Registracijos numeris KM0916

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

 1. PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

 2. PVMĮ 9 str. 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą, t. y. PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas;

 3. nuo 2015-07-01: PVM, apskaičiuotą už PVMĮ 7 str. 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 dalyje, t. y. apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai;

 4. kitais atvejais, numatytais LRV 2002-06-13 nutarime Nr. 900. Pagal šį nutarimą asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), įsigijęs prekių ar paslaugų iš asmens, registruoto PVM mokėtoju, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu:

  1. prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra (taikoma iki 2021-12-31); arba

  2. tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai; arba

  3. tiekiama mediena (taikoma iki 2021-12-31):

 • rąstai: skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;
 • lentos, lentelės: pailgi 3-40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;
 • tašai, tašeliai: iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai; arba
 1. tiekiami standieji diskai (taikoma nuo 2019-08-01 iki 2022-02-28); arba

 2. tiekiami mobilieji telefonai, kurie Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (KN) klasifikuojami  8517 12 pozicijoje, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai, kurie KN klasifikuojami 8471 30 00 pozicijoje (taikoma nuo 2019-08-01 iki 2026-12-31).

Atkreipiamas dėmesys, kad aukščiau minėtos nuostatos netaikomos, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra. Tačiau, jeigu pirkėjas už įsigyjamas prekes (paslaugas) atsiskaito grynais pinigais ir jam nustatyta tvarka išduodamas pinigų priėmimo kvitas ar kasos pajamų orderis ir PVM sąskaita faktūra, tokiais atvejais PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas – Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0915

Ši informacija skelbiama:
2018 metai
Kiti atvejai (96 str.)

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas vykdomiems statinio statybos darbams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje, kai sandoris sudarytas su apmokestinamuoju asmeniu Lietuvoje registruotu PVM mokėtoju.

Valstybinė mokesčių inspekcija pagal kompetenciją konsultacijų dėl atliekamų darbų (ne)priskyrimo prie statybos darbų (ne)atitinkančių Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas neteikia. Konsultacijai dėl atliekamų darbų (ne)priskyrimo prie statybos darbų galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Tel. 8 5 207 3333).

Pažymėtina, kad Valstybinė mokesčių inspekcija pagal Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją yra sudariusi nebaigtinį sąrašą paslaugų, kurios pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalį (ne)priskiriamos statybos darbams. Sąrašą galite rasti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0917

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys. Mechanizmas yra taikomas visiems statybos darbams, suteiktiems atitinkamiems asmenims nuo 2015-07-01, jeigu tokių suteiktų statybos darbų apmokestinimo momentas pagal PVMĮ nuostatas yra 2015-07-01 arba vėliau.

Tuo atveju, jeigu iki 2015-06-30 sudarytoje rangos (ar kitoje) sutartyje yra nustatyta galutinė teikiamų paslaugų (numatomų atlikti statybos darbų) kaina (įskaitant PVM), tai pagal tokią sudarytą sutartį nuo 2015-07-01 suteiktų paslaugų (atliktų statybos darbų), kurių apskaičiuotą PVM išskaito ir sumoka paslaugų pirkėjas, mokėtinas paslaugų teikėjui atlygis be PVM turi būti apskaičiuojamas iš galutinės kainos (atlygio su PVM) išskaičiavus (atėmus) PVM sumą, apskaičiuotą pagal tokią formulę:

PVM suma = atlygis (su PVM) x 21/(100 + 21)

Mokėtinas paslaugų teikėjui atlygis be PVM (paslaugų apmokestinamoji vertė) = atlygis su PVM (galutinė paslaugų kaina) ― PVM suma.

Tokiu būdu apskaičiuota suteiktų paslaugų (atliktų statybos darbų) apmokestinamoji vertė be PVM turi būti nurodoma ir nuo 2015-07-01 išrašytose šių paslaugų teikimo PVM sąskaitose faktūrose.

Pavyzdys

 

Užsakovo, apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, pasirašytoje su rangovu iki 2015-06-30 statybos darbų rangos sutartyje nustatyta statybos darbų galutinė kaina (įskaitant PVM) buvo 150 000 Eur. Jeigu visi šie statybos darbai atlikti po 2015-07-01, tai užsakovas rangovui už šiuos statybos darbus pagal rangovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras turi iš viso sumokėti ne 150 000 Eur, o mažiau. Kitaip tariant, užsakovas „atvirkštiniu“ būdu turi išskaičiuoti iš atliktų darbų kainos ir pats sumokėti į biudžetą PVM sumą ― 26 033 Eur [150 000 x 21 / (100 + 21)], o rangovui faktiškai turi sumokėti ― 123 967 Eur (150 000 - 26 033).

