Registracijos numeris KM3182

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatai
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

 

Autonominis kasos aparatas

Kasos aparatas su saugos modeliu ir virtualios fiskalizacijos kasos aparatas

Teisė aktas

VMI prie FM viršininko 2004-12-21 d. įsakymas Nr. VA-197

VMI prie FM viršininko 2022-04-27 d. įsakymas Nr. VA-40

Saugojimo vieta

Turi būti išsaugota ne mažiau kaip dviejuose elektroninės informacijos nuolatinio saugojimo laikmenose. Viena laikmena gali būti nuo informacijos korekcijos apsaugotas atminties įrenginys arba elektroninis lustas. Kita laikmena privalo būti išorinės atminties įrenginyje, kuriame EKJ saugoma kompiuterinės bylos formate.

EKJ turi būti išsaugota ne mažiau kaip dvejose elektroninės informacijos nuolatinio saugojimo laikmenose. EKJ saugoma kompiuterinės bylos formatu.

Rekomenduojame, kad bent viena EKJ saugojimo vieta būtų fizinė, t.y. kasos aparate, o kita gali būti tinkle / serveryje.

Terminas

EKJ turi būti saugoma 2 metus.

EKJ turi būti saugoma 6 metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1846

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Kokių modelių kasos aparatus leidžiama naudoti?

Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie VMI nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, nurodytą VMI prie FM viršininko 2003-04-16 įsakyme Nr. V-137.

Ar gali vieną kasos aparatą naudoti keli ūkio subjektai (asmenys)?

Kasos aparatą gali naudoti tik tas kasos aparato naudotojas, kurio vardu jis užregistruotas VMI.

Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai.

Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo VMI turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę.

Ar galima naudoti kasos aparatą be įregistruoto techninio paso?

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar, įrengus naują aparatą arba pasikeitus jo savininkui / naudotojui ir įrengimo adresui, neįregistruotas VMI.

Kokie reikalavimai keliami techniniam pasui?

Techniniam pasui keliami reikalavimai:

 • kasos operacijų atlikimo vietoje turi būti nustatytos formos kiekvieno autonominio kasos aparato techninis pasas (Taisyklių 1 priedas), kuris turi būti saugomas visą šio autonominio kasos aparato naudojimo laiką;
 • transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma autonominio techninio paso lapo, kuriame įrašyti autonominio kasos aparato įregistravimo i.EKA duomenys, kopija;
 • autonominio kasos aparato techninį pasą išduoda, suteikia jo seriją ir numerį autonominio kasos aparato pagrindinis tiekėjas (gamintojas arba jo įgaliotas atstovas);
 • autonominio kasos aparato techninį pasą užpildo sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas. Visi įrašai daromi rašikliu, be braukymų, trynimų, taisymų ir patvirtinami parašais;
 • autonominio kasos aparato techninis pasas turi būti nedelsiant pateiktas kontroliuojančiai institucijai paprašius ir sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistui;
 • už autonominio kasos aparato techninio paso saugojimą atsakingas įmonės, kurioje įrengtas (saugomas) kasos aparatas, vadovas;
 • praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo nedelsdamas (tą pačią ar artimiausią darbo dieną, jeigu prarandama ne darbo dieną) kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo. Kai autonominio kasos aparato techninis pasas yra prarastas / pamestas kartu su kasos aparatu, į aptarnavimo įmonę kreipiamasi Taisyklių 63 punkto nurodyta tvarka.

Kokiu adresu turi būti registruotas kasos aparatas?

 

Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI nurodant jo įrengimo adresą arba ūkio subjekto buveinės adresą, arba filialo ar kito padalinio, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre, adresą.

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato įrengimo adresas turi sutapti su  veiklos vykdymo vieta. Jeigu neturi registre įregistruotos veiklos vykdymo vietos, kasos aparato įrengimo adresas turi sutapti su deklaruotu/faktinės gyvenamosios vietos adresu arba turi būti nurodyta kasos aparato įrengimo vieta (adresas).

