Registracijos numeris KM0231

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Laivai, kuriems gali būti taikomos specialiosios apmokestinimo 0 proc. PVM tarifu taisyklės:

 1. atvirojoje jūroje plaukiojantys jūrų laivai, skirti keleiviams ir / ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti

Atviroji jūra - reiškia visas jūros dalis, kurios nėra priskirtos atitinkamų valstybių teritorijoms.

 

Jūrų laivu PVMĮ prasme yra laikomas laivas, kuris yra skirtas ir naudojamas laivybai atviroje jūroje. Jūrų laivas - laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus.

 

Sprendžiant klausimą, ar tai yra atvirojoje jūroje naudojamas laivas, pagal atitinkamus dokumentus reikėtų nustatyti, kur laivas iš esmės daugiausiai naudojamas - laivybai atvirojoje jūroje ar vidaus vandenyse.

Laivo įregistravimo Jūrų laivų registre faktas gali būti tik papildomas kriterijus, kuriuo remiantis sprendžiama, ar laivas turėtų būti laikytinas jūrų laivu. Tam, kad laivas būtų laikomas jūrų laivu, jis turi būti skirtas ir iš esmės naudojamas laivybai atvirojoje jūroje. Jeigu laivas yra įregistruotas Jūrų laivų registre, tačiau iš esmės nėra naudojamas laivybai atvirojoje jūroje, tai toks laivas negali būti laikomas jūrų laivu. Jeigu laivas nėra įregistruotas Jūrų laivų registre, tačiau turi teisę plaukioti atvirojoje jūroje ir iš esmės yra naudojamas laivybai atviroje jūroje, tai toks laivas gali būti laikomas jūrų laivu

 

Keleivių ir / ar krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais laikomas keleivių ir / ar krovinių vežimas iš vienos valstybės jūrų (upių) uostų į kitos valstybės (įskaitant kitas valstybes nares) jūrų (upių) uostus.

 

Įrodymai, kad jūrų laivas yra skirtas keleiviams (kroviniams) vežti tarptautiniais maršrutais, galėtų būti verstis keleivių ir / ar krovinių vežimu laivais tarptautiniais maršrutais (kuriame nurodytas tas konkretus laivas) licencijos ar tų licencijų kopijos, sutartys, iš kurių būtų galima spręsti, kokiu maršrutu tas jūrų laivas plaukia, laivo žurnalas, kiti panašūs dokumentai, iš kurių galima spręsti apie laivo ūkinės operacijos turinį.

 

Jei toks laivas yra naudojamas tik laivybai upėse arba dažniausiai naudojamas tokiai laivybai, tai nors tokiu laivu yra gabenami keleiviai tarptautiniais maršrutais, toks laivas nebus laikomas atitinkančiu PVMĮ 43 str. 1 dalies nuostatas.

 

Kitoms paslaugoms teikti jūrų laivai, tai tokie laivai, kurie yra naudojami kitokioje komercinėje, pramoninėje veikloje nei keleivių, krovinių vežimas ar žvejyba, pvz., moksliniai tiriamieji laivai.

 

Šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, ar tas laivas plaukioja tarptautiniais maršrutais, ar ne. Svarbu tik tai, kad toks laivas plauktų atvirojoje jūroje.

 1. jūrų žvejybos laivai

 

Jūrų žvejybos laivas – tai bet kuris laivas, naudojamas verslinei žvejybai, plaukiojantis atvirojoje jūroje arba naudojamas žvejybai pakrantėse.

 1. laivai, skirti paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje

 

Paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje skirti laivai – tai tokie laivai, kurie yra skirti ir faktiškai naudojami paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, aprūpinti specialia gelbėjimo ir paieškos darbams skirta įranga.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0247

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami tokie su laivais, atitinkančiais PVMĮ 43 str. 1 dalies nuostatas, susiję sandoriai:

0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas apmokestinant tik tiesiogiai laivo savininkui (laivo valdytojui ar kitam laivo savininkui prilygintam asmeniui) teikiamas paslaugas.

