Registracijos numeris KM1091

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos

Nekilnojamojo turto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, perleidimo pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu šiais atvejais:

  1. Parduodamas gyvenamasis būstas (įskaitant priskirtą žemę), kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, ir:

  • parduodant butą ar gyvenamą namą pastaruosius 2 metus buvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 punktas), arba

  • parduodamame bute ar name gyventojas deklaravo savo gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo nusipirko ir deklaravo savo gyvenamąją vietą kitame būste (GPMĮ 17 str. 1 d. 54 punktas).

  1. Parduodamas kitas nekilnojamasis turtas (GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktas):

Turto kategorija

Neapmokestinimo taisyklė

Individualios veiklos turtui priskirtas ir nepriskirtas turtas

Po 2016-01-01 parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu jis išlaikytas nuosavybėje 10 metų.

Individualios veiklos turtui nepriskirtas turtas

Iki 2015-12-31 parduotas nekilnojamas turtas, jei jis įsigytas iki 2010-12-31 ir išlaikytas nuosavybėje 3 metus.

Individualios veiklos turtui priskirtas turtas

Iki 2015-12-31 parduotas nekilnojamas turtas, jei jis iki 2010-12-11 buvo priskirtas individualios veiklos turtui ir išlaikytas nuosavybėje 5 metus.

 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos, numatytos GPMĮ 17 str. 1 d. 28 ir 53 punktuose, parduotam nekilnojamajam turtui netaikomos, jeigu pajamos gautos iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1092

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos

Pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, jeigu toks daiktas buvo išlaikytas nuosavybėje ne mažiau kaip 3 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

 

Šios nuostatos taip pat taikomos kilnojamajam pagal prigimtį daiktui, kuris nekilnojamuoju daiktu pripažįstamas pagal įstatymus (pvz., orlaiviai, laivai).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1094

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos

Terminas nuo turto įsigijimo iki jo pardavimo kitam asmeniui nuosavybėn skaičiuojamas metais, mėnesiais ir dienomis.

Apskaičiuojant turto išlaikymo terminą, būtina nustatyti:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • kada parduodamą ar kitaip perleidžiamą turtą gyventojas įsigijo (pradėjo valdyti nuosavybės teise);

  • ar gyventojas šį turtą parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn;

  • kada gyventojas šį turtą parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn.

Kilnojamojo teisiškai įregistruoto Lietuvoje turto ir nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, įsigijimo data nustatoma pagal gyventojo pateiktą įsigijimą pagrindžiantį dokumentą, pvz., pirkimo – pardavimo sutartį, pirkimo pažymą, kvitą, sąskaitą, dovanojimo sutartį ir pan. Turto įsigijimo datą turi įrodyti pats gyventojas.

Paveldėto turto įsigijimo data laikomas palikimo atsiradimo laikas kaip jis suprantamas pagal Civilinio kodekso 5.3 str., t. y. palikėjo mirties momentas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1095

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos

Turto įsigijimo atvejis

Turto įsigijimo data ir pagrindžiantis dokumentas

Įsigytas turtas

Nuosavybės teisės atsiradimo diena pagal pirkimo – pardavimo sutartį, pirkimo pažymą, kvitą, sąskaitą, dovanojimo sutartį, mainų sutartį ar kt. įsigijimo dokumentą

Pasistatytas (pasigamintas) turtas

Nuosavybės teisės atsiradimo diena pagal kompetentingų institucijų (valstybės pareigūnų) sprendimus (teismo nutarties, akto, ir pan.), kadastrinių matavimų bylas, VMI pateiktas deklaracijas, kuriose toks turtas buvo deklaruotas, turto draudimo ir kitas sutartis, turto eksploatavimo išlaidų apmokėjimo dokumentus ir pan.

Įsigytas nepilnai pagamintas turtas ir šio daikto pagaminimas užbaigiamas arba užbaigtumas padidinamas

Nuosavybės teisės atsiradimo diena pagal nepilnai pagaminto daikto įsigijimą pagrindžiantį dokumentą

 

Turtas įsigytas išsimokėtinai arba lizingo būdu

Daikto priėmimo-perdavimo akto diena, neatsižvelgiant į tai, kada įgyjamos nuosavybės teises į turtą

Turtas grąžinamas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą

Prašymą atkurti nuosavybės teises išnagrinėjusios institucijos (valstybės pareigūno) sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo diena

Pasidalijamas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turimas daiktas

Nuosavybės teisės atsiradimo diena pagal daikto įsigijimo (bet ne pasidalijimo) dokumentą

Paveldėtas turtas (įskaitant atvejį, kai turtą, kuris mirusiam sutuoktiniui priklausė asmeninės nuosavybės teise, paveldi pergyvenęs sutuoktinis)

Turto įsigijimo data - palikėjo mirties diena, turto įsigijimą pagrindžiantis dokumentas – paveldėjimo teisės liudijimas

Turtą, kuris priklausė sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, paveldi pergyvenęs sutuoktinis

Nuosavybės teisės atsiradimo diena pagal daikto įsigijimo dokumentą (t.y. data, kada sutuoktiniai įsigijo turtą bendrosios jungtinės nuosavybės teise)

Teises aktai

Registracijos numeris KM1093

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos

1 pavyzdys

 

Gyventojas 2015 m. pabaigoje sudaro žemės (kuri buvo įsigyta iki 2011-01-01, išlaikyta iki pardavimo 3 m.) pirkimo - pardavimo preliminarią sutartį ir gauna avansą. Galutinis atsiskaitymas 2016 m. Turtas nuosavybėn pereina 2016 m.

 

Tokiu atveju pajamos (avansas) gautos 2015 m. pajamų mokesčiu neapmokestinamos. 2016 m. gautos pajamos už žemės sklypą, kuris nebuvo išlaikytas nuosavybėje 10 m., apmokestinamos kaip turto pardavimo pajamos. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinamąsias pajamas iš turto pardavimo pajamų sumos atimama to turto įsigijimo kaina, kuri nustatoma proporcingai gautų 2015 m. ir 2016 m. pajamų dydžiui, skirtumas apmokestinamas 15 proc. pajamų mokesčiu.

 

2 pavyzdys

 

Gyventojas 2010 m. įsigytą nekilnojamąjį turtą pardavė 2015 m. gruodžio mėn., pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą. Pirkėjas dalį sumos sumokėjo 2015 m., o likusią dalį sutarė išmokėti per 2 metus, t. y. 2016 m. ir 2017 m.

 

Kadangi turtas parduotas (perduotas pagal priėmimo - perdavimo aktą) kito asmens nuosavybėn 2015 m., tai jo pardavimo pajamos, gautos tiek 2015 m., tiek 2016 m. ir 2017 m. neapmokestinamos, kadangi:

  • turtas įsigytas iki 2011-01-01;

  • parduotas išlaikius 3 m. nuo jo įsigijimo iki perleidimo kito asmens nuosavybėn.

Teises aktai