkmenų įkėlimui į portalą naudojamas MTOM protokolas, o rinkmenų įkėlimui per žiniatinklio paslaugas – SOAP.

Eilučių kiekis yra ribojimas, nes rinkmenos dydis neturi viršyti nustatyto dydžio. Maksimalus rinkmenos dydis šiuo metu yra 1 GB.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1905

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

To paties mokestinio laikotarpio gali būti sukuriamas tik vienas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir vienas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. Jeigu rengiamame ar pateiktame registre nustatoma klaidų, reikia tikslinti to mokestinio laikotarpio registrą, o ne kurti naują.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1904

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Įkeltos rinkmenos pašalinti negalima.

Įkeltos rinkmenos duomenis galima patikslinti įkeliant kitą rinkmeną su tokiu pat PartNumber.

Įkėlus rinkmeną į i.SAF posistemį, susiformuoja rengiamas registras, kurio lange galima:

 • įvesti naujos PVM sąskaitos faktūros duomenis;

 • išfiltruoti PVM sąskaitų faktūrų sąrašą pagal norimus kriterijus;

 • koreguoti ar peržiūrėti rinkmena įkeltų PVM sąskaitų faktūrų duomenis;

 • pašalinti vieną ar kelias PVM sąskaitas faktūras;

 • eksportuoti pasirinktų PVM sąskaitų faktūrų duomenis;

 • peržiūrėti rengiamo registro suminius duomenis;

 • pašalinti rengiamą registrą ar jį pateikti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1903

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Pradėjus analizuoti gautus duomenis buvo pastebėta, kad Pagrindinėje duomenų byloje (MasterFile) duomenys ne visada būna tvarkingi. Pasitaiko, kad vienam klientui gali būti suteikti keli ID, arba tas pats ID suteikiamas keliems klientams, tad pagal CustomerID ir / ar SupplierID neįmanoma tiksliai identifikuoti pirminių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų) klientų duomenų. Todėl buvo nuspręsta, kad visi klientų duomenys turi būti užpildyti prie įvestų PVM sąskaitų faktūrų.

Pagrindinė duomenų byla (MasterFile) yra neprivaloma, ji gali būti neteikiama. XML rinkmena turi būti sudaryta taip, kaip nurodyta i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše. Pakoreguotas CustomerID ir SupplierID elementų aprašymas pateikiamas i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašyme (versija 1.2.1; 2016-10-12).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1898

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Kadangi įkėlus bet kokio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) automatiškai sukuriami abu to mokestinio laikotarpio registrai, šiuo atveju sistema traktuos, kad įkelta viena rinkmena, kurios PartNumber „SANDELIS“, o įkėlus antrąją rinkmeną sistema supras, kad tikslinami pirmosios rinkmenos duomenys, ir pirmosios duomenys bus pašalinami, o aktualiais taps antrosios rinkmenos duomenys.

Klausime nurodytu atveju, įkėlus P duomenų tipo rinkmeną susikuria abu (gaunamų ir išrašomų) PVM sąskaitų faktūrų registrai. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre yra rinkmenoje nurodytos sąskaitos, o išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras sukuriamas tuščias. Įkėlus S duomenų tipo rinkmeną su tuo pačiu PartNumber, patikslinama anksčiau įkeltoji rinkmena. Vadinasi, gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre duomenys pakeičiami (jų nelieka), o išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras užpildomas naujos rinkmenos duomenimis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1895

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Jei tuo mokestiniu laikotarpiu PVM mokėtojas i.SAF posistemyje jau yra sukūręs pusmečio gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus ir pradėjęs juos pildyti, tai iki to pusmečio pabaigos gali tęsti pusmečio gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro pildymą ir jį pateikti.

