Gyvybės draudimo įmokos

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Registracijos numeris KM0226

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Iš apmokestinamųjų pajamų gyventojas gali atimti visą per mokestinį laikotarpį (per kalendorinius metus), sumokėtų įmokų sumą, jei įmokų mokėjimo momentu, gyvybės draudimo sutartyje naudos gavėjais buvo nurodyti:

 • pats gyventojas;

 • gyventojo sutuoktinis;

 • gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje);

 • iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

 • iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Kai įmokas pagal gyvybės draudimo sutarties sąlygas moka ne vienas, o keli gyventojai (abu tėvai, įtėviai ar keli teismo paskirti globėjai (rūpintojai)), kiekvienas iš jų iš metinių pajamų gali atimti pagal gyvybės draudimo sutartį jo sumokėtų draudimo įmokų sumą, neviršijančią žemiau nurodytų GPMĮ 21 str. 3 dalyje nustatytų apribojimų.

1 pavyzdys

 

Pagal gyvybės draudimo sutartį vyras (draudėjas) sutuoktinės naudai moka įmokas. Šiuo atveju sumokėtas įmokų sumas, neviršijančias GPMĮ 21 str. 3 dalyje nustatytų apribojimų, iš savo metinių pajamų galės atimti vyras (draudėjas).

 

2 pavyzdys

 

Pagal gyvybės draudimo sutartį vyras sutuoktinės naudai įmokas moka dalimis jis pats ir sutuoktinė. Šiuo atveju sumokėtas įmokų sumas, neviršijančias GPMĮ 21 str. 3 dalyje nustatytų apribojimų, iš savo metinių pajamų kiekvienas sutuoktinis galės atimti faktiškai jo per metus sumokėtą įmokų dalį.

 

Pagal gyvybės draudimo sutartį mokamos draudimo įmokos neatimamos iš apmokestinamųjų pajamų tuo atveju, kai naudos gavėjas – buvęs sutuoktinis.

Nuo 2019 metų bendra atimamų įmokų į pensijų fondus ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

2017 - 2018 metais bendra atimamų įmokų į pensijų fondus ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 2 000 Eur per mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0233

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Lengvata netaikoma:

 • nenuolatiniams Lietuvos gyventojams;

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad pasibaigus sutarties galiojimo terminui (t. y. ne apdraustojo mirties atveju) draudimo išmoka išmokama trečiojo asmens naudai (pavyzdžiui, kredito įstaigos naudai už kreditą būstui įsigyti);

 • kai yra išankstiniai įsipareigojimai dėl gautos draudimo išmokos naudojimo, kai draudimo išmoka mokama trečiojo asmens naudai (pavyzdžiui, kredito įstaigos naudai už kreditą būstui įsigyti);

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka mokama tik įvykus draudžiamajam įvykiui;

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas su draudimo bendrovėmis, kurios yra įregistruotos ar kitaip organizuotos tikslinėse teritorijose;

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas po 2004-05-01 su draudimo veiklą vykdančiomis įmonėmis, įregistruotomis ar kitaip organizuotomis valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės narės (iki 2015-12-31);

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas po 2004-05-01 su draudimo veiklą vykdančiomis įmonėmis, įregistruotomis ar kitaip organizuotomis valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės narės ir kurios nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybės narės (nuo 2016-01-01);

 • tuo atveju, kai gyventojas pats draudžiasi gyvybės draudimu ir moka įmokas, kad gautų pensijų anuitetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0238

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta draudimo išmoką išmokėti ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Ji taikoma ir tuo atveju, kai pagal gyvybės draudimo sutartį mokamos papildomos investicinės įmokos ar papildomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų, ligos ir pan.

Lengvata taikoma draudimo sutartims, sudarytoms su Lietuvos draudimo bendrovėmis, o taip pat ir toms, kurios sudarytos su užsienio valstybėse įsteigtomis draudimo veikla užsiimančiomis įmonėmis (yra papildomų reikalavimų, plačiau skaityti čia).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0242

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Iš savo apmokestinamųjų pajamų galės atimti kiekvienas sutuoktinis faktiškai jo sumokėtą įmokų dalį, jei jos nėra didesnės už maksimaliai leidžiamą atimti patirtų išlaidų sumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0243

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Taikoma lengvata nepriklauso nuo gyvybės draudimo sutarties termino.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0246

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Gyventojas pateikti ir / ar patikslinti deklaracijas gali už einamuosius ir penkerius praėjusius metus.

Jei gyventojas patikslins praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijas ir pasinaudos lengvatomis, atitinkamai gyvybės draudimo išmokos bus apmokestinamos, ir gyventojas jas turėtų deklaruoti gyventojo metinės pajamų deklaracijos apmokestinamosioms pajamoms skirtame priede.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0228

Ši informacija skelbiama:
Gyvybės draudimo įmokos

Gyvybės draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

 • draudimo polisai;

 • įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (kvitai, mokėjimo pavedimai ir pan.), turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

 • draudimo įmonės išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis įmokų gavimą.

Įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus kartu su metine pajamų deklaracija pateikti nereikia, tačiau įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos pateikimo. Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami VMI paprašius.

Teises aktai