Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Duomenų apie asmens sąskaitų likučių, metines sąskaitų įplaukų ir skolinių įsipareigojimų teikimą VMI reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymas Nr. VA-105 „DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ASMENS SĄSKAITŲ LIKUČIUS, METINES SĄSKAITŲ ĮPLAUKAS IR SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.  

Informacijos, nurodytos MAĮ 55 str. 1 dalyje, pateikimo mastą nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo"

 

Registracijos numeris KM2900

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymą 42 str. 1 d., prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių priskiriamos ir elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje. Elektroninių pinigų įstaigos  yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, todėl jos turi prievolę teikti mokesčių administratoriui MAĮ 55 str. nurodytą informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas. Taigi, išimčių elektroninių pinigų įstaigoms tik dėl jų, kaip finansų įstaigos rūšies, nėra numatyta, todėl joms atsiranda pareiga teikti informaciją VMI, naudojantis žiniatinklio paslauga arba įkeliant XML rinkmeną savitarnos portale TIES.

Registracijos numeris KM2899

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkų dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas, įskaitant ir vertybinių popierių sąskaitas. Finansų rinkos dalyvių duomenų teikimas VMI apie visų rūšių sąskaitas nepriklauso nuo to ar sąskaitos yra IBAN formato ar ne, o nuo MAĮ 55 str. nustatytos prievolės.

Pabrėžtina, kad finansų rinkos dalyvis taip pat turi teikti duomenis apie areštuotas, blokuotas sąskaitas, sąskaitas su kreditiniais (neigiamais)  likučiais ir pan.  Neigiamas likutis turėtų būti rodomas su minuso ženklu, o kad sąskaita areštuota ar blokuota tokio požymio nurodyti nereikia, pranešama tik apie sąskaitos rūšį (pvz., atsiskaitomoji, einamoji, indėlio sąskaita ir pan.).

Registracijos numeris KM2896

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Taip, nes juridinių asmenų, kaip jie suprantami pagal MAĮ (55 str.), t. y. juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.

Registracijos numeris KM2897

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Skoliniais įsipareigojimais nėra laikomi įsiskolinimai už finansų rinkos dalyvio klientui teikiamas paslaugas: klientų išlaidos už pavedimų vykdymą, išlaidos dėl finansinių priemonių saugojimo ar dėl finansinių priemonių portfelių valdymo ir pan.

Registracijos numeris KM2904

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Atsižvelgiant į valdymo įmonės, kuri veikia pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos specifiką, t. y., valdymo įmonė specialiai atidarytoje vertybinių popierių sąskaitoje apskaito kliento įsigytus kolektyvinio investavimo vienetus, kurie įrodo investicinio fondo bendraturčio teisęs į investicinio fondo turto dalį, o pinigų judėjimas, likučiai, įplaukos už įsigytus/parduotus investicinius vienetus fiksuojami vykstant operacijoms tarp kliento atidarytos banko sąskaitos ir kolektyvinio investavimo subjekto sąskaitos, o bankams numatyta prievolė pateikti Nutarime nurodytus duomenis, todėl valdymo įmonių pateikiama informacija būtų perteklinė.

Registracijos numeris KM2901

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Nors MAĮ 55 str. 1 d. pavartota „apyvartos" sąvoka, pažymėtina, kad detalizuojant informacijos pateikimo mastą, Nutarimo 1.3 papunktyje įtvirtinta, kad su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis turi būti teikiamas, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, teikiama informacija apie įplaukas.   