Nuo kito pusmečio pradžios PVM mokėtojas jau turės pildyti ir teikti mėnesinius gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1891

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Atlikus išsamią duomenų teikimo į i.SAF posistemį „Microsoft Excel“ rinkmenomis analizę ir įvertinus dviejų mokesčių mokėtojų apklausų rezultatus, nuspręsta atsisakyti duomenų teikimo būdo „Microsoft Excel“ rinkmenomis dėl šių priežasčių:

 • labai nedidelė dalis mokesčių mokėtojų naudotųsi šiuo funkcionalumu;

 • lyginant su i.SAF posistemyje esančiu duomenų įvedimu vienoje formoje, „Microsoft Excel“ reikėtų pildyti daugiau nei vieną rinkinį duomenų, o „Microsoft Excel“ nėra pritaikytas patogiam darbui su keliais tarpusavyje susietais objektų sąrašais;

 • „Microsoft Excel“ gali ribotai užtikrinti įvedamų duomenų teisingumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1889

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

i.SAF posistemyje tikrinama, ar PVM sąskaitų faktūrų duomenys yra teisingi, logiški, ar duomenys nesidubliuoja. Identiškų PVM sąskaitų faktūrų paieška atliekama pagal šiuos kriterijus:

 • pirkėjo / pardavėjo PVM kodas, data, normalizuotas sąskaitos numeris (be specialių simbolių, pvz., &, #, q);

 • sąskaitos, kurių tipas AN (anuliuotos), pašalinamos iš identiškų PVM sąskaitų faktūrų paieškos;

 • identiškų PVM sąskaitų faktūrų ieškoma kiekvienai tikrinamo registro sąskaitai;

 • išrašomų identiškų PVM sąskaitų faktūrų ieškoma tik tame pačiame registre;

 • gaunamų identiškų PVM sąskaitų faktūrų ieškoma ne tik tame pačiame registre, bet ir kitų mokestinių laikotarpių registruose, kurių būsena Priimtas (aktualus);

 • radus identišką PVM sąskaitą faktūrą, ji pažymima tik tame registre, kuris yra tikrinamas, o kituose priimtuose registruose identiškos PVM sąskaitos faktūros žyma neuždedama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1886

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Pateikimo būdai

Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

 1. i.SAF posistemyje, pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;

 2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;

 3. duomenis įvedant į i.SAF posistemį;

 4. gyventojai gali pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis tiesiogiai i.SAF posistemyje gaudami ir išrašydami elektronines PVM sąskaitas faktūras ir pasirinkę jas įtraukti į registrus;

 5. įmonės i.SAF posistemyje gali pateikti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis naudodamiesi elektroninių PVM sąskaitų faktūrų gavimo ir įtraukimo į registrus paslauga.

Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir / ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama vienu iš šių būdų:

 1. i.SAF posistemyje sukuriami mokestinio laikotarpio registrai ir pateikiami neužpildyti (be PVM sąskaitų faktūrų duomenų);

 2. teikiama i.SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė ir pateikiami neužpildyti (tušti) registrai.

Pateikimo terminas

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

 • juridinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito mėnesio 20 dienos (aktualu nuo 2019-07-01);

 • fizinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos. Jeigu fizinis asmuo teikia kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją – iki kito mėnesio 20 dienos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 d. po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 d. po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1885

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Jei už 2018 m. gegužės mėn. buvo pateiktas mėnesio registras, tokiu atveju, nors ir mokestinis laikotarpis pusmetis, tačiau už tą pusmetį turi būti teikiami mėnesiniai registrai. Todėl iki 2018-07-20 turi būti pateikti visų to pusmečio mėnesių registrai.

Nuo kito pusmečio (nuo 2018 m. liepos mėn.) vėl gali būti teikiami pusmečio registrai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1884

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Įmonė PVM mokėtoja turi teikti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus, neatsižvelgiant į tai, ar ji naudojasi PVM atskaita ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1883

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos visos PVM mokėtojo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, įskaitant tas, kuriomis buvo įforminti 0 proc. PVM tarifu apmokestinami, PVM neapmokestinami sandoriai, taip pat prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandoriai, kurie nėra PVM objektas Lietuvoje.

Teises aktai