Kasos aparatai, neturintys nuolatinės įrengimo vietos, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių arba kurie naudojami mokymosi tikslais, ir autonominiai kasos aparatai, įregistruoti kaip rezerviniai, gali būti įregistruojami nurodant: juridiniai asmenys – buveinės/filialo adresą, individualia veikla besiverčiantis gyventojas – deklaruotos/faktinės gyvenamosios vietos adresą.

Ar reikia informuoti VMI, kai kasos aparatas laikinai nenaudojamas, sustabdžius ūkio subjekto veiklą ar perkeliamas naudoti kitu adresu?

Kai  kasos aparatus naudojantys asmenys planuoja sustabdyti veiklą ilgiau nei 30 dienų ar ketina prekiauti kitoje vietoje nei yra registruotas kasos aparatas ilgiau nei 10 dienų (išskyrus atvejus kai kasos aparatas registruotas buveinės/nuolatinės gyvenamosios vietos adresu), turi kreiptis į kasos aparatus aptarnaujančią įmonę, kuri pateiks prašymą ir atliks kasos aparatų registravimo duomenų pakeitimus VMI. 

Nustatytas reikalavimas dėl įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimo, kai kasos aparatas naudojamas ilgiau kaip 10 dienų kitu adresu, netaikomas, jeigu naudojami kasos aparatai, kurie, atsižvelgiant į tai, kad įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, yra įregistruoti, nurodant buveinės adresą ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, kaip tai numatyta VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse 24 punkte.

Jei kasos aparatas laikinai nenaudojamas (t. y. ūkio subjektas sustabdo veiklą tam tikroje konkrečioje vietoje ne ilgiau kaip 30 dienų) ar kasos aparatas perkeliamas laikinai naudoti kitu adresu (pvz., dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų), išregistruoti kasos aparato ar pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų nebūtina.

Jeigu ūkio subjektas kasos aparato laikinai nenaudoja ilgiau kaip 30 dienų (išskyrus atvejus, kai nenaudojama dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir/ar karantino, ir/ar nepaprastosios padėties atveju), tai kasos aparatas nustatyta tvarka turi būti išregistruojamas arba pakeičiama įregistruoto kasos aparato naudojimo būsena į „Sustabdytas“.

Jeigu kasos aparatas perkeliamas laikinai naudoti kitu adresu ilgiau kaip 10 dienų, tai nustatyta tvarka turi būti pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys, nurodant naują kasos aparato įrengimo adresą.

Ar įmonė gali išnuomoti jos vardu įsigytą kasos aparatą kitai įmonei?

Gali. Kasos aparatą įmonė gali įsigyti ar kitaip gauti naudotis (nuomos, panaudos ir pan. būdais) tik iš leidimą prekiauti kasos aparatais Lietuvoje turinčios įmonės arba iš tų asmenų, kurių vardu jis užregistruotas VMI.

Kai pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparatas turi būti išregistruotas ir įregistruotas VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse 25 punkte nustatyta tvarka.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1852

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą ir įmones, galinčias aptarnauti EKA, atlikti perprogravimo darbus rasite čia.

Šiame sąraše pateikiami Lietuvos Respublikoje leidžiami naudoti elektroninių kasos aparatų (toliau – EKA) ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sąrašo lentelės stulpelyje „aparato arba automato modelio statusas Sąraše" gali būti nurodytas žodis „Įtrauktas" arba žodis „Išbrauktas". Statusas „Įtrauktas" reiškia, kad šio modelio aparatai be apribojimų gali būti naudojami, perparduodami ir perregistruojami. Statusas „Išbrauktas" atitinka Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje vartojamą „iš sąrašo išbrauktų kasos aparatų" sąvoką ir tokiems aparatams taikomi Vyriausybės nustatyti naudojimo bei perregistravimo apribojimai."

Teisės aktai, reglamentuojantys kasos aparatų, prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimą

Teises aktai

Registracijos numeris KM1850

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Atvejis

Komentarai

Kasos aparato įregistravimas

Nuo 2023 m. balandžio 24 d. Mano VMI panaikinta galimybė pateikti prašymus užregistruoti, išregistruoti ar pakeisti kasos aparatų registrinius duomenis.