Registracijos numeris KM2898

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) 4.47 straipsnio 1 dalį, esant bendro naudojimo sąskaitai kiekvienas iš bendraturčių nuosavybės teisę įgyja pagal sandorį – banko sąskaitos sutartį. Jeigu įstatymu nenustatyta kitaip, bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline (CK 4.73 straipsnio 2 dalis) ir, jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys lygios (CK 4.73 straipsnio 3 dalis). Turint bendro naudojimo banko sąskaitą, preziumuojama, kad bendraturčių dalys yra lygios nepriklausomai nuo to, kiek kuris iš bendraturčių įnešė lėšų į tą sąskaitą. Informacija apie bendraturčius, pvz., sutuoktinius, turėtų būti pateikta atskirai apie kiekvieną iš jų, o bendra sąskaitos suma padalinta per pusę, jeigu nenumatyta kitaip sutartyje. Tokia pati nuostata turėtų būti taikoma ir esant daugiau sąskaitos bendrasavininkų.

Registracijos numeris KM2895

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymo 42 str. 1 d. prižiūrimi finansų rinkos dalyviai yra bankai, užsienio valstybių bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, Centrinė kredito unija, kredito unijos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo brokerių įmonės ir užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, užsienio valstybių finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijos, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai, mokėjimo įstaigos ir mokėjimo įstaigų tarpininkai, vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai ir valiutos keityklų operatoriai.

Registracijos numeris KM2902

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Finansų rinkos dalyviai turi pateikti informaciją apie per kalendorinius metus sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas. Ši formuluotė reiškia, kad tokius duomenis teikia III pakopos pensijų fondai. Informacija pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Duomenis teikia Lietuvos Respublikoje įregistruoti pensijų fondų valdymo įmonės, pensijų fondų dalyvių asociacijos ir jiems analogiški subjektai. Duomenų pateikimo mokesčių administratoriui tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės. Pensijų įmokoms į pensijų kaupimo bendrovę pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas (t. y. įmokoms į II pakopos pensijų fondus) GPMĮ 21 straipsnio lengvata netaikoma (GPMĮ 21 straipsnio 5 dalis), todėl tokių duomenų II pakopos pensijų fondams teikti nereikia.

Registracijos numeris KM2903

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Pagal Nutarimo nuostatas finansų rinkos dalyviai turi pateikti informaciją apie kalendorinių metų gruodžio 31 d. asmenų sąskaitose turimus likučius eurais. Jeigu sąskaitos valiuta ne eurais, tai turi būti pateikiama eurais konvertuota suma.

Registracijos numeris KM0983

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

 

Kokią informaciją teikia?

Privalo pateikti VMI informaciją apie:

 1. Nuolatinių Lietuvos gyventojų:

 • sąskaitų likutį kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 Eur). Apskaičiuojant 2016 m. sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, apskaičiuojant 2017 m. ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai;

 • per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (jeigu to paties asmens (visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą;

 • kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, kai skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 Eur.

 1. Juridinių asmenų per kalendorinius metus gautas įplaukas (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.

Kas gali būti atleidžiamas nuo duomenų teikimo VMI iniciatyva?

Emitentai, kaip jie apibrėžti Vertybinių popierių įstatyme, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, investicinės bendrovės, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai, mokėjimo įstaigos tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, valiutos keityklos operatoriai, vartojimo kredito tarpininkai, neturintys praneštinų duomenų.  

Iki kada turi būti pateikta informacija?

Aukščiau nurodyta informacija VMI turi būti pateikta pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

 

Tuo atveju, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, tuomet informacija apie skolinius įsipareigojimus teikiama sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos.

 

Jeigu finansų rinkos dalyvis nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojamas anksčiau nustatyto duomenų pateikimo termino, tokiu atveju duomenys turi būti pateikti VMI prie FM iki finansų rinkos dalyvio veiklos nutraukimo, bankroto ar likvidavimo procedūros užbaigimo.“

Kokiu būdu teikiami duomenys?

 

Duomenys teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų taisyklių prieduose;

 • finansų įstaigos, kurios neturi galimybių teikti duomenų naudojantis žiniatinklio paslauga, duomenis gali teikti prisijungę prie savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio – TIES.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0991

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Atvejis

Paaiškinimai

Ar investiciniai fondai privalo teikti duomenis?