Svarbu įsidėmėti, kad tiesiogiai laivo savininkui suteiktomis paslaugomis yra laikomos ir tokios paslaugos, kurių PVM sąskaita faktūra išrašyta ne laivo savininkui, tačiau paslaugos realiai yra suteiktos laive ir iš esmės jomis naudojasi laivo savininkas.

Pavyzdys

 

Laivų remonto įmonė Y su laivo savininku sudarė jūrų žvejybos laivo remonto darbų sutartį, kurioje įmonė Y įsipareigoja suremontuoti šį žvejybinį laivą. Įmonė Y pati neturi galimybių atlikti tam tikrus suvirinimo darbus remontuojamame laive bei suremontuoti laive esantį liftą. Todėl įmonė Y pasamdo subrangovą - įmonę X, su kuria sudaro sutartį dėl suvirinimo darbų atlikimo remontuojamame laive, ir įmonę Z, su kuria sudaro laive esančio lifto remonto sutartį.

 

Įmonė X atliktų suvirinimo darbų PVM sąskaitą faktūrą ir įmonė Z lifto remonto darbų PVM sąskaitą faktūrą išrašo įmonei Y. Tačiau pateiktu atveju tiek suvirinimo, tiek lifto remonto paslauga buvo atlikta laive ir šiomis paslaugomis realiai naudojasi laivo savininkas. Todėl tiek įmonė X suteiktai suvirinimo paslaugai, tiek įmonė Z lifto remonto paslaugai gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

 

Kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 43 str. nuostatas, prekių / paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0232

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama šių laivų nuoma:

 1. jūrų laivų, skirtų keleiviams ir / ar kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

 2. jūrų žvejybos laivų;

 3. laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti dokumentus, įrodančius, kad įvyko atitinkamas paslaugų teikimo sandoris.

PVMĮ 80 str. 1 d. 13 punkte nustatyta, kad paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, arba paslaugų, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas), PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma atitinkama PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostata:

 • PVMĮ 13 str. 2 dalis (paslaugos, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas)) arba Direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnis;

 • PVMĮ 43 str. 1 dalis (laivų nuoma, apmokestinama 0 proc. PVM tarifu) arba Direktyvos 2006/112/EB 148 (c) straipsnis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0248

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Prie laivo priežiūros paslaugų galima priskirti laivo valymo, tvarkymo, dezinfekavimo ir visus skalbimo darbus, išskyrus tuos, kai tenkinami laivo įgulos ar keleivių privatūs poreikiai, pvz., kai skalbiami jų asmeniniai drabužiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0252

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Kai laivo agentas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas (t. y. savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna komisinį atlyginimą ir laivo savininkui išrašo PVM sąskaitą faktūrą), tai jo teikiamos atstovavimo paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą tais atvejais, kai jam tarpininkaujant įsigyjamos paslaugos (prekės) apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Tokiu atveju, kai laivo agentas veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas (t. y. jis savo vardu įsigyja paslaugų (prekių) ir savo vardu jas suteikia (patiekia) laivo savininkui), tai jo suteiktos paslaugos (patiektos prekės) apmokestinamos atsižvelgiant į konkrečios paslaugos ar prekės rūšį.

Laivo agento teikiamos interesų atstovavimo Lietuvos uosto ir valstybės institucijose, teisėtvarkos ir teisėsaugos organuose paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0235

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Jei toks jūrų laivas iš esmės naudojamas teikti keleivių ir / ar krovinių gabenimo paslaugas tarptautiniais maršrutais, o Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Lietuvos teritoriniuose vandenyse tokiu jūrų laivu suteiktos paslaugos sudaro nedidelę visų teikiamų paslaugų dalį, tai tada apmokestinant su tokiu jūrų laivu susijusius sandorius galima taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0237

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Laivo korpuso surinkimas nėra susijęs su nustatytus kriterijus atitinkančiais laivais (nes laivas dar nepastatytas), todėl šiems darbams negalima taikyti 0 proc. PVM tarifo pagal PVMĮ 43 str. nuostatas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0240

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos paslaugos, reikalingos PVMĮ 43 str. 1 dalyje nurodytiems laivams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti.