Nuo 2023 m. balandžio 26 d. prašymai teikiami tik per išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA. Kasos aparatus įregistruoti ūkio subjektų vardu galės tik aptarnavimo įmonės, turinčios ūkio subjektų jiems suteiktus įgaliojimus i.EKA. 

 

Aptarnavimo įmonės specialistas Taisyklių II skyriaus nustatyta tvarka atlieka visus būtinus darbus su autonominiu kasos aparatu ir tai įformina autonominio kasos aparato techniniame pase. Taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną autonominio kasos aparato techniniame pase nurodytą informaciją pateikia i.EKA. 

Aptarnavimo įmonės specialistas Taisyklių II skyriaus nustatyta tvarka atlieka visus būtinus darbus su virtualios fiskalizacijos kasos aparatu arba kasos aparatu, veikiančiu su saugos moduliu, ir tai įformina kasos aparato elektroniniame techniniame pase, pateikdamas informaciją i.EKA.

 

Kasos aparato išregistravimas

Nuo 2023 m. balandžio 26 d. prašymai teikiami tik per išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA. Kasos aparatus įregistruoti ūkio subjektų vardu galės tik aptarnavimo įmonės, turinčios ūkio subjektų jiems suteiktus įgaliojimus i.EKA. 

Kasos aparatas turi būti išregistruojamas:
1. iki ūkio subjekto (kasos aparato naudotojo) likvidavimo arba išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro;
2. kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas (kasos aparato naudotojas), nutraukia individualios veiklos vykdymą pagal pažymą arba pasibaigia jo individualios veiklos vykdymas pagal verslo liudijimą ir jis nebeketina vykdyti individualios veiklos, arba iki jis galutinai išvyksta iš Lietuvos Respublikos;

Autonominio kasos aparato išregistravimą i.EKA gali atlikti bet kurios aptarnavimo įmonės specialistas. Jei reikia išregistruoti virtualios fiskalizacijos kasos aparatą ir kasos aparatą, veikiantį su saugos moduliu, ir nėra tą kasos aparato modelį aptarnaujančios aptarnavimo įmonės, tai kasos aparato išregistravimą i.EKA gali atlikti bet kurios aptarnavimo įmonės specialistas.

Kai išregistruojamas autonominis kasos aparatas, aptarnavimo įmonės specialistas taip pat turi atlikti išregistravimo įrašą autonominio kasos aparato techniniame pase, nurodydamas paskutines skaitiklių reikšmes.

Autonominiai kasos aparatai gali būti naudojami iki 2025 m. balandžio 30 d. Po nurodytos datos, per 30 dienų, autonominiai kasos aparatai turi būti išregistruoti. 

Kasos aparato išregistravimas VMI sprendimu

Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

1.  kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;

2.  kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir VMI nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

3.  kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti Tvarkos aprašo pažeidimai, nurodyti LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283, 17 punkte.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1847

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti, kaip ir kur registruoti kasos aparato kasos operacijų žurnalą?

Kasos aparatą naudojantis:

Kasos aparato kasos operacijų žurnalo (toliau – kasos aparato žurnalas)  VMI registruoti nereikia.

Kuriam laikotarpiui turi užtekti pildomo kasos aparato  žurnalo puslapių?

Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato žurnalas, kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėn., pildant vieną eilutę per dieną.

Pagal poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios kasos aparato žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir pan.).

Kasos aparato žurnalas turi būti sunumeruotas paties ūkio subjekto (asmens) nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

Kokie reikalavimai kasos aparato žurnalo  pildymui?

Turi būti pildomi visi kasos aparato žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti PVM tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama.

Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius kasos aparato žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz., PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.).

Kasos aparato žurnale turi būti klijuojamos visos ataskaitos ir dokumentai, numatyti VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse.