 

Jeigu už po 2015-07-01 atliktus statybos darbus buvo sumokėtas avansas iki 2015-06-30 ir nuo jo buvo apskaičiuotas pardavimo PVM (kurį PVMĮ nustatyta tvarka į biudžetą sumokėjo statybos darbų vykdytojas (pardavėjas)), tai už šiuos po 2015-07-01 atliktus statybos darbus atvirkštinis PVM turi būti taikomas (t. y. pardavimo PVM turi išskaičiuoti ir sumokėti šių darbų pirkėjas) tik nuo skirtumo tarp atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės ir sumokėto avanso (išskyrus patį PVM) vertės. Tikslinga būtų po 2015-07-01 išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje įrašyti papildomą informaciją apie iki 2015-06-30 už šiuos darbus sumokėtą avansą ir nuo jo apskaičiuotą PVM sumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0918

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Statybos darbų pirkėjas (užsakovas) jam išrašytoje paslaugų teikėjo (pvz., rangovo) atliktų statybos darbų (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių statybos darbų apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais)“. Pažymėtina, kad pirkėjas (užsakovas) šių įsigytų statybos darbų apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.

Pirkėjas išskaičiuotą PVM sumą už įsigytus statybos darbus (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (formos FR0600) 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVMĮ nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigyti statybos darbai yra skirti šio PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Pavyzdys

 

Statybos įmonė X, PVM mokėtoja (rangovas), sudarė rangos sutartį su įmone Y, PVM mokėtoja (užsakovas), dėl gamybinio pastato statybos. Sutartyje numatyta, kad rangovas užsakovui perduos atliktus statybos darbus ir už juos bus atsikaitoma tam tikrais etapais, pvz., kas mėnesį. Tarkime, 2017 m. liepos mėn. buvo surašytas statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas, kurio pagrindu 2017 m. liepos mėn. įmonė X išrašė įmonei Y atliktų statybos darbų PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodyta statybos darbų vertė be PVM ― 15 000 Eur ir 3 150 Eur PVM (15 000 x 21 proc.), iš viso 18 150 Eur. Šioje PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų rekvizitų, įrašoma nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“.

 

Įmonė Y jai rangovo išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą ― 3 150 Eur, privalo įrašyti į 2017 m. liepos mėn. PVM deklaracijos (forma FR0600) 33 laukelį (kaip pardavimo PVM sumą) ir į 25 laukelį (kaip pirkimo PVM). Tarkime, kad įmonė Y, PVM mokėtoja, vykdo vien PVM apmokestinamą veiklą. Todėl PVM deklaracijos FR0600 formos 33 ir 25 laukeliuose deklaruotą PVM sumą (3 150 Eur) įmonė Y turi teisę įtraukti į PVM atskaitą ir dėl to šią PVM sumą deklaruoti to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0919

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, užsakovui atliktų statybos darbų, kurių PVM išskaito ir sumoka šių darbų užsakovas (pirkėjas), apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais)“. Tačiau šiam paslaugų teikėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų statybos darbų išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.

Pažymėtina, kad paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių bei paslaugų, skirtų statybos darbams, kurių PVM išskaito ir sumoka į biudžetą pirkėjas, pirkimo PVM, nes šių paslaugų teikimas už atlygį laikomas PVM apmokestinama veikla.

Pavyzdys

 

Statybos įmonė X, PVM mokėtoja (rangovas), sudarė rangos sutartį su įmone Y, PVM mokėtoja (užsakovas), dėl gamybinio pastato statybos. Sutartyje numatyta, kad rangovas užsakovui perduos atliktus statybos darbus ir už juos bus atsikaitoma tam tikrais etapais, pvz., kas mėnesį. Tarkime, 2017 m. liepos mėn. buvo surašytas statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas, kurio pagrindu 2017 m. liepos mėn. įmonė X išrašė įmonei Y atliktų statybos darbų PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodyta statybos darbų vertė be PVM ― 15 000 Eur ir 3 150 Eur PVM (15 000 x 21 proc.), iš viso 18 150 Eur. Šioje PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų rekvizitų, įrašoma nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“.

 

Šiuo atveju įmonė X 2017 m. liepos mėn. PVM deklaracijos (forma FR0600) 12 laukelyje turi įrašyti 15 000 Eur.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0922

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Kaip ir bet kurių kitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje faktūroje pardavėjas, taikydamas toms prekėms (paslaugoms) nustatytą PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą.

Taip pat, vadovaudamasis PVMĮ 80 str. 1 dalies 17 punkto nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti, kad PVM išskaitymo prievolė tenka pirkėjui (klientui) (t. y. nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“) arba įrašyti nuorodą į PVMĮ 96 str. 1 dalį.

Pirkėjai, atsiskaitydami už prekes ir paslaugas, kurių PVM turi patys išskaityti ir sumokėti į biudžetą, pardavėjui sumoka atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0920

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra:

 1. PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą, taip pat tokią ekonominę veiklą, kai pagal PVMĮ nuostatas prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta nelaikoma Lietuva, nes persikelia į atitinkamą užsienio valstybę);

 2. PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę ir neekonominę veiklą (pvz., veikia viešojo intereso tam tikroje srityje pagrindu, nesiekdami ekonominės naudos), kuri nėra PVM objektas (pvz., asociacijos, viešosios įstaigos ir pan.).