Duomenis turėtų teikti investicinių fondų valdymo įmonės, kurios yra prižiūrimos finansų rinkos dalyvės.

Prižiūrimo finansų rinkos dalyvio sąvoka apibrėžta Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje.

Ar privalo teikti duomenis finansų įstaigos, kurios yra bankrutavusios, bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos?

Teisės aktai išimčių pagal įmonės statusą nenumato. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų birželio 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0994

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Savitarnos portale TIES finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per Mano VMI ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus:

 • užregistruoti savo viešąjį raktą, peržiūrėti, kokie viešieji raktai buvo registruoti;

 • peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus;

 • peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;

 • peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus finansų įstaigos testinius (bandomuosius) duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

Finansų įstaigos atstovai, integruojantys sistemas, gali bandyti pateikti duomenis per gamybinėje aplinkoje publikuotas žiniatinklio Demo (testavimo) paslaugas visą laiką. Portale teikti testinius failus galima prisijungus prie gamybinės portalo aplinkos per testavimui skirtas portalo funkcijas.

Daugiau informacijos rasite: Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0997

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prieš pradėdami teikti duomenis pagal MAĮ 55 str. nuostatas bei pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-102, finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi įgaliotam atstovui suteikti teises darbui Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale TIES.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas galimų suteikti teisių TIES portale sąrašas.

Peržiūros teisės

Duomenų teikimo teisės

Duomenų rinkinys

Paaiškinimai

Peržiūrėti MAI55-SLIK teikimus

Teikti MAI55-SLIK duomenis

MAI55-SLIK duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SKIS teikimus

Teikti MAI55-SKIS duomenis

MAI55-SKIS duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SIPL teikimus

Teikti MAI55-SIPL duomenis

MAI55-SIPL duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti CRS-DAC2-LT teikimus

Teikti  CRS-DAC2-LT duomenis

CRS-DAC2_LT duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu VA-102.

 

Rekomenduojama pažymėti visas teises, jei tam neprieštarauja finansų įstaigos procesai.

Atkreipiamas dėmesys, kad suteiktos teisės bus aktyvuotos tik kitą dieną – įvykus duomenų sinchronizacijai.

Teikiantysis duomenų rinkinius taip pat turi turėti teisę administruoti viešuosius raktus, reikalingus koduoti duomenis ir autorizuotis TIES – „Išorinis naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus“.

Teisę administruoti viešuosius raktus turi turėti ir tų finansinių įstaigų, kurios duomenis teiks naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), atstovai. Viešieji raktai, pateikti e. paštu, nebus registruojami.

Prieš pradėdami duomenų teikimo procesą duomenų teikėjų atstovai TIES portalo sertifikatų administravimo srityje (meniu punktas – Viešieji raktai) turi užregistruoti teikėjo sistemos viešąjį raktą, kuris bus naudojamas autentifikuojant teikėjo sistemą VMI duomenų teikimo platformoje bei atrakinant ir patikrinant atsiųstą duomenų paketą.

VMI viešąjį raktą taip pat galima atsisiųsti iš TIES portalo.

Daugiau informacijos galima rasti savitarnos portale TIES paspaudus nuorodą „Pagalba“.

Daugiau informacijos rasite: Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos

Teises aktai

Registracijos numeris KM2201

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas bei sąskaitų metinių apyvartų dydį. Duomenų teikimą reglamentuoja LR MAĮ 55 str., LRV 2016-02-18 nutarimo Nr. 147 nuostatos bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.
Minėtuose mokesčių teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas. Atitinkamai,  turi būti pranešta ir apie depozitines sąskaitas bei depozitinės sąskaitos savininko depozitinės sąskaitos likutį. Taip pat, depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant bendrą metinę asmens apyvartą.
Primename, kad VMI duomenys turi būti teikiami pagal sąskaitų rūšis ir šiuo atveju Sąskaitos rūšis turėtų būti nurodoma Kita sąskaita.

Teises aktai