Laikinai nenaudojamo kasos aparato (pvz., sugedus, ar sutrikus elektros energijos tiekimui) žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos aparato  žurnalas?

Kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu.

Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms VMI Degalinės mėnesio operacijų ataskaitą (forma AKC410) - degalinės Kasos aparato žurnalą gali užpildyti informacinių technologijų priemonėmis. Degalinių informacinių technologijų priemonėmis užpildomo Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti nurodomi tokie pat duomenys, kaip ir rankiniu būdu užpildomame Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale esantys duomenys (išskyrus šio kasos aparato žurnalo 23 ir 24 skiltis).

Informacinių technologijų priemonėmis užpildomas Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalas laikomas elektroninėje laikmenoje. Pasibaigus darbo dienai, ataskaitos (Z) atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio suminėmis fiskalinėmis ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale klijuojama kiekviena darbo dienos ataskaita (Z) ir kiekvieno kalendorinio mėnesio suminė fiskalinė ataskaita.

Virtualios fiskalizacijos kasos aparato arba kasos aparato, veikiančio su saugos moduliu, kasos operacijų žurnalas automatiškai formuojamas i.EKA pagal pateiktus į i.EKA dienos (pamainos) fiskalinių ataskaitų (Z) (toliau – atskaita (Z)) tokius duomenis: ataskaitos (Z) data, ataskaitos (Z) numeris, ataskaitos (Z) periodo pradžios data, ataskaitos (Z) periodo pabaigos data, pardavimų suma (Eur), pardavimų mokesčių suma (Eur), pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestintų pardavimų suma (Eur), kitų lėšų sumokėjimo operacijų bendra suma (Eur), kitų lėšų išmokėjimo operacijų bendra suma (Eur). 

Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalo III skyriaus užpildyti neprivaloma, išskyrus Taisyklių 45 punkto pirmoje ir antroje pastraipose ir 50 punkte numatytus atvejus, kai Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale atliekami įrašai dėl inkasavimo, prekių grąžinimo ir klaidų taisymo. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1855

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Nefiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas nekeičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas) keičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskaliniai duomenys – tai ūkinių operacijų piniginė išraiška, taip pat mokesčių tarifai ir apskaičiuotų mokesčių sumos.

Degalinės, taip pat parduotuvės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais (išskyrus kaimo parduotuves), ūkio subjektai, prekiaujantys tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, turi naudoti fiskalinius kasos aparatus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1854

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

 1. kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 2. kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 3. ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus – į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

Degalinių kasos aparatai turi atitikti tokius papildomus reikalavimus:

 1. kasos aparatas turi būti sujungtas su degalų įpylimo kolonėlėmis taip, kad neįregistravus prekybinės operacijos kasos aparatu, būtų neįmanoma įpilti degalų;

 2. kasos aparatas turi valdyti kolonėles taip, kad išpiltų degalų kiekis sutaptų su kasos aparatu įregistruotų degalų kiekiu;

 3. kasos aparatas turi blokuoti sistemos arba degalų įpylimo kolonėlės darbą, pažeidus informacijos perdavimą linijomis, jungiančiomis atskirus modulius ir kolonėles. Šį faktą turi registruoti kasos aparatas kontrolinėje juostoje;

 4. kasos aparatas negali turėti galimybės nepažeidus kolonėlės plombavimo iš sistemos kompiuterio reguliuoti kolonėlės pilstomo kuro dozatoriaus tikslumo;

 5. kasos aparato fiskalinis kvitas turi būti spausdinamas tiktai baigus pilti degalus;

 6. dienos fiskalinėje ataskaitoje („Z“) turi būti išspausdinti duomenys apie parduotų degalų kiekį ir jų pardavimo sumas pagal kiekvieną degalų rūšį, visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ir pan.) kiekį ir sumas bei 3 punkte nurodytą informacijos perdavimo pažeidimų skaičių.

Reikalavimas dienos fiskalinėje ataskaitoje („Z“) išspausdinti visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ar panašiai) kiekį ir sumas taikomas degalinėse naudojamiems kasos aparatams, jeigu techniniai pylimai neatliekami kaip fiskalinė operacija, kurią atlikus surašomas aktas, pagrindžiantis degalų panaudojimą techniniams pylimams.

