Registracijos numeris KM0431

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės, sumos pirmiausia yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų mokesčių, administruojamų atitinkamai Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės, mokestinei nepriemokai padengti atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo kitų mokesčių nepriemokai padengti, taip pat kitų mokesčių permokos įskaitymo Muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti tvarka, nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bendru 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo mokestinei nepriemokai ir kitoms nesumokėtoms sumoms ar skoloms valstybei padengti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-90 / 1B-1054 redakcija).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0421

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė gyventojų pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis gali būti įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms ir Administracinių nusižengimų kodekso baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolei padengti.

Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo Deklaraciją, kuri skirta ankstesnių metų, 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, grąžinama nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei Deklaracija pateikiama, pasibaigus atitinkamos Deklaracijos pateikimo terminui, – ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip.

Jeigu mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, VMI pateikia Prašymo grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas formą  FR0781, kai yra užbaigta Deklaracijos vertinimo procedūra, tai išnagrinėtos deklaruotos grąžintinos prievolės permoka grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų terminą po Prašymo pateikimo dienos.

Mokesčių mokėtojo permokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos, mokestinei nepriemokai padengti, o mokesčių mokėtojo permokėtos kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos, sumos – mokesčių mokėtojo mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų, palūkanų skolai padengti, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų administruojamai žalai, atsiradusiai dėl draudėjo kaltės, atlyginti ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka (susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) ar klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka (sumokėta iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) be mokesčių mokėtojo Prašymo (FR0781) negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.

Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, kad permokėtos mokesčių sumos būtų įskaitytos mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, jis pateikia atitinkamą prašymą centrinių mokesčių administratorių  nustatyta tvarka.

 

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0410

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, VMI privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:

  1. mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai VMI paprašo mokesčių mokėtoją pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama mokesčių mokėtojo prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 d., o jei prašymas pateikiamas pasibaigus atitinkamos metinės deklaracijos pateikimo terminui, — ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Šiame punkte nustatyti terminai netaikomi, jei yra 2 punkte nurodytos aplinkybės;

  2. tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permokos grąžinimas sustabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, — pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, tačiau tai nestabdo nustatytų palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai.

Mokesčio permokos, kurios apskaičiuotos ar perskaičiuotos iki 2020 m. sausio 1d., gali būti grąžintos (įskaitytos), jeigu jos susidarė ne ankščiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, – skaičiuojama atgal nuo įskaitymo dienos, o kai yra mokesčių mokėtojo prašymas, – skaičiuojama atgal nuo šio prašymo pateikimo dienos.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. neįskaityta mokesčių mokėtojo VMI mokesčių apskaitoje turima permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta) (visa ar jos dalis), jeigu ji susidarė nuo mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo ar per didelės bei klaidingai sumokėtos mokesčio sumos, kuriai grąžinti (įskaityti) taikomi MAĮ 68 straipsnyje nurodyti mokesčio apskaičiavimo ir (ar) senaties terminai, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką.

Mokesčių mokėtojas turi teisę į palūkanas:

Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį, kuris visais atvejais negali būti mažesnis už nulį, ir apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į praėjusio kalendorinio ketvirčio paskutinės darbo dienos Vyriausybės vertybinio popieriaus, kurio išpirkimo laikotarpis artimiausias 12 mėnesių laikotarpiui, pelningumą antrinės vertybinių popierių apyvartos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – antrinė vertybinių popierių apyvarta), rinkoje. Jeigu kitas palūkanų dydis nenustatytas, taikomas paskutinis finansų ministro nustatytas palūkanų dydis. Mokesčių mokėtojui laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai. Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Mokesčių administratorius, per  MAĮ 87 str. 7 dalyje nustatytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas,  kurių dydis lygus nustatytoms palūkanoms, mokamoms pagal mokestinės paskolos sutartis, iki ši mokesčio permoka bus mokesčių mokėtojui grąžinta. Mokesčių mokėtojo naudai palūkanos neskaičiuojamos, kai vykdoma abipusio susitarimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną. Šiuo atveju palūkanos neskaičiuojamos laikotarpiu nuo kreipimosi dėl abipusio susitarimo procedūros iki šios procedūros pabaigos, tačiau jeigu pasibaigus abipusio susitarimo procedūrai mokesčių mokėtojo prievolė sumažėja, jam proporcingai grąžinamos, visos, jei tokių buvo, sumokėtos ar išieškotos baudų, delspinigių ar palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0413

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Neįskaitytas mokesčių ir kitų įmokų permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo ar kito asmens kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

