Honorarai

Honoraras – tai pasyvaus pobūdžio pajamos, kurias gyventojas gauna ne už atliekamą veiklą ir veikloje sukurto rezultato (savo kūrinio, gretutinių teisių, pramoninės nuosavybės objekto ir pan.) perleidimą, bet už teisių suteikimą (t. y. teisių naudotis kūriniu, gretutinėmis teisėmis, pramoninės nuosavybės objektu ir pan.).

Honoraru laikomas atlyginimas, kurį gyventojas gauna:

  1. Už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę naudotis savo sukurtu literatūros, mokslo ar meno kūriniu. Kūriniai, kurie gali būti autorių teisių objektais, išvardinti Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 str. Šiame straipsnyje pateiktas autorių teisių objektų sąrašas nėra baigtinis.

  1. Už gretutinių teisių suteikimą, t. y. atlyginimas, kurį jis gauna kitam asmeniui suteikęs teisę atlikti savo kūrinį (tiek gyvai atlikti, tiek įrašyti į garso ar vaizdo laikmeną) arba suteikęs kitam asmeniui teises naudotis fonograma, audiovizualinio kūrinio įrašu, radijo ir televizijos laida bei programa.

  1. Kitam asmeniui suteikęs teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu (t. y. išradimo patentu, pramoniniu dizainu, puslaidininkinio gaminio topografija, prekių ženklu) ar franšize. Franšizė – tai specifinė licencija, kurią vienas asmuo (teisių turėtojas) kitam asmeniui (naudotojui) tam tikram terminui ar neterminuotai suteikia teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (pvz., teisė į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją, teisė į prekių ar paslaugų ženklą ir pan.).

  1. Už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how). Know-how suprantama kaip praktinės techninės informacijos (patentuotos arba ne) visuma (t. y. specialių žinių ir patirties), kuri būtina produktams atgaminti, gamybos ar komercijos procesui vykdyti tomis pačiomis arba panašiomis sąlygomis, atsižvelgiant į tai, kad tokiai informacijai teikti reikalinga patirtis ir specialios žinios. Asmuo, vien tik išnagrinėjęs gaminį arba įgijęs žinių apie technikos ar technologijos naujoves, tokios informacijos sužinoti negali.

Honoraru nelaikomos įrengimo pirkėjo išmokos pardavėjui už suteiktas garantines paslaugas. Honoraru taip pat nelaikomos išmokos už turto nuomą, techninę įrengimų priežiūrą, išmokos už kitas technines paslaugas (pvz., mokslinio, geologinio ar techninio pobūdžio tyrimus, inžinierines sutartis ir su jomis susijusius projektus), išmokos už konsultacines paslaugas, išmokos už darbuotojų apmokymą ir pan.

Registracijos numeris KM0845

Ši informacija skelbiama:
Honorarai

Visais atvejais honorarai yra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0844

Ši informacija skelbiama:
Honorarai

Pajamų klasė

Paaiškinimai

A klasė

Honorarai, gauti iš:

  • nuolatinio Lietuvos gyventojo,

  • Lietuvos įmonės,

  • užsienio įmonės nuolatinės buveinės,

  • nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą per nuolatinę bazę.

Nuo A klasės pajamoms priskiriamų honorarų pajamų mokestį apskaičiuoti, sumokėti ir juos deklaruoti privalo honorarą išmokantis aukščiau nurodytas asmuo.

 

Išmokėti honorarai deklaruojami mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312 formoje.

 

B klasė

Honorarai, gauti iš:

  • užsienio įmonės ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje,

  • nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Nuo honorarų, priskiriamų B klasės pajamoms, apskaičiuoti, sumokėti mokėtiną pajamų mokestį ir pateikti atitinkamų metų metinę pajamų deklaraciją privalo honorarą gavęs nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Teises aktai