Reikalavimai kasos aparato kontrolinėms juostoms

Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati.

Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus dirbant su specializuotais keleivinio transporto kasos aparatais, kurie naudoja elektroninę kontrolinę juostą).

Atsakingas asmuo privalo pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje, nurodant datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį.

Nutrūkus kontrolinei juostai, kasininkas privalo pasirašyti nutrūkusios kontrolinės juostos galuose. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

Jei blogai buvo įdėta kontrolinė juosta į kasos aparatą,  surašomas laisvos formos aktas, kurį turi pasirašyti paskirtas atsakingas asmuo ir / ar kasininkas.

Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma 2 metus.

Kasos aparatuose gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose, jei kasos aparatai atitinka VMI patvirtintus Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.

Elektroninės kontrolinės juostos laikmena turi užtikrinti informacijos išsaugojimą ne mažiau kaip 6 metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1849

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Fiskaliniame kvite turi būti spausdinami ir/arba formuojami tokie duomenys

1. kvito antraštė:

1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas;

1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais);

2. kvito eilės numeris, data;

3. prekės (paslaugos) ar jų grupės pavadinimas;

4. prekės (paslaugos) kaina ir suma;

5. prekių (paslaugų) kiekis, jei nelygus vienetui;

6. prekės (paslaugos) kainai taikomas mokesčio tarifas ar kodas;

7. mokesčių suma pagal kiekvieną mokesčio tarifą, nurodant jai priskirtą mokesčio tarifą ar jo kodą;

8. taikomų nuolaidų arba antkainių dydžiai ir/ar sumos;

9. įregistruotų sumų taisymai;

10. visa mokėtina ar išmokėtina suma;

11. gauta ar išmokėta pinigų suma;

12. grąža, jei ji nelygi nuliui;

13. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris;

14. pirkėjo atpažinimo elementas (gali būti šifruotas), jei kvitas pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu ir jei kasos aparatas turi kvito pateikimo elektroniniu būdu funkciją.

Ne fiskaliniame kvite turi būti spausdinami tokie duomenys

1. kvito antraštė:

1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas;

1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais);

2. kvito eilės numeris, data;

3. ne fiskalinės operacijos pavadinimas;

4. ne fiskalinės operacijos piniginė išraiška;

5. unikalus kasos aparato numeris.

Papildomi kasos aparato kvito rekvizitai mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose ir degalinėse

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse - kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas.

Keleiviniame kelių transporte naudojamo kasos aparato keleivių bilieto rekvizitai

Keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už lengvatinių keleivių vežimą negautos pajamos, turi keleivių biliete spausdinti:

 • išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimus (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus);
 • nuolaidos dydį procentais.

Prekių supirkimo kvito rekvizitai

Prekių supirkimo kvite turi būti išspausdintas:

 • kiekvienos superkamos prekės pavadinimas (gali būti simbolinis);
 • vieneto kaina;
 • vienetų skaičius;
 • visa pirkimo suma.

Dienos finansinėje ataskaitoje turi būti spausdinama bendra už nupirktas prekes išmokėta pinigų suma ir nupirktų prekių vienetų skaičius.

Informaciją, susijusią su individualia veikla besiverčiančių gyventojų išduodamuose kasos aparatų kvituose pateikiamais duomenimis, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1844

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas taikomas:

 1. kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 2. kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 3. ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus – į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

Atvejai, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų, nurodyti šiuose teisės aktuose:

 1. LR Vyriausybės 2002-08-13 nutarime Nr. 1283 „Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(23 p.);

 1. VMI prie FM viršininko 2012-04-03 įsakyme Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumento išrašymo“

Platesnę informaciją apie atvejus, kai gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, privaloma ar neprivaloma naudoti kasos aparatų, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1845

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Ūkio subjektams, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose, nuo 2017-11-01 yra privaloma naudoti kasos aparatus.