Paslaugos, reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, yra:

 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugos, už kurias imamos uosto rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-05 nutarimu Nr. 245;

 • kitos paslaugos, už kurias neimamos uosto rinkliavos, jeigu jos yra skirtos laivams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, pvz.: laivo saugojimo, priešgaisrinės apsaugos, įgulos tiekimo ir panašios paslaugos.

Pavyzdžiai paslaugų, kurios nėra laikomos laivui tiesiogiai aptarnauti reikalingomis paslaugomis

Pavyzdžiai paslaugų, kurios laikomos laivui tiesiogiai aptarnauti reikalingomis paslaugomis

 • laivo įgulos narių atvežimo į jūrų uostą ir išvežimo iš jo paslaugos;

 • vykstančių į laivą įgulos narių apgyvendinimo viešbutyje paslaugos;

 • laivo įgulos asmeninių drabužių valymo ir / ar skalbimo paslaugos;

 • laivo įgulos narių gydymo, nuvežimo pas gydytoją ir parvežimo atgal paslaugos;

 • remonto ar techninės priežiūros darbus laive atliekantiems asmenims (kurie nėra laivo įgulos nariai ar laivo valdytojo darbuotojai) teisės įvažiuoti į uosto teritorijoje esantį laivą suteikimas;

 • laivo ir jo įgulos dokumentus iš šalies teritorijoje esančio laivo už šalies teritorijos ribų pervežančių transporto kurjerių paslaugos;

 • elektros energijos tiekimas į laivus.

 • laivo korpuso metalo matavimo darbai, jei tokie darbai yra būtini siekiant pradėti laivą eksploatuoti;

 • laivo vandens ir nuotekų cheminės analizės atlikimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0241

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas įprastinės ir būtinos būtinos PVMĮ 43 str. 1 dalyje nurodytiems laivams įrangos tiekimas ir montavimas į tokius laivus, jau įmontuotos tokios įrangos remontas ir priežiūra (įskaitant atvejus, kai įrangos, naudotos šiuose laivuose, remontas ar priežiūra atliekama šią įrangą išmontavus), atsarginių dalių tiekimas į nurodytus laivus, taip pat atsarginių dalių nuoma, kai šios dalys įmontuojamos į nurodytus laivus.

Laivo atsarginės dalys – tai laivo remonto arba dalių keitimo detalės, skirtos įmontuoti į laivą, kuris tas detales gabena.

Prie įprastinės (standartinės) laivo įrangos priskirtina minimali sumontuota įranga, kuri yra būtina, kad būtų išduotas laivo tinkamumo naudoti pažymėjimas, ir kuri paprastai būna nurodyta laivo techninėje dokumentacijoje.

Būtina įranga yra laikoma įranga, kuri periodiškai atnaujinama pagal išleidžiamus naujus laivų įrangos reikalavimus.

Prie įprastos ir būtinos įrangos galima priskirti inkarus, gelbėjimo valtis, gelbėjimo liemenes, vandens siurblius, radarus, navigacijos įrangą, navigacinius dokumentus (pvz.: jūrlapius, žemėlapius), sanitarinius įrenginius, komunikacinius įrenginius, būtinus laivui eksploatuoti, ir kitą panašią įrangą (pvz.: specialius dažus, jei tokie dažai yra skirti tik laivams ir be jų laivai negali būti eksploatuojami).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0244

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas laivų, nurodytų PVMĮ 43 str. 1 dalyje, čarteris.