1. pervedama į VSDFV biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokesčių mokėtojo turimai VSDFV administruojamų įmokų mokestinei nepriemokai padengti, vadovaujantis VMI ir VSDFV įskaitymo tvarka;

2. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei, vadovaujantis VMI ir Muitinės įskaitymo tvarka;

3. vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigoje esančios sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą ar, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigoje esančioje sąskaitoje (sąskaitose) piniginių lėšų arba, vadovaujantis Instrukcijos 22.2 papunkčio nustatyta tvarka, gautas antstolio pranešimas pervesti pinigines lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, arba fiziniam asmeniui teisme pradėta bankroto procedūra. Visais šiais atvejais permoka (skirtumas) grąžinama į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo ar antstolio nurodytą sąskaitą;

4. Prašymas grąžinti permoką (skirtumą) pateiktas tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui ir nėra pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės, ar jų kopijų).

Jeigu asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, Prašymą VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia tiesiogiai, tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, kuris uždarė sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio ar kitos įmokos permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numerį, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.

Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti:

  • mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įgaliotas ar asmeniui atstovaujantis (pagal atstovavimo sutartį) asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ir turi nurodyti savo vardą, pavardę;
  • likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ar jo įgaliotas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę.

Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas tvirtinamas, kai pasirašo Mano VMI naudotojas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę. 

Jei Prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, tai pateiktas klaidingas Prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas). Mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują Prašymą.

Jei mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą raštu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas) ir pateikti naują Prašymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0415

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokestį sumokėti galima:

  1. per kredito arba kitą mokėjimą priimančią įstaigą (pvz., pašto skyriuose, Perlo paslaugos terminaluose) mokant grynaisiais pinigais arba mokėjimą atliekant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;

  2. per mokesčių administratoriaus pareigūną, turintį įgaliojimą priimti grynuosius pinigus (taikoma muitams ir su jais susijusioms sumoms);

  3. mokestį ir su juo susijusias sumas už mokesčių mokėtoją gali sumokėti tretieji asmenys.

Jei mokesčiai, įmokos ir / ar rinkliavos yra mokamos už kitą mokesčių mokėtoją, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

Mokant baudas už administracinius nusižengimus už mokesčių mokėtoją, mokėjimo nurodyme būtina nurodyti nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK), o jam nesant — baudos paskyrimo dokumento numerį, nurodomą mokėjimo nurodymo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Jeigu mokesčių prievolių, administracinių baudų ar kitų įmokų mokėjimą atliekate iš užsienio banko sąskaitos, o mokėjimo nurodyme nėra atskirų skilčių asmens, už kurį mokama, įmokos kodo ir kitos informacijos, būtinos mokėjimui atlikti, šią informaciją (mokesčių mokėtojo kodą ir vardą, pavardę asmens, už kurį mokama, įmokos kodą, mokant administracinę baudą – 11 skaitmenų nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) būtina nurodyti kitame, tam skirtame mokėjimo nurodymo laukelyje (pvz., mokėjimo paskirtyje).

Mokestis laikomas sumokėtu, kai mokesčių administratoriaus kredito įstaiga gauna lėšas iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigos.

Sąskaitas ir įmokų kodus rasite čia.

Kaip sumokėti įmokas į VMI sąskaitą per Mano VMI rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0435

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių ar kitų įmokų sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

1. padengiamos mokesčių mokestinės ir baudų už AN (nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu (įmokos kodas 1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015 m. liepos 1 d. paskirtos baudos už AN, mokami vienu įmokos kodu), nepriemokos bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos;

2. padengiamos pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal CPK vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti antstoliams CPK nustatyta tvarka;

3. įskaitomos  Prašyme grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas - FR0781 (toliau - Prašymas) nurodytos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės; 

4. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI neadministruojamų mokesčių sumos, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

5. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;

6. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

7. įskaitomos (pervedamos) į VSDFV biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą VSDFV administruojamai mokestinei ir kitų įmokų nepriemokai padengti; 

8. įskaitoma (pervedama) į VSDFV biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokesčių mokėtojo Prašyme nurodyta permokos (skirtumo) suma VSDFV administruojamoms įmokoms įskaityti;

9. padengiama skola valstybei;

10. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, jei:

10.1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo, tačiau, vadovaujantis CPK 688, 749 straipsnių nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

10.2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Instrukcijos 22.2 papunkčio nustatyta tvarka;

11. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) kitos įmokos permokos (skirtumo) likutis. 

Nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos MAĮ 111 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI arba, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, – per 5 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos. 

 

Teises aktai