Neprivaloma naudoti kasos aparatų tik švietimo teikėjams, vykdantiems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7-11 straipsniuose nurodytą ugdymo veiklą, profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1851

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatyta tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams.

Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą („Z“), joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Savitarnos kasos aparatų kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), kurių bendra įplaukų suma gali būti registruojama vienu įrašu ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1856

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Klausimas. Ar taikomi nuo 2015-05-01 įsigalioję VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-01-26 įsakymu Nr. VA-9 „Dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo“ (toliau — VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymas Nr. VA-78) nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje ir prieš išduodant kasos aparato fiskalinį kvitą išduoda išankstinę sąskaitą?

Atsakymas. Taip, šiuo atveju VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai spausdinti išankstinių sąskaitų turinį kontrolinėje juostoje nedidinant pardavimo sumos ir išduoti fiskalinį kasos aparato kvitą uždarant išankstinę sąskaitą taikomi, kadangi klientui išduodama išankstinė sąskaita.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje, tačiau išankstinė sąskaita nėra pateikiama, po užsakymo klientas atsiskaito ir yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Ne, tokiu atveju minėti reikalavimai netaikomi, kadangi nėra pateikiama išankstinė sąskaita.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje ir prieš išduodant kasos aparato fiskalinį kvitą išduoda išankstinę sąskaitą?

Atsakymas. Taip, tokiu atveju minėti reikalavimai yra taikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymo nefiksuoja programinėje įrangoje, tačiau išankstinė sąskaita nėra pateikiama, po užsakymo klientas atsiskaito ir yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Ne, tokiu atveju minėti reikalavimai netaikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai, jeigu klientas maisto tiekimo įstaigai pateikia užsisakymą, iš karto atsiskaito ir jam išduodamas kasos aparato kvito fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Kadangi šiuo atveju išankstinė sąskaita nėra pateikiama (klientas atsiskaito ir jam yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas), minėto įsakymo reikalavimai nėra taikomi.

Klausimas. Ar taikomi minėto įsakymo reikalavimai, jeigu maisto tiekimo į namus įstaiga užsakymą gauna telefonu ar internetu, o apmokėjimas priimamas pristačius maistą į namus (išankstinė sąskaita nėra pateikiama)?

Atsakymas. Kadangi išankstinė sąskaita nepateikiama, reikalavimas spausdinti išankstinių sąskaitų turinį kontrolinėje juostoje netaikomas.

Klausimas. Restoranas maitina viešbučio klientus ir už šias paslaugas klientai atsiskaitys išvykdami iš viešbučio. Klientas negauna išankstinės sąskaitos. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai?

Atsakymas. VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai šiuo atveju netaikomi.

Klausimas. Kaip elgtis tokiu atveju, jeigu klientui buvo išduota išankstinė sąskaita, tačiau dėl tam tikrų priežasčių (klientas atsisakė apmokėti ir pan.) išankstinė sąskaita nebuvo apmokėta?

Atsakymas. Jeigu pateikta išankstinė sąskaita liko neapmokėta, kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti tokių neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekių ir sumų spausdinimą kontrolinėje juostoje, spausdinant dienos fiskalinę ataskaitą („Z“).

Klausimas. Restoranas ir viešbutis priklauso vienai įmonei. Restoranas teikia viešbučio klientams pusryčius, kurie yra įskaičiuoti į apgyvendinimo paslaugas. Išankstinė sąskaita nėra pateikiama. Klientai atsiskaito išvykdami. Ar šiuo atveju taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai?

Atsakymas. Kadangi išankstinė sąskaitą nepateikiama, minėtu įsakymu nustatyti reikalavimai netaikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai, jeigu viešbučio klientai naudojasi mini baru, o atsiskaito išvykdami kartu su apgyvendinimo paslauga?

Atsakymas. Jeigu klientams nėra pateikiama išankstinė sąskaita, minėtu įsakymu numatyti 2015-05-01 įsigalioję reikalavimai nėra taikomi.

Teises aktai