Laivo čarteris (frachtavimas) – tai susitarimas, pagal kurį laivo valdytojas įsipareigoja kitai šaliai už mokestį leisti naudotis laivu ar jo dalimi kroviniams, keleiviams ar bagažui vežti. Laivo čarterio (frachtavimo) sutartis gali būti viena iš laivo nuomos sutarčių formų.

Laivo čarterio (frachtavimo) sutartis reikalauja iš frachtininko perduoti teisę frachtuotojui naudotis visu ar dalimi laivo. Tuo tarpu krovinių (keleivių) vežimo sutarties atveju vežėjas įsipareigoja klientui pervežti prekes (keleivius) iš vienos vietos į kitą.

Pavyzdys

 

Įmonė A, PVM mokėtoja, yra laivo valdytoja ir su įmone B (frachtuotoju) sudaro laivo čarterio (frachtavimo) sutartį, pagal kurią įmonė A laivą be įgulos metams perduoda naudotis įmonei B, o ši įgyja teisę valdyti laivą ir išskirtinai juo naudotis. Pagal tokią sutartį įmonės A įmonei B teikiamos laivo čarterio (frachtavimo) paslaugos savo esme yra laivo nuomos paslaugos ir jos, vadovaujantis PVMĮ 43 str. 1 dalies nuostatomis, PVM apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

 

Tačiau įmonė B, iš įmonės A perėmusi laivą ir suformavusi jo įgulą, sudaro sutartis su įmone C ir įmone D. Šiose sutartyse įmonė B įmonei C ir įmonei D įsipareigoja pervežti krovinius nustatytais maršrutais (sutartyse numatyta krovinių pakrovimo - iškrovimo vieta, baudos už prastovas, atlygis už suteiktą paslaugą (frachtas) priklauso nuo pervežtų krovinių svorio bei atstumo). Pateiktu atveju įmonė B įmonė C ir įmonei D suteikia krovinių vežimo paslaugas, kurių suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. nuostatas, ir jei pagal minėtas nuostatas paslaugų suteikimo vieta laikoma Lietuva, tai už šią paslaugą gautas atlygis (frachtas) galėtų būti apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu, jei būtų tenkinamos PVMĮ 45 str. nuostatos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0251

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas laivų, atitinkančių PVMĮ 43 str. 1 dalies nuostatas, pertvarkymas (modernizavimas).

Laivo pertvarkymu (modernizavimu) yra laikomas laivo perstatymas arba pailginimas, laivo įrangos atnaujinimas ar pagerinimas ir laivo struktūros pakeitimas, kai dėl tokių veiksmų nesikeičia laivo paskirtis.

Atkreipiamas dėmesys, kad aukščiau minėta nuostata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai dėl tokio perplanavimo nesikeičia laivo paskirtis. Atitinkamai, ši nuostata negali būti taikoma tais atvejais, kai perplanuojamas laivas, neatitinkantis PVMĮ 43 str. 1 dalies nuostatų, net jeigu po tokio perplanavimo laivas šias nuostatas atitiktų.

Laivo statybos paslaugos nelaikomos laivo pertvarkymu, todėl laivo statybos paslaugoms PVMĮ 43 str. nuostatos netaikomos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0234

Ši informacija skelbiama:
Laivams (43 str.)

Laivų, atitinkančių PVMĮ 43 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus tiekimas deklaruojamas PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje, o prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) šis tiekimas nėra nurodomas.

Tuo tarpu jei tiekiami laivai, neatitinkantys nustatytų kriterijų, tai tokių laivų tiekimo atveju yra taikomos ne PVMĮ 43 str. nuostatos, o standartinės apmokestinimo PVM taisyklės. Pvz., jei laivas yra tiekiamas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, jis yra išgabenamas iš Lietuvos, tiekėjas turi išgabenimą patvirtinančius įrodymus, tai tokio laivo tiekimas yra apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu pagal PVMĮ 49 str. Atitinkamai, toks tiekimas rodomas PVM deklaracijos 18 laukelyje ir prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje.

Teises aktai