Registracijos numeris KM0870

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nustatyta tvarka gauta labdara gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama. Labdara pripažįstama, kai ją teikia LPĮ 5 str. 1 dalyje nurodyti labdaros teikėjai ir paramos teikėjai, gauna LPĮ 6 straipsnyje nurodyti labdaros gavėjai. Gyventojams, kurie pagal LPĮ nėra labdaros gavėjai, perduotos piniginės lėšos, turtas bei suteiktos paslaugos labdara nepripažįstamos ir apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Nuo 2017-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik kaip labdara, bet ir kaip parama LPĮ nustatyta tvarka gautos pajamos. Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka.

Meno kūrėjas tampa paramos gavėju ir įgyja teisę gauti paramą, kai Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje jis įregistruojamas kaip paramos gavėjas. Meno kūrėjams teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios iki 1,2 proc. gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų deklaraciją, dalį arba iki 1,2 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos (kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų deklaracijos neteikia). LPĮ nustatyta, kad paramos dalyku negali būti sau pačiam skiriama iki 1,2 proc. pajamų mokesčio dalis.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis kaip parama meno kūrėjams pirmą kartą gali būti skiriama nuo jų 2016 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų pagal 2017 m. sausio 1 d. - gegužės 2 d. laikotarpiu VMI pateiktus Prašymus FR0512 pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0874

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

Labdaros gavėjais gali būti:

 1. neįgalieji;

 2. ligoniai;

 3. vaikai našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

 4. nedirbantys pensininkai, negaunantys kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas;

 5. bedarbiai;

 6. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka pripažintas nukentėjusiųjų teisinis statusas;

 7. šeimos (asmenys), kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų minimalių socialiai priimtinų poreikių, kurių mastą nustato savivaldybės;

 8. asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių.

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

      1. labdaros ir paramos fondai;

      2. biudžetinės įstaigos;

      3. asociacijos;

      4. viešosios įstaigos;

      6. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

      7. tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

      8. kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Nuo 2020-12-31 iki 2023-12-29 fiziniai asmenys galėjo būti paramos gavėjais, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvavo likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

Nuo 2017-01-01 fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais, jeigu jiems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0875

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

Labdara pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvoje registruoti:

 • labdaros ir paramos fondai,

 • asociacijos,

 • viešosios įstaigos,

 • religinės bendruomenės,

 • bendrijos ir centrai,

 • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai),

jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0877

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

1 pavyzdys

 

Asociacijų ar kitų narystės pagrindais veikiančių organizacijų savo nariams perduotos piniginės lėšos, turtas ir suteiktos paslaugos nepripažįstamos labdara ir priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

 

2 pavyzdys

 

Pelno nesiekiančios organizacijos jos rėmėjo darbuotojams ne Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka išmokėtos sumos yra priskiriamos šių darbuotojų kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokoms ir apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

 

3 pavyzdys

 

Gyventojams, kurie nėra labdaros gavėjai, ir jiems perduotos piniginės lėšos, turtas bei suteiktos paslaugos labdara nepripažįstamos ir priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0880

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

Pagal Labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio nuostatas, fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, gautą paramą gali naudoti meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 2 str. 3 dalis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0881

Ši informacija skelbiama:
Labdara, parama

Meno kūrėjai privalo atskirai tvarkyti gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota) ir nustatyta tvarka ir terminais pateikti VMI metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą (FR0478 formą).

Teises aktai