Svarbu įsidėmėti, kad atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas, kai šių darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę neapmokestinamieji asmenys, t. y. asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais įsiregistravę tik dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių (pvz., valstybės institucijos).

Be to, atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas fiziniams asmenims (pvz., advokatams, notarams, individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir pan.), kurie ekonominės veiklos vykdymo tikslais yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau statybos darbus įsigyja (užsako) savo asmeniniams tikslams, veikdami kaip privatūs asmenys (pvz., savo gyvenamojo namo statybai), t. y. jų sudaromi sandoriai dėl statybos darbų įsigijimo nėra susiję su vykdoma ekonomine veikla. Tokiu atveju šie fiziniai asmenys, įsigydami statybos darbus, paslaugų teikėjui neturėtų nurodyti savo PVM mokėtojo kodo, kuris turėtų būti naudojamas tik ekonominei veiklai vykdyti. Priešingu atveju (jeigu šie fiziniai asmenys, įsigydami statybos darbus, paslaugų teikėjui nurodė savo PVM mokėtojo kodą), jiems atsiranda prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigytų statybos darbų pardavimo PVM.

Jeigu nekilnojamojo turto statybos darbų, kurių vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas laikoma Lietuva, užsakovas (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jam netaikomas atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.

Tuo atveju, jeigu statybos darbus, kurių teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas laikoma šalies teritorija, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui atlieka užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, tai, vadovaujantis PVMĮ 71 str. nuostatomis, šiam asmeniui yra pirminė prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje. Jam įsiregistravus Lietuvoje PVM mokėtoju, jo Lietuvos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui atliekamiems (parduodamiems) statybos darbams būtų taikomos PVMĮ 96 str. nuostatos dėl atvirkštinio PVM. Priešingu atveju šių paslaugų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo, vadovaudamasis PVMĮ 95 str. 5 dalies nuostatomis, atvirkštiniu būdu turėtų apskaičiuoti šių įsigytų statybos darbų pardavimo PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0921

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Jeigu dėl PVMĮ 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių pardavėjas išrašo prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai atsižvelgiant į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis pirkėjas už mokestinį laikotarpį atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą faktūrą mažėja / didėja PVM suma) PVM deklaracijos (forma FR0600) 33 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą faktūrą mažėja / didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

Jeigu grąžinant nurodytąsias prekes arba atsisakant nurodytųjų paslaugų debetinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas mažina PVM deklaracijos 33 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0923

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Jeigu teikiamos transportavimo ir kitos papildomos paslaugos neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro pagrindinį sandorį patrauklesnį vartotojui, o į keletą sandorių išskaidoma dirbtinai, laikoma, kad įvyko vienas sandoris ir į jo apmokestinamąją vertę įtraukiama tokių išskaidytų paslaugų vertė.

Tačiau tuo atveju, jeigu teikiamos papildomos paslaugos turi atskirą savarankišką tikslą, o klientui yra galimybė pasirinkti įsigyti vien prekę, ar prekę ir papildomas paslaugas (transportavimo ir kitas) už papildomą atlygį, tai tokios paslaugos gali būti laikomos savarankiškomis paslaugomis ir į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę neįtraukiamos.

Todėl tokių papildomų paslaugų, kurios neturi būti traukiamos į tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę, atžvilgiu netaikomas atvirkštinis apmokestinimas, numatytas prekių, išvardintų Atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-13 nutarimu Nr. 900. Tačiau jeigu papildomų paslaugų vertė turi būti įtraukiama į pagrindinio sandorio – tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę, tai tokio sandorio atžvilgiu taikomas atvirkštinis apmokestinimas, jeigu tiekiamos prekės yra išvardintos minėtame apraše.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0924

Ši informacija skelbiama:
Kiti atvejai (96 str.)

Kai pirkėjui tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, tačiau:

 • PVM apskaičiuoja ir sumoka pardavėjas, o pirkėjas irgi išskaito ir sumoka PVM – jokių veiksmų VMI nesiima, nes pardavėjas turi teisę patikslinti PVM deklaraciją, sumažindamas į biudžetą mokėtiną PVM (padidindamas grąžintiną iš biudžeto PVM);

 • pardavėjas PVM nesumoka, bet PVM taip pat neapskaičiuoja ir pirkėjas (pirkėjas tik atskaito PVM) – pirkėjas nepagrįstai sumažina mokėtiną į biudžetą PVM sumą arba padidina apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą. Jeigu pirkėjas padarytos klaidos nepataiso (nepateikia to mokestinio laikotarpio, kurį įsigijo prekes, patikslintos PVM deklaracijos), tai pagal PVMĮ 123 str. nuostatas dėl tokio pažeidimo gali būti skiriama nuo 20 iki 100 proc. apskaičiuotos PVM sumos dydžio bauda.

Teises aktai